SVLS rokovalo s vedením ÚDZS o prehliadkach mŕtvych

Dňa 18.1.2018 sa uskutočnilo rokovanie prezidentky Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)  Moniky Paluškovej a členky Výboru SVLS Patrície Eftimovej s predsedom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Tomášom Haškom a riaditeľom Sekcie Súdneho lekárstva a patologickej anatómie Michalom Palkovičom.
Cieľom pracovného stretnutia boli pravidlá uplatňovania novely zákona o prehliadkach mŕtvych (12/2017) v praxi. Ako zdôraznila Monika Palušková, lekári v teréne majú málo oficiálnych informácií, preto je žiaduce, aby ÚDZS vydal zrozumiteľné formálne stanovisko o tom, ako bude v najbližších mesiacoch realizovať obstarávanie organizátorov a to, ako budú prehliadky prebiehať do začatia vykonávania prehliadok vysúťaženým organizátorom. Súčasne požiadala vedenie ÚDZS o zodpovedanie súboru otázok, ktoré lekárov najviac zaujímajú. Otázky adresované ÚDZS a jeho odpovede sú súčasťou tohto článku.
“SVLS kontroluje aplikáciu novely zákona v praxi,” povedala Monika Palušková. “Po negatívnych skúsenostiach počas 13 rokov, kedy sme boli rukojemníkmi systému, budeme veľmi pozorne sledovať transparentnosť a spravodlivosť pri výkonoch prehliadok mŕtvych.” Ako uviedla, SVLS posledné tri roky obetovalo nesmierne veľa času a energie návrhom na zmenu legislatívy platnej do roku 2018, ktorá diskriminovala všeobecných lekárov. “Súčasnú novelu zákona SVLS nepovažuje za optimálnu, ale určite je zásadným pozitívnym krokom vpred,” dodala Palušková. “Oceňujem snahu vedenia ÚDZS nový systém čo najskôr sfunkčniť v plnej miere. SVLS bude naďalej nápomocné pri jeho aplikácii v praxi,” uzavrela.

Ako funguje systém prehliadok mŕtvych od 1.1.2018

Systém prehliadok mŕtvych tiel v Slovenskej republike je od 1. 1. 2018 založený na dvoch možných spôsoboch zabezpečenia u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (PÚZS) ako aj mimo nich, a to:
• prostredníctvom organizátora,
• mimo organizátora (podľa rozpisu lekárov na základe dobrovoľnosti alebo určenej povinnosti).

1. Systém vykonávania prehliadok mŕtvych tiel prostredníctvom organizátora

Úrad prostredníctvom verejného obstarávania vysúťaží organizátora, s ktorým podpíše zmluvu na výkon prehliadky mŕtvych tiel na každý samosprávny kraj samostatne. Organizátor je povinný úplne zabezpečiť prehliadky mŕtvych tiel prostredníctvom vlastných lekárov  vrátane ich prepravy.
Organizátor následne odošle rozpis jednotlivých prehliadajúcich lekárov s kontaktnými údajmi operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby (ďalej “operačné stredisko“), ako aj úradu, a to najneskôr 10 pracovných dní pred začiatkom kalendárneho mesiaca, na ktorý organizátor vyhotovuje rozpis.

Prehliadky mŕtvych tiel mimo PÚZS (mimo nemocničných zariadení)
Operačné stredisko bezodkladne oznámi úmrtie prehliadajúcemu lekárovi, ktorý je uvedený v rozpise organizátora pre danú časť samosprávneho kraja, v ktorej nastalo úmrtie (napr. okres alebo región podľa členenia oblasti v rozpise organizátora).
Organizátor následne zabezpečí výkon prehliadky vrátane prepravy prehliadajúceho lekára.
Úrad v súlade so zmluvou uhradí organizátorovi výkon prehliadky pozostávajúci z odmeny prehliadajúcemu lekárovi a úhrady za jeho prepravu na tento výkon.
Výška úhrady za výkon prehliadky mŕtveho tela vrátane prepravy je na úrovni 40 eur s DPH. Táto suma vychádza z rozpočtovej kapitoly úradu plánovanej na rok 2018.
V súlade so zákonom za nesplnenie povinnosti výkonu prehliadky mŕtveho tela môže úrad uložiť organizátorovi sankciu.

Prehliadky mŕtvych tiel u PÚZS (v nemocničných zariadeniach)
Od 1. 1. 2018 je PÚZS povinný nahlásiť každé úmrtie operačnému stredisku.

