Flash informácie z rokovania Vlády SR a Ústredného krízového štábu

Milí priatelia, všeobecní lekári,

na základe rokovanie Vlády SR, verejného vyhlásenia premiéra Igora Matoviča zo dňa 24.3.2020 a rozhodnutia Ústredného krízového štábu zo dňa 23.3.2020 sú pre nás rozhodujúce nasledujúce zmeny v našej práci v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých:

1/ Preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (vstupné, výstupné, periodické) nie je v súčasnej epidemiologickej situácii potrebné vykonávať. Pracovníci, ktorí sa týmto prehliadkam nepodrobili, môžu vykonávať svoju prácu bez rizika sankcií. Štandardný spôsob vykonávania uvedených preventívnych prehliadok bude upravený po zmene epidemiologickej situácie.

2/ V najbližších hodinách má SR obdržať zásielku osobných ochranných prostriedkov zo zahraničia. Situáciu sledujeme a budeme trvať na tom, aby ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých boli zásobené prioritne a bez odkladu.

2/ Vláda SR poverila Ministerstvo zdravotníctva SR bezodkladným rokovaním so všetkými zdravotnými poisťovňami za účelom finančnej stabilizácie platieb pre ambulantné aj lôžkové zdravotnícke zariadenia. Účelom štátnej intervencie je vyrokovať 75%-nú paušálnu úhradu (vychádzať sa bude z priemeru vykazovanej zdravotnej starostlivosti za posledný rok) za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Dôvodom takéhoto opatrenia je pokles vykazovaných výkonov a obmedzenie ich štandardnej prevádzky. O plnení tohto uznesenia vás budeme informovať priebežne.

3/ V najbližších dňoch nebude obmedzený pohyb cezhranične pracujúcich občanov SR napriek tomu, že dochádza k ich kontaktu s osobami z vnútrozemia susedných krajín aj v hĺbke viac ako 30 km.

4/ Vláda SR sa bude snažiť dohodnúť s mobilnými operátormi kontrolu pohybu osôb umiestnených do povinnej karantény tak, aby bola zlepšená ochrana verejného zdravia. Zabezpečí sa tak lepšia kontrola občanov, ktorí nedodržiavajú karanténne opatrenia.

Autor: Monika Palušková

Foto: SVLS/AVLS