Kongres SVLS 2019 Šamorín – Čilistov: Výber 1 – ŠDTP

O niekoľko dní začína najväčší a najprestížnejší sviatok slovenských všeobecných lekárov – Kongres SVLS 2019 v Šamoríne – Čilistove.

Odborný program je ako vždy zameraný na našu prax. Bez zbytočného teoretizovania.

Sme nesmierne hrdí, že originálny program si tvoríme pre seba v súlade s heslom SVLS “všeobecné lekárstvo sebe” – vyše 70% prednášok, workshopov a diskusných fór robia všeobecní lekári. Je to unikát, ktorý nemá obdobu v celej Európe.

Kompletný program Kongresu SVLS 2019 je uvedený na www.svls.sk


Na základe vašich žiadostí SVLS pripravila pre vás pozvánky na vybrané programové bloky Kongresu SVLS 2019 do vašej praxe.

Dnes začíname prvou z nich.

Ministerstvo zdravotníctva SR už schválilo niekoľko desiatok štandardných diagnostických a terapeutických postupov (ŠDTP).

Pracovná skupina ŠDTP pre všeobecné lekárstvo na MZ SR však zatiaľ nepripravila a nepredložila žiadny ŠDTP.

Všeobecní lekári, máte pocit, že sa nás žiadny ŠDTP od “špecialistov” alebo sestier netýka? Mýlite sa.


Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) na Kongrese SVLS 2019 bude podrobne hovoriť a vysvetľovať nástrahy už zverejnených ŠDTP pre všeobecných lekárov. Projekt SVLS “SMART ŠDTP” je práve o tom – vysvetľovať súvislosti pre všeobecných lekárov tak, aby sme boli odborne aj právne chránení.

Logo “SMART ŠDTP” vždy garantuje, že príslušný ŠDTP prešiel expertným a právnym posúdením SVLS ako odbornej spoločnosti všeobecných lekárov.

Všetky odborné a právne súvislosti vysvetlia všeobecní lekári všeobecným lekárom.

Kedy budeme na Kongrese SVLS 2019 hovoriť o ŠDTP v rámci “SMART ŠDTP”?

 

 Štvrtok 16.5.2019

 Kongresová sála VICTORY

 

8.00 – 9.00

Právo a legislatíva v ambulancii všeobecného lekára

Štandardný diagnostický a terapeutický postup – „smart ŠDTP“ pre GPs I.  Dobrý sluha, zlý pán.

Predsedajúci a moderátor:  MUDr. Jana Striško Senčáková, MPH

Panelová diskusia 60 min.

MUDr. Patrícia Eftimová, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Bratislava

MUDr. Henrich Hazucha, ambulancia všeobecného lekárstva, Hriňová

MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Modra

 

Témy: Legislatívne východiská a právna záväznosť ŠDTP. Čo sa zmenilo pre indikácie FOB? Vykonáva sa len pri preventívnej prehliadke? Čo ak už mal pacient kolonoskopiu? Potrebuje všeobecný lekár poznať ošetrovateľské štandardy? Aké sú indikácie na prijatie do domu ošetrovateľskej starostlivosti? Je pozývací list od zdravotnej poisťovne žiadankou na skríningovú mamografiu? Kto má pacientku odoslať pri pozitívnom mamografickom skríningu na špecializované pracovisko? …….. „smart ŠDTP“ pre GPs

O ktorých ŠDTP budeme hovoriť: Štandardný postup pre výkon prevencie populačného skríningu kolorektálneho karcinómu. Skríningová mamografia. Komplexný ošetrovateľský manažment predchádzania vzniku dekubitov u rizikového pacienta. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta s dekubitom. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v paliatívnej starostlivosti (u dospelých). Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta ohrozeného vznikom a rozvojom imobilizačného syndrómu. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta s rizikom vzniku a rozvoja malnutrície. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v dome ošetrovateľskej starostlivosti. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v zariadení sociálnej pomoci.

 

Sobota 18.5.2019

Kongresová sála VICTORY

11.40 – 12.40

Medical Tribune                                                                      

Štandardný diagnostický a terapeutický postup – „smart ŠDTP“ pre GPs II.  Dobrý sluha, zlý pán.

Predsedajúci a moderátor:  MUDr. Jana Striško Senčáková, MPH

Panelová diskusia 60 min.

MUDr. Eva Béresová, ambulancia všeobecného lekárstva, Poprad

MUDr. Martina Jandzíková, ambulancia všeobecného lekárstva, Žilina

MUDr. Iveta Malíková, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Bratislava

 

Témy: Legislatívne východiská a právna záväznosť ŠDTP. Týka sa psychiatrický štandard aj všeobecného lekára? Kto kontroluje nežiaduce účinky psychiatrickej medikácie? Ako mám upraviť postup pri odberoch biologického materiálu na mikrobiológiu, aby boli v súlade so ŠDTP? Kto je zodpovedný za premedikáciu pred podaním kontrastnej látky pri zobrazovacích metódach? Kto je zodpovedný za uvedenie hodnoty sérového kreatinínu na žiadanku? …….. „smart ŠDTP“ pre GPs

O ktorých ŠDTP budeme hovoriť: Štandardné diagnostické a terapeutické postupy pri lekárskom ožiarení. Skiaskopia a skiagrafia. Počítačová tomografia. Komplexný manažment pacienta so schizofréniou. Komplexný manažment pacienta s trvalými poruchami s bludmi. Komplexný manažment pacienta so schizoafektívnymi poruchami. Komplexný manažment pacienta s akútnymi a prechodnými psychotickými poruchami. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta s poruchami správania. Štandardný postup pre laboratórnu diagnostiku v klinickej mikrobiológii. Štandardný diagnostický a terapeutický postup pre komplexný manažment karcinómu krčka maternice.

Kompletný program Kongresu SVLS 2019 nájdete na www.svls.sk

Príďte sa pozrieť, dozviete sa viac.

 

Autor: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)