Hlivák: Do témy Rázsochy je ÚVO vťahovaný umelo. Hľadá sa vinník

Stanovisko predsedu Úradu pre verejné obstarávanie M. Hliváka k téme Rázsochy.

M. Hlivák: Nepáči sa mi, že úrad je do témy Rázsochy, tak ako je prezentované, vťahovaný umelo. MZ SR som upozornil, aby pri stavbe nemocnice Rázsochy zachovalo transparentnosť v procese verejného obstarávania.

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie ( ďalej len „ úrad“) Miroslav Hlivák upozornil Ministerstvo zdravotníctva SR, aby v procese verejného obstarávania na práce súvisiace s výstavbou nemocnice Rázsochy zachovalo transparentnosť. „Dovolím si tvrdiť, že úrad je do tejto témy, tak ako je prezentované, vťahovaný umelo. Akoby sa hľadal vinník v súťaži, ktorú spoločnosť vníma citlivo. Nie je správne, ak ministerstvo zdravotníctva vytvára dojem, že téma výstavby nemocnice Rázsochy je záležitosťou posledného roka. Štát predsa tento projekt dlhodobo plánoval. Ja si uvedomujem celospoločenský význam tohto projektu a vždy hľadám riešenia v prospech verejného záujmu. Nie je však ma mieste, ani v súlade so zákonom a kompetenciami úradu,, ak je snaha hodiť zodpovednosť za verejnú súťaž na nezávislý kontrolný orgán. Zodpovednosť má predsa vždy vyhlasovateľ súťaže, ktorý si celú súťaž nastavuje. “ uviedol Miroslav Hlivák.

Ministerstvo zdravotníctva požiadalo úrad, aby zvážil zmenu zákona, ktorá by umožnila v prípade strategických investícií s osobitným účelom na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a schválených vládou SR, pristúpiť k osobitným postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Pani ministerku som upozornil na to, že každá výnimka, ktorá obchádza tradičný proces verejného obstarávania je veľmi citlivá, keďže eliminuje princíp transparentnosti pri nakladaní s verejnými peniazmi.  Úrad pod mojim vedením bol, je a bude otvorený odbornej diskusii. Úrad navyše od môjho nástupu do funkcie, teda od jesene 2017 pripravoval počas dlhých mesiacov novelu zákona o verejnom obstarávaní. Legislatívne zmeny sme kreovali a opakovane, otvorene, transparentne odrokovali s vyše 100 subjektmi, vrátane ministerstva zdravotníctva. Počas týchto rokovaní úrad nedostal žiadnu požiadavku od rezortu zdravotníctva, aby v novele bola rezortom dnes žiadaná výnimka. Zdôrazňujem, že rokovania k novele sme viedli ešte pred vyhlásením samotnej súťaže na búracie práce,“  vysvetľuje predseda úradu Hlivák.

M. Hlivák tiež zdôraznil, že štát má zaistiť, aby prípravu verejných súťaži mali na starosti v prvom rade kvalifikovaní odborníci na zákon o verejnom obstarávaní. „ Práve preto, aby súťaže, zvlášť tie so zásadným strategickým významom pre štát, akou je aj výstavba nemocnice Rázsochy, boli kvalitne pripravené, práve preto sme vytvorili koncept profesionalizácie verejného obstarávania na Slovensku, pričom tento koncept sme už predložili na rokovanie vlády. Musím zdôrazniť, že spomínaný dokument na profesionalizáciu privítala a ocenila tak Európska komisia (aj vo svojej správe Správa o Slovensku 2019) ako aj  OECD. Štát musí zaistiť, aby  s verejnými zdrojmi narábali odborne zdatné osoby a aby proces prípravy verejných súťaží bol transparentný a nepodliehal politickým cyklom. To je možné docieliť práve pripravenou profesionalizáciou.“  zdôraznil Hlivák.

Predseda úradu zároveň zdôraznil, že úrad je otvorený odbornej  diskusii o ďalších legislatívnych a nelegislatívnych zmenách, ktoré majú vplyv na realizáciu aj tých zákaziek, ktoré sú strategické z pohľadu štátu, no za predpokladu, že bude zachovaná transparentnosť v procese verejného obstarávania.  M. Hlivák tiež ozrejmuje, že úrad pri rozhodovaní o námietkach, ktoré navrhovateľ podal v danom procese verejného obstarávania, konal veľmi efektívne a flexibilne. Úrad vydal rozhodnutia v skorších lehotách, ako ich stanovuje zákon. Rada úradu vydala v danej veci rozhodnutie a momentálne čaká na nadobudnutie jeho právoplatnosti.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie

Foto: fotolia.com