25. septembra 2013

Vykazovanie diagnóz pri inkontinencii moču – usmernenie VšZP

Usmernenie VšZP o vykazovaní diagnóz pri predpise lekárskych poukazov na zdravotnícku pomôcku z 24. septembra 2013
25. septembra 2013

Výmenné lístky – usmernenie VšZP pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Usmernenie VšZP pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o výmenných lístkoch z 1. apríla 2013
23. septembra 2013

Pomoc v hmotnej núdzi

Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
22. septembra 2013

Reklama liekov

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
22. septembra 2013

Správne vypísanie lekárskeho predpisu, poukazu a ich platnosť

Zákon č. 362/2011 Z.z. 13. septembra 2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
22. septembra 2013

Predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín lekárom

Zákon č. 362/2011 Z.z. z 13. septembra 2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
20. septembra 2013

Kritériá a spôsob hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Predpis č. 366/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
19. septembra 2013

Manuál pre koordináciu vecných dávok

Metodické usmernenie č. 2/6/2010 Manuál pre koordináciu vecných dávok podľa nariadení EP a Rady (ES) č.883/2004 a č.987/2009 august 2013
19. septembra 2013

Kódy zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov

Kódy zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov Kompletné znenie dokumentu : http://www.udzs-sk.sk/buxus/docs//Metodicke_usmernenia/MU_2013/MU_4-2013.pdf
16. septembra 2013

Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v inom členskom štáte

Zákon č. 220/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
16. septembra 2013

Darcovstvo orgánov

Zákon č. 313/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
16. septembra 2013

Výmenné lístky

Zákon č. 41/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
16. septembra 2013

Zoznam chorôb (diagnóz)

Zákon č. 160/2013 Z.z. zo 17. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16. septembra 2013

Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – novela

Zákon č. 136/2013 Z.z. z 1. júla 2013 - novela zákona č. 447/2008 Z.z. z 29.októbra 2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
16. septembra 2013

Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Zákon č. 447/2008 Z.z. z 29.októbra 2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15. septembra 2013

Vzor poučenia a informovaného súhlasu pacienta v ambulancii všeobecného lekára

Návrh formy a obsahu informovaného súhlasu pacienta v ambulancii všeobecného lekára podľa zákona č. 576/2004 Z.z. § 6. Vzor informovaného súhlasu podľa zákona 576/2004 Z.z. § 6 príloha č. 1 (novela z r. 2013).
15. septembra 2013

Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon č. 122/2013 Z.z. z 30. apríla 2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
12. septembra 2013

Vykazovanie pre zdravotné poisťovne – vyšetrenie okultného krvácania v stolici

Odborné usmernenie MZ SR č. Z06173/2011-OZS z 11. augusta 2011 čiastka 19 - 31 príloha č. 2
12. septembra 2013

Realizácia programu skríningu kolorektálneho karcinómu

Odborné usmernenie MZ SR č. Z06173/2011-OZS zo dňa 11. augusta 2011 pre realizáciu skríningu kolorektálneho karcinómu
11. septembra 2013

Personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie ambulancie všeobecného lekára

Výnos MZ SR č. 09812/2008 OL z 10. decembra 2008 čiastka 32-51 o Minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno technické vybavenie ambulancie