21. apríla 2020

Nové: Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti so SARS-CoV-2 – 7. aktualizácia

Dňa 20.4.2020 bolo zverejnené nové Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a to už 7. aktualizácia. Dokument sa stále utešene […]
5. mája 2019

Kongres SVLS 2019 Šamorín – Čilistov: Výber 1 – ŠDTP

O niekoľko dní začína najväčší a najprestížnejší sviatok slovenských všeobecných lekárov – Kongres SVLS 2019 v Šamoríne – Čilistove. Odborný program je ako vždy zameraný na […]
26. marca 2019

Lekári – za 5 rokov vám stačí získať 90 kreditov namiesto pôvodných 150 kreditov!

Dňa 15. marca 2019 nadobudla účinnosť Vyhláška MZ SR č. 74 z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka. Vyhláška o […]
26. augusta 2018

Návrh novely zákona o elektronickej zdravotnej knižke je právne nekompetentný a odborne nebezpečný

Opäť sa na nás valí právne nekompetentný návrh novely zákona č. 153/2013 Z.z. “o elektronizácii” v našich ambulanciách. Ide o ďalšiu novelu novely novely … Byrokrat […]
10. decembra 2017

Prvý guideline “Artériová hypertenzia” potvrdila technická komisia

Dňa 8.12.2017 sa uskutočnilo prvé zasadanie technickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR), ktorá sa zaoberala návrhmi na štandardné diagnostické a terapeutické postupy (ŠDTP) z rôznych […]
19. marca 2015

Správny postup pri ambulantnom predpisovaní enterálnej výživy

Dôležité informácie týkajúce sa odbornosti „všeobecný lekár pre dospelých“ Od 1. júla 2013 platia na základe rozhodnutia MZ SR nové pravidlá pre predpisovanie enterálnej výživy pre […]
25. januára 2015

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s artériovou hypertenziou

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s artériovou hypertenziou Dňa: 1. 12. 2014 Číslo: Z52182-2014 IZP
10. decembra 2014

Očkovanie detí je povinné, rozhodol Ústavný súd SR

Ústavný súd SR na dnešnom neverejnom zasadnutí rozhodol vo veci týkajúcej sa ústavnosti legislatívy o povinnom očkovaní. Nevyhovel pritom návrhu Krajského súdu v Nitre na vyslovenie […]
5. júla 2014

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení zo dňa: 11. júna 2014 Číslo: 02032/2014-SZ
5. júla 2014

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vykonávaní ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vykonávaní ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti zo dňa 11. júna 2014 číslo: 12 826/2014-SZ
15. mája 2014

Zdravie 2020 – docieliť zdravie a rozvoj v dnešnej Európe

Úvod Zdravie a blaho (wellbeing) patria medzi univerzálne ľudské ciele, ktoré sa v súčasnosti považujú za zásadné ľudské práva; hlavné zložky spravodlivého ľudského, ekonomického a sociálneho […]
22. marca 2014

Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo platný od 1.3.2014

Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo platný od 1.3.2014 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. februára 2014 č. 10938-OL-2013, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
2. marca 2014

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci Dátum: 20. januára 2014 Číslo: S05281-OZS-2013 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto odborné usmernenie
1. februára 2014

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 35414/2009-OZS pre včasnú diagnostiku a liečbu nádorových ochorení prsníka

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 35414/2009-OZS pre včasnú diagnostiku a liečbu nádorových ochorení prsníka v znení Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S05006/2012-OZS zo dňa 2.12.2013
1. februára 2014

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na diagnostiku a liečbu lymskej choroby zo dňa 2. 12. 2013

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na diagnostiku a liečbu lymskej choroby zo dňa 2.12.2013 - Vestník MZ SR zo dňa 20. decembra 2013, čiastka 50-60, ročník 61, str. 297-314
1. februára 2014

Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016

Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016
1. februára 2014

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri meraní a hodnotení osvetlenia z 20. 10. 2013

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri meraní a hodnotení osvetlenia Dátum: 20.10.2013
1. februára 2014

Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia

Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia z 29. novembra 2013 čiastka 27-49 ročník 61 (str. 159-161)
1. februára 2014

Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pediatria

Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pediatria z 29. novembra 2013 čiastka 50-60 ročník 61 (str. 155-159)
7. decembra 2013

Vodičské preukazy (lekárska prehliadka) – novela platná od 1.1.2014

Predpis č. 388/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
16. novembra 2013

Indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti – všeobecný lekár pre dospelých

Metodický pokyn MZ SR č. S07496-2013 OZS pre zber indikátorov kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti - všeobecný lekár pre dospelých
11. novembra 2013

Zmena vykazovania vzniku a zániku dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre VšZP od 1.11.2013

Nový poskytovateľ môže zaradiť medzi svojich kapitantov nového pacienta VšZP od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy došlo k odstúpeniu od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prírastok vykázaný v priebehu mesiaca mu VšZP uznaný nebude.
7. novembra 2013

Prihlásenie do verejného zdravotného poistenia

Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 2/4/2006 z 5.11.2013 k prihláškam na verejné zdravotné poistenie
29. septembra 2013

Zmena limitov na predpis zdravotníckych pomôcok pre inkontinentných pacientov platná od 1.10.2013

Zmena limitov na predpis zdravotníckych pomôcok pre inkontinentných pacientov platná od 1.10.2013
26. septembra 2013

Vodičské preukazy – minimálna orientačná úroveň fyzických a duševných schopností na vedenie motorového vozidla

VHODNÉ PREŠTUDOVAŤ PRÍLOHU Č. 1 NA ORIENTAČNÉ URČENIE ZÁKLADNÝCH SOMATICKÝCH A PSYCHICKÝCH KONTRAINDIKÁCIÍ ZDRAVOTNEJ SPOSOBILOSTI VODIČOV Predpis č. 111/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 164/1997 Z. z. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla - zrušená 1.2.2007
26. septembra 2013

Poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti č. 07547/2007-OZSO z 26. februára 2007
26. septembra 2013

Vodičské preukazy – zdravotná a psychická spôsobilosť : čestné vyhlásenie vodiča (2011)

Predpis č. 361/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
26. septembra 2013

Vodičské preukazy – zdravotná spôsobilosť : zrak, diabetes mellitus, nervová sústava, typ dokladu (2010)

Predpis č. 413/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z.
26. septembra 2013

Vodičské preukazy – zdravotná a psychická spôsobilosť na vedenie motorového vozidla (2009)

Predpis č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
26. septembra 2013

Písomné vyjadrenie lekára o možnosti umiestnenia osoby v cele predbežného zaistenia

Predpis č. 123/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia z 1. júna 2013