Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Plné znenie zákona:  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-447/zneni-20130701/print