Infekcia COVID-19 a antihypertenzívna liečba – hypotéza bez dôkazu

Od decembra 2019, kedy sa nové infekčné ochorenie koronavírusom prvýkrát objavilo v Číne, sme neustále pod obrovským tlakom rôznych informácií. Zvykli sme sa spoliehať na neoverené sprostredkované správy z rôznych informačných kanálov. A nepremyslene im veríme. Hitom týchto dní je jednoznačne Facebook. Falošný dojem informovanosti a pasívne vnímanie a prijímanie týchto informácií potom vedie k automatickému, bezmyšlienkovitému a skratovému správaniu.

Tento pseudonázor ma naozaj vystrašil

Posledné dni sa na nás obrátili viacerí všeobecní lekári, ktorí dostávajú rôzne “pokyny” od kolegov špecialistov, aby „vzhľadom na doterajšie zistenia ohľadom vplyvu ACEI, sartanov a ibuprofenu na priebeh COVID-19 infekcie zvážili zmenu úpravy liečby ich pacientom a v prípade stabilných hypertonikov by bolo vhodné prejsť na kalciové blokátory, event. zvyšovali ich dávku alebo kombinovali ostatné antihypertenzíva…“ Všeobecní lekári ďalej uvádzajú, že je na nich vyvíjaný nátlak, aby všetkých hypertonikov a pacientov, ktorí majú v liečbe tieto lieky, začali prestavovať na iné skupiny liečiv.

Aká EBM (evidence based medicine) viedla k týmto rozhodnutiam ?

Žiadna! V súčasnosti neexistujú relevantné klinické štúdie, ktoré by takýto postup podporovali. Veď vírus má len tri mesiace. Jediné, čo vieme, že vírus môže využívať na prienik do buniek receptory ACE-2. Sú to stále len vedecké hypotézy a špekulácie, ktoré majú od overených informácií veľmi ďaleko. Viacerí poprední odborníci zo sveta doslova zúria, celú situáciu vysvetľujú a dôrazne neodporúčajú tieto lieky, ktoré blokujú RAAS, vysadzovať.  Svoje stanovisko k liečbe artériovej hypertenzie a súčasnej infekcii COVID-19 uvádza na svojej webovej stránke aj Európska hypertenziologická spoločnosť (ESH) zo dňa 19. 03. 2020. Zatiaľ neexistuje žiadna potvrdená súvislosť medzi artériovou hypertenziou a zvýšeným rizikom infekcie COVID-19. U pacientov s infekciou COVID-19 alebo pacientov, ktorí sú rizikoví pri nákaze COVID-19, sa má pri liečbe artériovej hypertenzie postupovať v súlade s poslednými odporúčaniami ESC/ESH 2018.

Všeobecný lekár je odborníkom vo svojom odbore, je nezávislý od ostatných ambulantných a ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Je nemysliteľné, aby vám kolega niečo prikazoval alebo dokonca nariaďoval. Aj keď je situácia v súvislosti so šírením infekcie koronavírusom vážna, stále sme povinní sa riadiť a poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, odbornými usmerneniami a odporúčaniami.

Všetkým dobre známe riziko prerušenia antihypertenzívnej liečby (reflexné zvýšenie krvného tlaku, akútne cievne príhody, akútne zhoršenie srdcového zlyhávania, poškodenie zraku, obličiek) je určite závažnejšie než potencionálne nedokázané vyššie riziko infekcie novým koronavírusom.

Čo môžeme očakávať?

  1. Pokračovanie šírenia poplašných správ v médiách o rizikovom užívaní antihypertenzív (ACEI, sartany).
  2. Otázky našich pacientov, ktorí budú vystrašení z užívania antihypertenzív.
  3. Neodôvodnené vysadzovanie tejto liečby laickou aj odbornou verejnosťou.
  4. Pokračovanie a zbieranie ďalších vedeckých dôkazov a obrovský záujem výskumu.

Rada na záver

Riaďme sa zdravým rozumom s použitím vlastného kritického úsudku, každú informáciu si overme z relevantných zdrojov, nezabudnime na bezpečnosť našich pacientov a seba, sledujme oficiálne odporúčania a nie myšlienkové pochody a konšpiračné teórie jednotlivcov.

 

Autor: MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Modra

Foto: SVLS/AVLS