AVLS: Dohodli sme sa s Dôverou. Od 1.4.2022 máme platné zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

Aliancia všeobecných lekárov (AVLS) sa v uplynulých dňoch dohodla na zmluvných podmienkach so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Všeobecní lekári, členovia AVLS, tak majú platné zmluvné podmienky vo všetkých troch zdravotných poisťovniach. Zvýšené úhrady za zdravotnú starostlivosť tak majú zabezpečené už od 1.1.2022 v Unione a od 1.4.2022 vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Dôvere.

Rokovania so zdravotnými poisťovňami neboli jednoduché, boli však vecné a pragmatické so snahou oboch strán sa dohodnúť

Rokovania so všetkými tromi poisťovňami viedla AVLS od novembra minulého roku.  Všetky zdravotné poisťovne pristupovali k našim návrhom vecne, diskutovali sme o nich, najprv sme sa snažili dohodnúť to, na čom sme sa vedeli zhodnúť. Následne sme otvárali témy, na ktoré sme nemali rovnaký názor. AVLS aj zdravotné poisťovne prinášali sme konkrétne návrhy a každé rokovanie prinieslo posun dopredu. Niekedy menší, inokedy sme sa pohli k cieľu viac. Dôležité je brať do úvahy fakt, že zdravotné poisťovne v systéme starostlivosti o pacientov, ktoré Slovensko už 20 rokov tlačí pred sebou, sú “prietokovými ohrievačmi”. Hospodária s finančnými prostriedkami, ktoré sa vyberú od ekonomicky aktívnych poistencov na poistnom či koľko sa štát rozhodne zaplatiť za poistencov štátu. Vynaložiť na zdravotnú starostlivosť teda zdravotné poisťovne môžu vynaložiť toľko financií, koľko majú reálne k dispozícii.

Treba oceniť, že sme si všetci sadali k rokovaciemu stolu s tým, že sa chceme v záujme pacienta a zvýšenia financovania ambulancií a pokoja zdravotníkov na prácu dohodnúť. Pracovné stretnutia boli občas búrlivejšie, rokovania sa opakovali, avšak verejnosť sme čiastkovými výstupmi netraumatizovali. Zmluvy sa musia riešiť za stolom a bez emócií, nie v médiách. Zdravotníkov zaujíma, či budú vedieť finančne utiahnuť prevádzku svojich ambulancií, pre pacientov je zas dôležité, či budú správne a načas ošetrení. Zmluvy pre členov AVLS sú jasné – žiadne imaginárne koeficienty a vyplatenie o štvrť až pol roka, ale, ako sa hovorí, peniaze za nesmierne ťažkú prácu, ktorú robíme, rovno po vyúčtovaní každý mesiac „na drevo“. To je pre funkčnú prevádzku našich ambulancií životne dôležité. Zmluvy majú byť jasné a bez rôznych podmienok.

AVLS jasne odmietla pre svojich členov súhlasiť s návrhom jednej zo zdravotných poisťovní, aby úhrady pre ambulancie boli závislé od toho, či bude mať finančné prostriedky alebo nie. Všeobecní lekári si svoju prácu odvádzajú v plnom rozsahu a načas. AVLS odmietla podpísať prenášanie zodpovednosti politikov na ambulancie. Ak má ambulancia vo svojej zmluve doleuvedenú podmienku, zaväzuje sa dobrovoľne súhlasiť s krátením platieb “bez upozornenia. AVLS ani v jednej zo zmlúv so všetkými zdravotnými poisťovňami nič takéto nemá ani nikdy mať nebude:

Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli, že v prípade ak nastane niektorá z nasledovných podmienok:

a. v priebehu roku 2022 v dôsledku opatrenia Ministerstva financií SR, alebo v dôsledku akéhokoľvek iného relevantného právneho aktu dôjde k zníženiu sadzby poistného za poistencov štátu, alebo k inej skutočnosti, ktorá bude znamenať zníženie disponibilných zdrojov pre zdravotníctvo (ďalej len „Opatrenie“), alebo

b. nedôjde k dofinancovaniu zdravotného sektora rozpustením rezervy štátneho rozpočtu pre rok 2022 v celej výške 220 000 000 Eur uvedenej v prílohe č. 6 zákona 534/2021 Z. z. ako „rezerva na výdavky v zdravotníctve“ najneskôr do 30.06.2022, a to formou zvýšenia platby za poistencov štátu pomerne medzi všetky zdravotné poisťovne na základe ich aktuálneho počtu poistencov, uplatní sa pre účely určenia výšky úhrady za zdravotnú starostlivosť podľa tejto Zmluvy od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom niektorá z uvedených podmienok nastala, Cenník dohodnutý medzi zmluvnými stranami v Zmluve v znení účinnom k 31.3.2022 a zároveň sa zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu vstúpiť do rokovania o zmluvných a cenových podmienkach. Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany sa dohodli, že ak nastane niektorá z vyššie uvedených podmienok, Poskytovateľ nemá nárok na Doplnkovú kapitáciu podľa článku V. Zmluvy. Poisťovňa a Poskytovateľ sa zároveň dohodli, že v prípade, ak dôjde k dofinancovaniu v rozsahu presahujúcom sumu 220 000 000 Eur, ktoré bude realizované pomerovo medzi všetky zdravotné poisťovne na základe ich aktuálneho počtu poistencov prostredníctvom platby za poistenca štátu, Poisťovňa navýši úhradu za zdravotnú starostlivosť v roku 2022 o sumu zodpovedajúcu podielu Poisťovne na sume presahujúcej 220 000 000 Eur a podielu výdavkov
pre daný typ zdravotnej starostlivosti na celkových výdavkoch Zdravotnej poisťovne.