 • Ak PÚZS pri úmrtí pacienta indikuje pitvu –  zamestnanec poverený PÚZS, ktorý nebol ošetrujúcim lekárom zosnulého počas poslednej hospitalizácie, vykoná prehliadku mŕtveho tela. Následne v  súlade so zákonom nariadi výkon pitvy, vypíše Listy o prehliadke mŕtveho tela a zabezpečí prevoz tela na príslušné Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko úradu zmluvnou pohrebnou službou.
 • Ak PÚZS pri úmrtí pacienta neindikuje pitvu, tak prehliadka mŕtveho tela bude zabezpečená prostredníctvom organizátora. Organizátora kontaktuje operačné stredisko. Prehliadajúci lekár do 2 hodín od nahlásenia úmrtia vykoná prehliadku mŕtveho tela.

Úrad uhrádza na základe zmluvy PÚZS alebo priamo prehliadajúcemu lekárovi úhradu 10 eur.

2. Systém vykonávania prehliadok mŕtvych tiel mimo organizátora

Výkon prehliadky mŕtvych tiel na základe dobrovoľnosti mimo PÚZS
Ak nie je vysúťažený organizátor pre daný samosprávny kraj, prehliadky mŕtvych tiel sa vykonávajú na základe rozpisu úradu. Úrad musí zabezpečiť nepretržitý výkon prehliadok mŕtvych tiel a dostatočný počet prehliadajúcich lekárov (mimo vojenských lekárov) na každý deň a príslušný samosprávny kraj. Úrad prednostne do zoznamu zaradí lekárov, ktorí chcú túto činnosť vykonávať dobrovoľne. Títo lekári musia mať oprávnenie na výkon prehliadky mŕtvych tiel. Ak ho niektorý lekár nemá, úrad na požiadanie bezodkladne zabezpečí jeho vyškolenie.
Operačné stredisko po obdržaní správy o úmrtí bezodkladne oznámi toto úmrtie prehliadajúcemu lekárovi, ktorý je uvedený v rozpise úradu pre danú časť samosprávneho kraja, v ktorej nastalo úmrtie (napr. okres alebo región podľa členenia oblasti v rozpise).
Prehliadajúci lekár môže využiť prepravnú službu úradu alebo sa môže prepraviť na miesto výkonu prehliadky vlastným motorovým vozidlom.
Úrad prehliadajúcemu lekárovi za vykonanú prehliadku mŕtveho tela uhradí odmenu vo výške 25 eur. K tomu hradí prepravu lekára zmluvnou dopravnou spoločnosťou alebo vlastným vozidlom v súlade s platným Metodickým usmernením úradu.

Výkon prehliadky mŕtvych tiel na základe určenej povinnosti mimo PÚZS
V prípade, že nebude rozpis na príslušný kalendárny mesiac kompletne zabezpečený na základe dobrovoľnosti (dobrovoľnými lekármi), úrad ho doplní prehliadajúcimi lekármi na základe povinnosti z abecedne zoradeného zoznamu lekárov všeobecnej aj špecializovanej ambulantnej starostlivosti z daného regiónu.
Operačné stredisko po obdržaní správy o úmrtí bezodkladne oznámi toto úmrtie prehliadajúcemu lekárovi, ktorý je uvedený v rozpise úradu pre danú časť samosprávneho kraja, v ktorej nastalo úmrtie (napr. okres alebo región podľa členenia oblasti v rozpise úradu). Pokiaľ by prehliadku určený lekár nevedel z akéhokoľvek dôvodu zabezpečiť, musí si za seba nájsť náhradu.
Úrad prehliadajúcemu lekárovi za vykonanú prehliadku mŕtveho tela uhradí odmenu vo výške 25 eur. K tomu hradí prepravu lekára zmluvnou dopravnou spoločnosťou alebo vlastným vozidlom v súlade s platným Metodickým usmernením úradu.
Rozpis lekárov úrad posiela minimálne mesiac dopredu emailom prehliadajúcemu lekárovi, súčasne ho zverejní na svojej webovej stránke www.udzs-sk.sk a odošle operačnému stredisku najneskôr desať pracovných dní dopredu. Takto zverejnený rozpis sa považuje za doručený poskytovateľom a lekárom nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovej stránke úradu.
Lekári, ktorí vykonávajú prehliadky na základe povinnosti, nepotrebujú absolvovať školenie a nemusia mať oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel. V prípade záujmu úrad na požiadanie bezodkladne zabezpečí ich vyškolenie alebo im poradí ako postupovať.
V súlade so zákonom za nesplnenie povinnosti výkonu prehliadky môže úrad uložiť organizátorovi sankciu.

