Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v inom členskom štáte

Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v inom členskom štáte, poistencovi iného členského štátu v Slovenskej republike, nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v inom členskom štáte Európskej únie a v Slovenskej republike

Zákon č. 220/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Kompletné znenie : http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-220