Nová vyhláška ÚVZ SR : Vzory potvrdení pre pendlerov, o absolvovaní testu a prekonaní ochorenia COVID-19

                                                                                                   VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

Celú Vyhlášku čítajte tu:     vyhlaska_212

Potvrdenia si môžete vytlačiť tu:      Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)

Príloha č. 1
k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 212/2021 V. v. SR

                                                                                    VZOR

Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania alebo iného obdobného pracovného vzťahu
(Bestätigung über Arbeitsausübung, oder ein anderes ähnliches Arbeitsverhältnis)
(Munkáltatói igazolás határon ingázók részére, vagy más hosonló munkaviszony)
(Certificate for the performance of employment for cross – border workers, or other similar employment relationship)
(Zaświadczenie o wykonywaniu pracy przez pracowników zagranicznych, lub inny podobny stosunek pracy)

Potvrdzuje sa, že osoba
(Es wird bestätigt, dass)
(Igazolom, hogy a lent említett személy)
(Hereby confirms, that)
(Zaświadcza się, że)
Meno a Priezvisko: ……………………………………………………………………………………………
(Vor –und Nachname)
(Utó- és vezetéknév)
(Name and Surname)
(Imię i nazwisko)
Rok narodenia: ………………………………………………………………………………………………….
(Geburtsjahr)
(Születési dátum)
(Year of Birth)
(Rok urodzenia)
Názov spoločnosti/úradu/organizácie: …………………………………. ………………………………
(Name der Firma/des Amtes/der Organisation)
(Foglalkoztatói társaság/hivatal/szervezet)
(Name of Company/Authority/Organization)
(Nazwa firmy/urzędu/jednostki)
Adresa miesta výkonu práce: ………………………………………………………………………………
(Adresse der Arbeitsausübung)
(Munkavégzés helye, címe)
(Address of workplace)
(Adres miejsca wykonywania pracy)
Čestne vyhlasujem:
Všetky údaje som uviedol pravdivo a nič som úmyselne nezamlčal.
Miesto výkonu práce sa nachádza na území susedného štátu, alebo na území krajiny uvedenej v platnom opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a môj pracovnoprávny vzťah trvá aj v súčasnosti.
Hiermit erkläre ich:
Ich habe alle Daten wahrheitsgemäß angegeben und nichts absichtlich verborgen.
Der Arbeitsort befindet sich im Gebiet eines Nachbarstaates oder im Gebiet des in der geltenden Maßnahme angegebenen Landes und mein Arbeitsverhältnis dauert zur Zeit.
Nyilatkozom:
Az összes megadott adat megfelel a valóságnak és szándékoson nem hallgattam el semmit.
A munkavégzésem helye a szomszédos állam területén található, vagy azon országok területén, amelyek a Közegészségügyi Hivatal által kiadott érvényes rendelkezésében vannak feltüntetve, és az én munkáltatói jogviszonyom jelen időben is fennáll.
I declare:
All given data are correct and I did not intentionally concealed anything.
The place of work is located in the territory of a neighboring state, or in the territory of the country specified in the current measure of the Public Health Authority my employment relationship continues to this day.
Oświadczam, co następuje:
Wszystkie dane powyżej są prawdziwe, niczego świadomie nie przemilczałem/am.
Miejsce wykonywania pracy znajduje się na terenie sąsiedniego państwa lub na terenie kraju wskazanego w obowiązującym zarządzeniu Urzędu Zdrowia Publicznego trwa obecnie nawiązany przeze mnie stosunek pracy.

Podpis: …………………………………………….
Unterschrift: Aláírás: Signature: Podpis pracownika:

V (in) – (kelt) (W) …………………..dňa (am) (dnia) – (dátum) (data)……………
pečiatka a podpis
(Stempel und Unterschrift des Arbeitsgeberes)
(Munkáltatói bélyegző és aláírás)
(Stamp and Signature)

 

 

Príloha č. 2
k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 212/2021 V. v. SR

                                                      VZOR

                                              Potvrdenie o vykonaní testu

Meno, priezvisko, titul ………………………………………………………………

Bydlisko ………………………………………………………………

Dátum narodenia ………………………………………………………………

Výsledok pozitív / positive …………. negatívny / negative *
(*) Nehodiace sa prečiarknite

V ……………………….., dňa …………………

………………………………………………

podpis a pečiatka oprávnenej osoby

Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti:
Počas obdobia 14 dní od vyšetrenia s pozitívnym výsledkom vyšetrenia na COVID-I9 osoba dodržiava:
a) izoláciu v domácom alebo inom vhodnom ubytovaní, opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu, vrátane neprijímania cudzej osoby v obydlí, resp. objekte určenom na izoláciu,
b) zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej domácnosti, zákaz cestovania,
c) v karanténe sú súčasne všetky úzke kontakty s pozitívnym na COVID-19, najmä osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
d) o výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS a pod.,
e) denné sledovanie vlastných príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu),
f) denné meranie a zaznamenávanie teploty,
g) prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok,
h) všetky opatrenia špecifikované na https://korona.gov.sk/ časť „Čo mám robiť, keď som COVID-19 pozit“ a „Čo mám robiť, keď som bol v úzkom kontakte s COVID-19 pozit osobou“.
V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov (kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, horúčka) je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riadiť ich pokynmi.

 

 

Príloha č. 3
k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 212/2021 V. v. SR

 

                                                                                            VZOR

                                                        Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Menovaná/ý preukázateľne prekonal ochorenie COVID-19 potvrdené(1):
a) pozitívnym RT-PCR
b) antigénovým testom
c) protilátkami proti COVID-19

za posledných 180 dní a vzťahuje sa na neho výnimka z povinnosti ďalšieho testovania a dodržiavania karanténnych opatrení na toto ochorenie
od………………………………. do………………………………..,
pokiaľ sa nevyskytnú nové príznaky ochorenia COVID-19.

(1) označte spôsob potvrdenia ochorenia

V ………………………………………..

Dňa: …………………………………..

……………………………………………………

pečiatka a podpis príslušného lekára

Poznámka:
Za moment prekonania ochorenia COVID-19 sa rozumie deň nasledujúci po dni ukončenia izolácie alebo v prípade vykonania dôkazu protilátok triedy IgG protilátkovým testom, dátum odberu krvi na účel stanovenia protilátok.

 

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR