Nové odporúčania ESC 2021 pre prevenciu kardiovaskulárnych ochorení v klinickej praxi: novinka v stratifikácii

Kardiovaskulárna prevencia (KV) je jednou z najdôležitejších súčastí starostlivosti o pacienta s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Po šiestich rokoch boli len nedávno na kongrese Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC; The European Society of Cardiology) predstavené a následne aj online (30. august 2021) v časopise European Heart Journal zverejnené nové doporučené postupy ESC týkajúce sa prevencie aterosklerotických KV ochorení .

Online dostupné tu: https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/34/3227/6358713

      Tieto doporučenia menia po šiestich rokoch doterajšie univerzálne terapeutické postupy a vyzdvihujú komplexný a individualizovaný prístup k liečbe rozmanitých pacientov v každodennej klinickej praxi. Cieľom je, aby KV riziku porozumel nielen lekár, ale predovšetkým jeho pacient. Určiť, kto bude mať najväčší prospech z liečby artériovej hypertenzie a dyslipidémie, je z preventívneho hľadiska kľúčové. Preto je odhad KV rizika zásadný a musí byť súčasťou správne stanovenej diagnózy. Významnou zmenou nových doporučených postupov je nový klasifikačný systém SCORE, ktorý bude potrebné implementovať do slovenskej praxe.

     Stratégia cielenej KV prevencie v roku 2021 vychádza zo základného rozdelenia populácie na zdravých dospelých všetkých vekových kategórií, na pacientov už s dokumentovaným aterosklerotickým KV ochorením a špecifické situácie (diabetes mellitus, chronické ochorenie obličiek, familiárna hypercholesterolémia). Po vylúčení vysokého a veľmi vysokého KV rizika, používame nový klasifikačný systém SCORE2 (pre osoby od 40 rokov do 69 rokov) alebo SCORE2-OP (pre osoby od 70 rokov a viac; OP – older people).

     Nový skórovací systém SCORE2 oproti starému systému SCORE, teraz zohľadňuje nielen 10-ročné riziko fatálnych KV príhod (infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda), ale aj nefatálnych (1). Tabuľky SCORE2 sú vypracované pre štyri druhy rizikových regiónov Európy (nízke, stredné, vysoké a veľmi vysoké), pričom Slovensko patrí medzi regióny s vysokým KV rizikom.

     Nová stratifikácia v praxi používa non-HDL cholesterol a modifikované tabuľky SCORE2-OP pre starších pacientov boli rekalibrované (iná percentuálna stratifikácia) s cieľom eliminovať nadhodnocovanie KV rizika práve vo vyšších vekových kategóriách. Teraz aj zdanlivo zdraví starší pacienti bez závažných rizikových faktorov alebo dokázaných ochorení, môžu byť považovaní za osoby s nízkym až stredným rizikom, pokiaľ je ich skóre menej ako 7,5 % alebo naopak ako veľmi vysoko KV rizikoví pri skóre 15% alebo viac. Pre pacientov mladších ako 50 rokov sú tieto hranice 2,5 %, resp. 7,5 %. Takéto usporiadanie KV rizika na základe veku je veľmi praktické, pretože celoživotný prínos liečby artériovej hypertenzie, dyslipidémie a ostatných rizikových faktorov je najvyšší u mladších osôb.

 

     KV riziko fatálne aj nefatálne podľa najnovších ESC „guidelines“ 2021 je možné používať aj pohodlne pomocou online „kalkulátorov“ (webové stránky, aplikácie).

SCORE2 (pre osoby od 40 rokov do 69 rokov) tu: https://u-prevent.com/calculators/score2

SCORE2-OP (pre osoby od 70 rokov a viac; OP – older people) tu:  https://u-prevent.com/calculators/score2OP      

 

     Je potrebné upozorniť, že cieľové hodnoty pre krvné lipidy aj krvný tlak ostali nezmenené tak, ako ich doporučujú posledné európske „guidelines“ týkajúce sa liečby dyslipidémií (ESC/EAS, 2019) a artériovej hypertenzie (ESC/ESH, 2018).

 

Autor:  MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH, Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: archív SVLS/AVLS