Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – novela

Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – novela (rok 2013)

Kompletné znenie zákona z r. 2008 : http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-447

Znenie novely : http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-136