Odborné usmernenie Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) k očkovaniu proti chrípke a proti COVID-19

Odborné usmernenie Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) pre ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých

Očkovanie proti chrípke, očkovanie proti COVID-19 a očkovanie proti iným prenosným chorobám v období  pandémie COVID-19 vyvolanej vírusom SARS-CoV-2

 

       Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) vydáva toto odborné usmernenie pre potreby ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých za účelom správneho postupu pri očkovaní proti vybraným prenosným chorobám v sezóne 2021/2022.

SVLS odporúča všeobecným lekárom pri očkovaní dodržať tieto zásady:

1/ Očkovanie proti chrípke možno začať v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých od 1.10.2021

V SR sú v očkovaní proti chrípke k dispozícii tetravalentné vakcíny, čo rozširuje možnosti ochrany očkovanej osoby. Očkovanie proti sezónnej chrípke predstavuje overený, účinný a bezpečný nástroj v prevencii chrípky a jej komplikácií v bežnej populácii ako aj v špecifických ohrozených skupinách pacientov – seniori, pacienti s chronickými ochoreniami, polymorbídni pacienti a podobne. Viaceré práce ukázali ochranný efekt tohto očkovania pred komplikovaným priebehom COVID-19 ako aj negatívnu asociáciu s mortalitou na COVID-19.  Očkovanie proti chrípke uhrádzajú všetky zdravotné poisťovne s kódom 252b. Viac informácií dostupných aj na: https://www.ssaki.eu/wpcontent/uploads/2021/01/4_INFOLETTER_CHRIPKA.pdf

 

2/ Očkovanie proti COVID-19 v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých sa uskutočňuje na základe zmluvy s MZ SR

Ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých, ktoré očkujú proti COVID-19, očkujú 1. dávkami a 2. dávkami očkovacej látky Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Výkon sa vykazuje pod kódom 252L. Rozostup medzi oboma dávkami by mal byť 4 týždne. Pokiaľ bolo nutné podanie 2. dávky odložiť, treba ju podať čo najskôr po pôvodne stanovenom termíne. MZ SR vydalo usmernenie k podávaniu 3. dávky vakcíny. Odporúča ju podať najskôr po 8 mesiacoch od 2. dávky. SVLS odporúča počkať s podávaním 3. dávky vakcíny do vyjasnenia všetkých súvislostí zo strany MZ SR. SVLS minulý týždeň požiadala MZ SR o riešenie softvérových, zmluvných a legislatívnych súvislostí. Na konkrétnu odpoveď MZ SR čakáme. Následne bude možné začať s očkovaním 3. dávkou očkovacej látky  proti COVID-19 indikovaným skupinám obyvateľov v odporúčanom časovom intervale. SVLS bude o tejto možnosti všeobecných lekárov bez odkladu informovať. Viac informácií dostupných aj na: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)

 

 3/ Súčasné podávanie vakcíny Comirnaty (koncentrát na injekčnú disperziu mRNA očkovacia látka proti COVID-19) s inými inaktivovanými alebo živými vakcínami

V médiách sa v posledných dňoch objavili nesprávne informácie o možnosti podávať súčasne očkovaciu látku proti chrípke a proti COVID-19 v jeden deň. Súbežné podávanie vakcíny Comirnaty s inými vakcínami je zatiaľ stále predmetom výskumu, preto sa podávajú osobitne a s časovým odstupom.

Od podania vakcíny Comirnaty by nemali byť podané žiadne iné živé alebo neživé vakcíny v intervale najmenej 7 dní, ideálne aspoň v intervale 14 dní. Uvedenú informáciu obdržala SVLS dňa 23.9.2021 priamo od jedného z výrobcov vakcíny Comirnaty firmy Pfizer ako odpoveď na otázku týkajúcu sa súbehu vakcinácie. Od 1.10.2021 je preto možné bezpečne naplánovať očkovanie proti chrípke u každého občana, ktorý prejaví záujem a môže byť očkovaný.

Vakcíny proti chrípke a proti COVID-19 sa podľa súčasne platných odborných odporúčaní nepodávajú súčasne. Uvedené odporúčanie vychádza z klinickej štúdie, v ktorej sa vyžadovalo, aby sa u účastníkov pri podaní buď placeba alebo mRNA očkovacej látky proti COVID-19 dodržal interval minimálne 14 dní pred a po podaní očkovacej látky proti chrípke. Vakcína proti COVID-19 sa nesmie miešať v jednej injekčnej striekačke so žiadnymi inými vakcínami alebo liekmi. Je potrebné počkať na výsledky štúdií, ktoré overia bezpečnosť a účinnosť súbežného podávania vakcíny Comirnaty s vakcínami proti chrípke alebo pneumokokom. Dovtedy je potrebné postupovať v súlade s odporúčaniami a kontraindikáciami uvedenými v súhrne charakteristických vlastností lieku od výrobcu. Viac informácií dostupných aj na:  https://www.adc.sk/databazy/produkty/spc/comirnaty-koncentrat-na-injekcnu-disperziu-533863.html

 

4/ Očkovanie pri postexpozičnej profylaxii (tetanus, besnota, hepatitíde B a podobne)

Očkovanie je potrebné vykonať hneď, ako je to možné a nie je potrebné dodržiavať žiadne intervaly od podania vakcín proti COVID-19, najmä v prípade rizika z omeškania.  (Jeseňák, M., Urbančíková, I., Košturiak, R.: Vademékum očkovania proti covid-19. A-medi, 2021, s.66). Viac informácií dostupných aj na: https://www.amedi.sk/podujatia/vademekum-ockovania-proti-covid-19-376/uvod.html

 

Ďakujeme všetkým všeobecným lekárom, ktorí budú očkovať proti chrípke aj v sezóne 2021/2022 na Slovensku.

 

Za Výbor a Dozornú radu Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS):

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

MUDr. Iveta Malíková, MPH

MUDr. Eva Jurgová, PhD.

MUDr. Martina Jandzíková

MUDr. Miriam Holendová

MUDr. Eva Béresová

MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH