Lekári – za 5 rokov vám stačí získať 90 kreditov namiesto pôvodných 150 kreditov!

Dňa 15. marca 2019 nadobudla účinnosť Vyhláška MZ SR č. 74 z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

Vyhláška o vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov prináša niekoľko zásadných zmien

1/ Kredity nemožno získať za vzdelávaciu aktivitu zameranú na prezentáciu lieku, zdravotníckej pomôcky, dietetickej potraviny či iného sortimentu lekárne.

2/ Hodnotenie vzdelávania sa vykonáva sa v 5-ročných intervaloch ako doteraz.

3/ ZMENA – za hodnotené obdobie musí zdravotnícky pracovník získať najmenej

a) LEKÁR, ZUBNÝ LEKÁR – 90 kreditov/ 5 rokov

b) SESTRA,  FARMACEUT, PSYCHOLÓG … – 50 kreditov/ 5 rokov

c) SANITÁR – 25 kreditov/5 rokov

d) MASÉR – 20 kreditov/5 rokov

4/ Do získaného počtu kreditov sa započítavajú aktivity súvisiace so zvyšovaním kvalifikácie, prednášková činnosť, publikačná činnosť, pedagogická činnosť – podrobnosti a počet kreditov taxatívne vymedzuje Vyhláška.

5/ Za každých 60 minút účasti na jednorazovej vzdelávacej aktivite – kongres, konferencia, workshop, tréning, stáž získa zdravotnícky pracovník 1 kredit. Za každý deň účasti na vzdelávacej aktivite získa najviac 8 kreditov.

5/ ZMENAak je AUTODIDAKTICKÝ TEST súčasťou vzdelávacej aktivity, za jeho úspešné riešenie zdravotnícky pracovník kredity nezíska. Autodidaktické testy majú najmenej 10 otázok a ich úspešným riešením možno získať najviac 20% kreditov z ich ustanoveného počtu za sledované obdobie (5 rokov).

6/ ZMENA – ak počas hodnoteného obdobia zdravotnícky pracovník získa vyšší počet kreditov ako je ustanovený, môže si do nasledujúceho hodnoteného obdobia preniesť prevyšujúci počet kreditov, najviac však 20% z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie.

7/ Hodnotenie vzdelávania absolvovaného do 28. februára 2019 sa dokončí podľa novej Vyhlášky, kredity získané do 28.2.2019 sa považujú za kredity podľa novej Vyhlášky.

 

Pre zdravotníckych pracovníkov sa tak konečne otvára priestor vyberať si kvalitné podujatia s vysokou pridanou hodnotou pre ich každodennú prácu. Nemusia sa tak už “naháňať” za získaním kreditov. Môžu tak navštíviť menej, avšak o to najkvalitnejších vzdelávacích akcií.

 

Celý text Vyhlášky si môžete vytlačiť tu:  ZZ_2019_74_20190315

Autor: Monika Palušková

Foto: Akadémia medicínskeho vzdelávania