Časť zákona o prehliadkach mŕtvych obsahuje diskriminačné prvky

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) zaradilo do pripomienkového konania viaceré legislatívne dokumenty, od ktorých očakáva pozitívny posun v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pripomienky pribúdajú aj k časti zákona obsahujúceho nové zákonné nastavenie prehliadok mŕtvych. Táto téma traumatizuje veľkú časť všeobecných lekárov, ktorí sú nekonečných 14 rokov rukojemníkmi byrokratického systému a už im došla trpezlivosť.

“Treba si uvedomiť, že prehliadky mŕtvych je potrebné riešiť zároveň s lekárskou pohotovostnou službou, pretože v súčasnosti sú vzájomne prepojené,” uviedla prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) a hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo Monika Palušková. “Od minulého roku sme po veľmi komplikovaných rokovaniach dostali riešenie tohto problému do vecnej roviny. Podarilo sa nám dosiahnuť navýšenie úhrad za tento výkon, avšak stále nie je adekvátna za vykonanú prácu. Budeme o tejto téme ďalej rokovať – vecne, argumentačne.” Ako ďalej uviedla, opäť sú prítomné snahy deformovať navrhnutý vyvážený systém. “Rozumiem snahe túto činnosť sprofesionalizovať tak, ako je to v zahraničí. Nerozumiem však tomu, že ak sa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)  nepodarí zabezpečiť prehliadky mŕtvych prostredníctvom profesionálov a dobrovoľníkov, opäť sa pokúša legislatívne si vynútiť ich vykonávanie od všeobecných lekárov.” Vysvetlila, že návrh zákona obsahuje aj odstavec, ktorý sa oproti pôvodnému návrhu zákona zmenil.

“SVLS je presvedčená, že vynútením vykonávania tejto služby za okolností uvedených v návrhu zákona by došlo k poškodeniu práv všeobecných lekárov. SVLS preto požiadala o vypracovanie právneho stanoviska renomovanú advokátsku kanceláriu Kucek & Partners, s.r.o. Z neho je zrejmé, že navrhovaná časť zákona je vo vzťahu k všeobecným lekárom diskriminačná. ÚDZS je plne kompetentný postupovať a konať tak, aby bol schopný zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel bez toho, aby do rozpisu úradu dopĺňal lekárov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, naviac bez súhlasu týchto lekárov,” vysvetlila Palušková. Ako ďalej uviedla, snaha o deformáciu nastavenia systému je zjavná.

“Navrhované znenie zákona nerešpektuje zásadu rovnosti a diskriminuje všeobecných lekárov,” povedala Palušková. ” Vo vyžiadanom právnom stanovisku sa uvádza, je že ak dôjde k úmrtiu v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti vykonanie prehliadky mŕtveho tela, zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý ho prevádzkuje, a teda prehliadku mŕtve tela môže vykonať lekár akejkoľvek špecializácie. Avšak v prípade úmrtia mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sa situácia zrazu mení. Prehliadky mŕtveho tela má zabezpečovať ÚDZS, pričom ak ich úrad nedokáže úplne zabezpečiť, doplní do rozpisu úradu iba a výlučne poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť a nie aj iný subjekt, ktorý poskytuje inú ako všeobecnú ambulantnú starostlivosť na rozdiel od prvého prípadu,” ozrejmuje prezidentka SVLS. “Takáto právna úprava je neakceptovateľná, pretože umožňuje rozdielne a neodôvodnené zaobchádzanie s dvomi inak rovnocennými skupinami lekárov – všeobecnými lekármi a lekármi iných špecializácií. Navyše bez ich súhlasu.”

SVLS túto skutočnosť namietla aj v aktuálnom pripomienkovacom konaní k zákonu. “Skutočnosť, že vykonávanie prehliadky mŕtveho tela sa navrhuje za činnosť vo verejnom záujme v rámci výkonu zdravotníckeho povolania nemožno chápať a vykladať tak, že v prípade nedostatku odborne spôsobilých zdravotníckych pracovníkov je povinný vykonávať túto činnosť na základe rozpisu každý všeobecný lekár a proti svojej vôli,” uzavrela Palušková. “Návrh zákona je nevyvážený a zaplavilo ho množstvo pripomienok”.

Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska

Foto: fotolia.com