1. februára 2014

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 35414/2009-OZS pre včasnú diagnostiku a liečbu nádorových ochorení prsníka

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 35414/2009-OZS pre včasnú diagnostiku a liečbu nádorových ochorení prsníka v znení Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S05006/2012-OZS zo dňa 2.12.2013
1. februára 2014

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na diagnostiku a liečbu lymskej choroby zo dňa 2. 12. 2013

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na diagnostiku a liečbu lymskej choroby zo dňa 2.12.2013 - Vestník MZ SR zo dňa 20. decembra 2013, čiastka 50-60, ročník 61, str. 297-314
1. februára 2014

Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016

Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016
1. februára 2014

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri meraní a hodnotení osvetlenia z 20. 10. 2013

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri meraní a hodnotení osvetlenia Dátum: 20.10.2013
1. februára 2014

Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia

Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia z 29. novembra 2013 čiastka 27-49 ročník 61 (str. 159-161)
1. februára 2014

Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pediatria

Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pediatria z 29. novembra 2013 čiastka 50-60 ročník 61 (str. 155-159)
16. novembra 2013

Indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti – všeobecný lekár pre dospelých

Metodický pokyn MZ SR č. S07496-2013 OZS pre zber indikátorov kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti - všeobecný lekár pre dospelých
11. novembra 2013

Zmena vykazovania vzniku a zániku dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre VšZP od 1.11.2013

Nový poskytovateľ môže zaradiť medzi svojich kapitantov nového pacienta VšZP od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy došlo k odstúpeniu od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prírastok vykázaný v priebehu mesiaca mu VšZP uznaný nebude.
7. novembra 2013

Prihlásenie do verejného zdravotného poistenia

Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 2/4/2006 z 5.11.2013 k prihláškam na verejné zdravotné poistenie
29. septembra 2013

Zmena limitov na predpis zdravotníckych pomôcok pre inkontinentných pacientov platná od 1.10.2013

Zmena limitov na predpis zdravotníckych pomôcok pre inkontinentných pacientov platná od 1.10.2013
26. septembra 2013

Písomné vyjadrenie lekára o možnosti umiestnenia osoby v cele predbežného zaistenia

Predpis č. 123/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia z 1. júna 2013
25. septembra 2013

Vykazovanie diagnóz pri inkontinencii moču – usmernenie VšZP

Usmernenie VšZP o vykazovaní diagnóz pri predpise lekárskych poukazov na zdravotnícku pomôcku z 24. septembra 2013
25. septembra 2013

Výmenné lístky – usmernenie VšZP pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Usmernenie VšZP pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o výmenných lístkoch z 1. apríla 2013
19. septembra 2013

Manuál pre koordináciu vecných dávok

Metodické usmernenie č. 2/6/2010 Manuál pre koordináciu vecných dávok podľa nariadení EP a Rady (ES) č.883/2004 a č.987/2009 august 2013
19. septembra 2013

Kódy zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov

Kódy zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov Kompletné znenie dokumentu : http://www.udzs-sk.sk/buxus/docs//Metodicke_usmernenia/MU_2013/MU_4-2013.pdf
16. septembra 2013

Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v inom členskom štáte

Zákon č. 220/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
16. septembra 2013

Výmenné lístky

Zákon č. 41/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
16. septembra 2013

Zoznam chorôb (diagnóz)

Zákon č. 160/2013 Z.z. zo 17. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16. septembra 2013

Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – novela

Zákon č. 136/2013 Z.z. z 1. júla 2013 - novela zákona č. 447/2008 Z.z. z 29.októbra 2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
15. septembra 2013

Vzor poučenia a informovaného súhlasu pacienta v ambulancii všeobecného lekára

Návrh formy a obsahu informovaného súhlasu pacienta v ambulancii všeobecného lekára podľa zákona č. 576/2004 Z.z. § 6. Vzor informovaného súhlasu podľa zákona 576/2004 Z.z. § 6 príloha č. 1 (novela z r. 2013).
15. septembra 2013

Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon č. 122/2013 Z.z. z 30. apríla 2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov