Zoznam chorôb (diagnóz)

Zoznam chorôb (diagnóz) – zákon č. 160/2013 Z.z. príloha č. 1

Kompletné znenie zoznamu chorôb :  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-160