Karanténa a “pandemická” PN v ambulantnej praxi

Od 19.7.2021 platí nová Vyhláška ÚVZ SR.
Pre všeobecných lekárov sú dôležité predovšetkým § 2 až 5 tejto Vyhlášky.

§ 2
Karanténne opatrenia osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. u) a § 12 ods. 2 písm. c) zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 19. júla 2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať najskôr v piaty deň izolácie. U detí do dvanástich rokov sa pri bezpríznakovom priebehu izolácie, táto ukončuje ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti. (2) Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona sa všetkým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s osobami
uvedenými v odseku 1 nariaďuje izolácia v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie v domácom prostredí všetkých osôb uvedených v odseku 1, s ktorými táto osoba žije v spoločnej domácnosti.

§ 3
Všeobecná výnimka z karanténneho opatrenia
(1) Ustanovenia § 2 sa nevzťahuje na: a) plne zaočkované osoby, b) osoby nad 12 až do 18 rokov veku, ak sa na žiadnu osobu žijúcu s nimi v spoločnej domácnosti nevzťahuje
povinnosť podľa § 2. (2) Osoby, ktoré majú nad 12 rokov veku a ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou z krajín neuvedených v prílohe č. 1, musia byť schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Na osobu, ktorá nie je schopná takto sa preukázať, sa výnimka podľa odseku 1 nevzťahuje; tým nie sú dotknuté prípadné výnimky podľa § 6 až 8.

§ 4
Všetky osoby uvedené v § 2 sú podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona povinné v prípade vzniku klinických príznakov ochorenia COVID-19 do 14 dní od vstupu na územie Slovenskej republiky oznámiť túto skutočnosť bezodkladne telefonicky alebo elektronicky: a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, b) v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, c) v prípade osôb, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

§ 5
Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona sa všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria nariaďuje, aby všetkým osobám podľa § 2 vystavili potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive z dôvodu karantény pre ochorenie COVID-19, ak tieto osoby o to požiadajú.

Celú Vyhlášku nájdete tu: https://www.ruvzpp.sk/upload/files/Vyhlaska_UVZSR_231_2021-07-16.pdf

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA
Prezidentka, Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: archív redakcie