Mediweb: SVLS/AVLS odmietla podpísať memorandum MZ SR, ktoré ide nad rámec zákona

Platy sestier v ambulanciách sa od januára vôbec nemusia zvýšiť v súlade s novými koeficientmi minimálnych mzdových nárokov. Vyplýva to z vyjadrení organizácií, ktoré združujú ambulantných poskytovateľov. Zákon sa podľa nich v tomto smere vzťahuje len na zdravotníckych pracovníkov v ústavných zariadeniach, nie v neštátnych ambulanciách.
Tejto situácii malo zabrániť memorandum medzi ministerstvom zdravotníctva a ambulantnými poskytovateľmi, v ktorom by sa lekári zaviazali použiť zvýšené úhrady od zdravotných poisťovní na krytie mzdových nárokov zdravotníckych pracovníkov.
Ministerstvo zdravotníctva v memorande žiadalo, aby sa poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zaviazali použiť zvýšenie finančných prostriedkov vyrokované v zdravotných poisťovniach od 1.1.2019 preferenčne na platy zamestnancov. navyše memorandum obsahovalo iba záväzky poskytovateľov, nie však samotného ministerstva pri zvýšení finančný zdrojov v roku 2019 do zdravotníctva.
Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (SVLS/AVLS) preto odmietla podpísať memorandum v podobe zaslanej Ministerstvom zdravotníctva SR.

„Text memoranda bol z právneho aj vecného hľadiska v rozpore s viacerými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Dokument tak, ako bol zaslaný Ministerstvom zdravotníctva SR vedeniu SVLS/AVLS, nemôže byť považovaný za právne záväzný. Fyzické a právnické osoby poskytujúce ambulantnú zdravotnú starostlivosť ju poskytujú na základe povolenia vydaného príslušným samosprávnym krajom a pracujú ako samostatné podnikateľské subjekty. Z uvedeného vyplýva, že žiadnemu orgánu štátnej správy a samosprávy vrátane ministerstva neprináleží stanoviť, resp. určiť ako povinnosť, ako majú samostatné podnikateľské subjekty so svojimi príjmami hospodáriť. Nie je možné podmieňovať konanie fyzických alebo právnických osôb poskytujúcich ambulantnú zdravotnú starostlivosť akýmkoľvek spôsobom v súvislosti s alokáciou finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a ich transferom do zdravotných poisťovní na uhradenie zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia, prípadne stanovovať štruktúru ich vnútorného hospodárenia,“ uviedla prezidentka SVLS/AVLS MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA.

Upozornila na fakt, že napriek zvýšeniu odvodov za poistencov štátu z pôvodných 2,9 % na 3,2 % je v rezorte nedostatok financií a prípadné záväzky ambulantných poskytovateľov uvedené v memorande by neboli finančné kryté. „Oprávnene tiež možno predpokladať, že kritické nedofinancovanie ambulantného sektora sa odrazí na jeho činnosti už v najbližších mesiacoch, a to aj na úkor dostupnosti a kvality poskytovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,“ dodala M. Palušková.

Celý článok si môžete prečítať na: https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/ambulantni-lekari-odmietli-kalavskej-memorandum-o-platoch-sestier
Zdroj: mediweb.sk
Foto: fotolia.com