Vzor poučenia a informovaného súhlasu pacienta v ambulancii všeobecného lekára

Vzor poučenia a informovaného súhlasu pacienta v ambulancii všeobecného lekára podľa zákona č. 576/2004 Z.z. § 6

Návrh formy a obsahu poučenia informovaného súhlasu v ambulancii VLD

Vzor informovaného súhlasu podľa zákona 576/2004 Z.z. § 6 príloha č. 1 (novela z r. 2013)

http://www.zakonypreludi.sk/file/data/2007c267z662p04u001.pdf