Výkon prehliadok mŕtvych tiel u PÚZS
U PÚZS je postup nezmenený, to znamená, že platia pravidla v zmysle predpisov platných do konca roka 2017. PÚZS je povinný zabezpečiť výkon prehliadok mŕtvych tiel.
Od 1.1.2018 je poverený zamestnanec PÚZS povinný nahlásiť každé úmrtie operačnému stredisku. Prehliadku mŕtveho tela vykoná lekár PÚZS, ktorý nebol ošetrujúcim lekárom zomrelého počas poslednej hospitalizácie a ten v súlade so zákonom rozhodne, či je potrebný výkon pitvy. Ak je výkon pitvy potrebný, prehliadajúci lekár vypíše Listy o prehliadke mŕtveho a kontaktuje zmluvnú pohrebnú službu úradu na prevoz tela na Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko úradu. Ak nenariadi výkon pitvy, tak postupuje v zmysle interných predpisov postupu pri úmrtí u daného PÚZS.
Úrad uhrádza na základe zmluvy PÚZS alebo priamo prehliadajúcemu lekárovi úhradu 10 eur.

Najčastejšie otázky a odpovede k prehliadkam mŕtvych tiel

Aké novinky prinášajú novely zákonov v problematike prehliadok mŕtvych tiel?
Cieľom legislatívnych zmien je vytvoriť manažovateľný systém prehliadok mŕtvych tiel na území Slovenskej republiky.
Systém prehliadok mŕtvych tiel v Slovenskej republike je od 1. 1. 2018 založený na dvoch možných spôsoboch zabezpečenia v ústavných zdravotníckych zariadeniach ako aj mimo nich, a to:
• prostredníctvom organizátora,
• mimo organizátora (podľa rozpisu lekárov na základe dobrovoľnosti alebo určenej povinnosti).
Každé úmrtie musí byť nahlásené operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby na jednotné európske číslo tiesňového volania 112 alebo útvaru Policajného zboru.
Úrad je od 1. 1. 2018 povinný vyhlásiť verejné obstarávanie na organizátora prehliadok mŕtvych tiel. Ako bude úrad postupovať?
Úrad vyhlási prostredníctvom európskeho vestníka verejné obstarávanie na zabezpečenie organizátora prehliadok mŕtvych tiel (ďalej len „organizátor“) pre každý kraj samostatne. Organizátor je následne zodpovedný prostredníctvom dostatočného počtu lekárov zabezpečiť samotný výkon prehliadky mŕtveho tela, ako aj dopravu prehliadajúceho lekára na tento výkon. Zmluva s organizátorom bude uzatvorená na 12 kalendárnych mesiacov. Výber prehliadajúcich lekárov je výlučne v kompetencii organizátora.
Ako dlho bude prebiehať proces obstarávania organizátora?
Predpokladané ukončenie verejného obstarávania a následný podpis zmluvy, v prípade bezproblémového priebehu, je máj – jún 2018.
Ako bude úrad postupovať, ak organizátor  skončí svoju činnosť predčasne? Čo bude nasledovať?
Úrad má zo zákona povinnosť do jedného mesiaca vyhlásiť nové verejné obstarávanie pre daný samosprávny kraj.
Evidujete región, kde o výkon prehliadky mŕtvych tiel nie je záujem?
Na základe skúseností môžeme povedať, že  3/4 územia Slovenska bude možné zabezpečiť dobrovoľníkmi  na výkon prehliadok mŕtvych tiel. Úrad oceňuje ústretovosť lekárov všeobecnej aj špecializovanej ambulantnej starostlivosti.
Úrad má momentálne nedostatok lekárov dobrovoľne vykonávajúcich prehliadky mŕtvych tiel:
 • v Trenčianskom samosprávnom kraji,  a to najmä v okresoch:
  • Považská Bystrica,
  • Púchov,
  • Ilava,
  • Nové Mesto nad Váhom,
  • Trenčín,
  • Myjava.
 • v Trnavskom samosprávnom kraji, a to najmä v okresoch:
  • Skalica,
  • Senica.
 • v Prešovskom samosprávnom kraji, a to najmä v okrese:
  • Kežmarok.
Úrad využíva všetky dostupné možnosti (najmä osobný kontakt s lekármi), aby prehliadky mŕtvych tiel zabezpečil na dobrovoľnej báze na dobu určitú, kým nebude účinná zmluva s organizátorom.
V prípade záujmu lekárov o výkon prehliadky mŕtvych tiel, odporúčame lekárom kontaktovať príslušnú pobočku úradu mailom na adrese prehliadky@udzs-sk.sk.