  • Údaje o celkovom počte kapitovaných poistencov budeme prehodnocovať k 1.7. a 31.12. príslušného kalendárneho roka na základe údajov z NCZI
  • Pri individuálnom signifikantnom náraste (napr. prebratie ambulancie) bude počet poistencov individuálne vyhodnotený aj mimo týchto termínov
  • Poskytovateľ bude povinný dokladovať, že zamestnáva viac ako jednu sestru. Zároveň bude povinný dokladovať, že v rámci ambulancie má ďalšiu miestnosť v ktorej môže druhá sestra pripravovať pacienta, robiť odbery, prípadne vykonávať administratívne práce.

Členovia AVLS majú vo všetkých zdravotných poisťovniach jasné ceny, ktoré si vedia lekári skontrolovať v svojich faktúrach a sú bez akýchkoľvek podmienok.

Zmluvy sú obojstranným kompromisom, ktorý umožní prevádzku ambulancií, nedostatočné financovanie rezortu však nedovolí jeho rozvoj. To treba verejnosti jasne povedať a všetci sa musíme podľa toho zariadiť.

Nemôžeme sa donekonečna tváriť, že každý má nárok na všetko, pretože napokon nikto nedostane nič

Spoločenské napätie, nervozita až agresivita sú tak intenzívne, aké neboli za posledných 30 rokov. Nemôžeme sa dokola vyhovárať na kovid alebo ukrajinskú krízu. Áno, mali a majú na vývoj spoločnosti extrémne negatívny spoločenský, morálny, odborný a finančný dopad. Áno, sú tu a tak skoro neskončia. A áno, sme v tom všetci “až po uši”.

Nesmierne nám všetkým komplikuje prevenciu, diagnostiku a liečbu pacientov ničím neospravedlniteľné nedofinancovanie slovenského zdravotníctva. Musíme si však jasne povedať, ako na tom sme a čo si môžeme za to, čo máme takpovediac v peňaženke, v zdravotnej starostlivosti kúpiť. Neoháňajme sa číslami, ktoré sa menia podľa toho, komu sa čo hodí. Nebúchajme po stole, ale jasne definujme KONKRÉTNE ciele. Kam smerujeme, ak to vôbec vieme, čo chceme a môžeme našim občanom v zdravotníctve poskytnúť a na čo nemáme. Povedzme si, čo má ktorá časť rezortu robiť, kto a za čo je v starostlivosti o pacienta zodpovedný, čo musí medicínsky a z právneho hľadiska správne urobiť. Jasne vyslovme, čo vieme v rámci povinného zdravotného poistenia poskytovať, pretože to následne treba aj zaplatiť a garantovať štátom. Zároveň to poistenci budú žiadať od svojich zdravotných poisťovní a zdravotníci zas požadovať legitímnu úhradu za svoju prácu. Nemôžeme sa donekonečna tváriť, že každý má nárok na všetko, pretože napokon nikto nedostane nič.

Využijeme obsah zmlúv s maximálnymi finančnými a odbornými benefitmi

AVLS dohodla zmluvné podmienky pre svojich členov vo všetkých zdravotných poisťovniach. Je to začiatok ďalších zmien, ktoré v odbore pripravujeme. Nesmierne si vážime podporu členov SVLS/AVLS. Veľmi pekne za ňu všetkým ďakujeme. Vďaka nim združujeme najviac všeobecných lekárov na Slovensku v jednej organizácii, ktorá je súčasne odbornou spoločnosťou disponujúcou vynikajúcimi odborníkmi a zároveň zastupuje všeobecných lekárov v zdravotných poisťovniach a v Sociálnej poisťovni.

Pribudlo nám množstvo nových členov a to je ďalší záväzok – ukázať všeobecným lekárom, ako maximálne využiť všetky finančné a odborné benefity zmluvných podmienok v každej zdravotnej poisťovni. Všetky podstatné informácie ako vždy zverejňujeme na webe AVLS  www.avls.sk  vrátane komentárov a návodov na správne vykazovanie. V prípade konzultácií našich členov sme k dispozícii na Sekretariáte SVLS/AVLS telefonicky alebo prostredníctvom mailov.

AVLS zmluvné podmienky vyrokuje, avšak každý lekár si zmluvu podpíše sám. Z vlastného rozhodnutia a za seba. Nikdy tak v obálke so zmluvou, ktorú za neho podpísal niekto iný, nepríjemné prekvapenie, o ktorom vopred nič nevedel a ktoré je už platné. Bez neho. Každý člen AVLS dopredu pozná vyrokované cenové podmienky aj textáciu zmluvy. Môže si ich v predstihu dopredu preštudovať, prekonzultovať ich a keď mu avizovaná zmluva príde, vie sa už s dostatočným množstvom informácií a bez časového tlaku rozhodnúť. Iba informovaný človek sa vie správne rozhodnúť a iba informovaný človek si vie vybrať riešenie, ktoré pre seba považuje za vhodné.

Máme za sebou za posledné roky neľahké obdobie a pred sebou nepochybne minimálne rovnako ťažké. Všeobecné lekárstvo ide ďalej… Spoločne sme naozaj silní.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Aliancia všeobecných lekárov Slovenska

 

Foto: fotolia.com