Čo znamená „dobrovoľnosť“? Ako úrad zostavuje rozpis dobrovoľníkov?
Kým nie je ukončené verejné obstarávanie a nie je účinná zmluva s organizátorom, úrad je zo zákona povinný úplne zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na základe rozpisu tak, aby každý deň bolo pokryté celé územie samosprávneho kraja. Úrad začal koncom roka 2017 pripravovať zoznam lekárov pre potreby zabezpečenia dobrovoľnosti výkonu prehliadky mŕtvych tiel. Lekárov kontaktovali zamestnanci pobočiek úradu, aby si overili aktuálnosť kontaktných údajov, prípadne zodpovedali ďalšie otázky od lekárov. Vo väčšine prípadov sme sa stretli so zhovievavosťou a trpezlivosťou v záujme zachovania funkčnosti doterajšieho systému. Za tento ústretový krok patrí poďakovanie všetkým zúčastneným lekárom.
Kto môže  byť dobrovoľným prehliadajúcim lekárom?
Dobrovoľný výkon prehliadky mŕtvych tiel môže vykonávať akýkoľvek lekár s poverením úradu na výkon tejto činnosti. Ak by  lekár poverenie nemal, úrad mu bezodkladne zabezpečí školenie a vystaví osvedčenie o školení a oprávnenie na výkon prehliadky mŕtvych tiel. Je aj v záujme úradu zostaviť rozpis prehliadajúcich lekárov na princípe „dobrovoľnosti“, resp. v niektorých regiónoch na princípe zachovania doteraz fungujúceho systému. Tento stav je len na dobu určitú, do nadobudnutia účinnosti platnosti zmluvy s organizátorom.
Aké kroky bude musieť úrad vykonať v prípade, že nenájde dostatočný počet dobrovoľníkov na výkon prehliadky mŕtvych?
V prípade, že nebude rozpis na príslušný kalendárny mesiac kompletne zabezpečený ma základe dobrovoľnosti (dobrovoľnými lekármi), úrad ho doplní prehliadajúcimi lekármi na základe povinnosti z abecedne zoradeného zoznamu lekárov všeobecnej aj špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Prehliadajúci lekári na základe povinnosti nepotrebujú absolvovať školenie a nemusia mať ani oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel. V prípade záujmu úrad bezodkladne zabezpečí ich vyškolenie a poradí im ako postupovať. Zoznamy na mesiac marec budú zverejnené na webovom sídle úradu do konca januára 2018, ďalšie budú zverejňované vždy jeden mesiac pred vzniknutím povinnosti.
Aká je výška úhrady za výkon prehliadky mŕtvych tiel?
Úrad na základe zmluvy o poskytovaní odborných služieb od 1. 7. 2017 hradí lekárovi za prehliadku mŕtveho tela mimo ústavnej zdravotnej starostlivosti sumu vo výške 25 eur a k tomu hradí prepravu lekára zmluvnou dopravnou spoločnosťou alebo vlastným vozidlom v súlade s platným Metodickým usmernením úradu. V prípade ústavnej zdravotnej starostlivosti uhradí za prehliadku sumu vo výške 10 eur.
Hradí úrad prepravu aj lekárom, ktorí vykonávajú prehliadky mŕtvych tiel na základe dobrovoľnosti  a povinnosti? 
Úrad všetkým prehliadajúcim lekárom v zmysle metodického usmernenia úradu poskytuje prepravnú službu. Druhá možnosť je preprava na vlastné náklady, ktoré tak ako tomu bolo aj doteraz, do určitej výšky hradí úrad. Vo všeobecnosti odporúčame prehliadajúcim lekárom, aby využili prepravnú službu, ktorú zabezpečuje úrad.
Ako má postupovať lekár, ktorý nemôže vykonať prehliadku mŕtveho tela? Môže ho niekto zastúpiť?
V prípade, že lekár nemôže vykonať prehliadku mŕtveho tela, určí za seba náhradu – lekára, ktorý prehliadku mŕtveho tela vykoná za neho. Lekár o tejto zmene informuje príslušnú pobočku úradu.

V prípade ochoty pomôcť v zabezpečení výkonu prehliadok mŕtvych tiel alebo v prípade akýchkoľvek otázok, prosím kontaktujte sekciu súdneho lekárstva a patologickej anatómie úradu emailom na prehliadky@udzs-sk.sk alebo telefonicky na 02/20856801.

Autor: poly

Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Foto: fotolia.com