Otázky a odpovede pre pacientov k novele zákona “o lieku” (zákon č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Od 1.1.2022 je v platností novela zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov (tzv. “zákon o lieku”).

Za základe otázok, ktoré nám zaslali pacienti, zverejňujeme k nim odpovede:

Aký je postup vystavenia REPETATUR receptu a následného informovania pacienta o jeho vystavení (mám na mysli najmä prípady, kedy opakovaná kontrola je až niekedy v druhej polovici roka 2022)?

Pacient požiada telefonicky/SMS/mailom lekára, ktorý mu pravidelné užívanie lieku odporučil a požiada ho o vystavenie eReceptu alebo REPETATUR (opakujúceho sa) receptu. Môže tak urobiť aj počas plánovaného kontrolného vyšetrenia. Lekár pacienta informuje o dĺžke platnosti REPETATUR receptu. Pri odporúčaní vystavenom do 31.12.2021 vystavuje eRecept alebo REPETATUR recept lekár špecialista alebo všeobecný lekár do najbližšej kontroly pacienta. Pri vyšetrení realizovanom špecialistom po 1.1.2022 už platia ustanovenia novely zákona. Na plánovanú kontrolu pôjde tak, ako sa pri predchádzajúcom vyšetrení dohodol. 

Majú REPETATUR recept aj v iných krajinách?

Áno, je už dlhodobo využívaný aj u našich susedov v Českej republike. Je to bežný nástroj na zníženie návštevnosti v ambulanciách, zníženie byrokracie a zvýšenie bezpečnosti pacienta v Európe aj v zámorí.

Platia REPETATUR recepty vystavené v roku 2021 aj v roku 2022?

Samozrejme, REPETATUR recepty vystavené v roku 2021 platia aj v roku 2022. Je na nich vyznačené odkedy a dokedy platia, čo môže byť maximálne 12 mesiacov. Pacient tak nemusí kontaktovať lekára, môže si chodiť po lieky do lekárne bez zbytočnej návštevy ambulancie ako doteraz. 

Platí REPETATUR poukaz aj na plienky alebo vložky? Mám imobilného príbuzného a denne ich potrebuje.

Áno, platí.  Je potrebné požiadať indikujúceho/predpisujúceho lekára o nastavenie REPETATUR poukazu a každý mesiac si môžete pre svojho príbuzného prevziať v lekárni inkontinenčné pomôcky. Odpadne Vám čakanie pred ambulanciami a zbytočné telefonáty.

Mám celiakiu a každý mesiac mi môj všeobecný lekár predpisoval dietetické potraviny vrátane múky. Ako mám postupovať?

Kontaktujte svojho gastroenterológa. Nastaví Vám elektronický REPETATUR recept a každý mesiac si bez nevyhnutnosti kontaktovať ambulanciu vyzdvihnete v lekárni všetko, čo potrebujete.

Po dohode s Vami je gastroenterológ oprávnený nastaviť Vám REPETATUR (opakujúci sa) elektronický recept maximálne na 12 mesiacov a následne budete mať svoje dietetické potraviny v lekárni pravidelne dostupné. Novela zákona priniesla pre pacientov dokonca skvelú novinku – v lekárni si pacient môže po konzultácii s lekárnikom prebrať tie druhy dietetických potravín, ktoré aktuálne potrebuje, nesmie však prekročiť finančný limit určený na tieto dietetické potraviny. Pacient tak nemusí čakať pred žiadnou ambulanciou na predpis lieku, indikujúci lekár nemusí prepočítavať, čo a kedy má predpísať. Stačí iba zájsť do lekárne s preukazom poistenca alebo občianskym preukazom.

V novele zákona sa uvádza:

 • 121 sa dopĺňa odsekmi 15 až 18, ktoré znejú:

(15) Na účely tohto zákona sa bezlepkovou potravinou rozumie dietetická potravina, ktorá je zaradená v zozname kategorizovaných dietetických potravín v podskupine V06CE Bezlepkové potraviny a suroviny; zdravotníckou pomôckou pre inkontinenciu sa rozumie zdravotnícka pomôcka zaradená v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v príslušnej podskupine B1-B5 Zdravotnícke pomôcky pre inkontinenciu.

(16) Ak je pacientovi predpísaná zdravotnícka pomôcka pre inkontinenciu alebo bezlepková potravina, osoba, ktorá vydáva humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu je oprávnená na základe preskripčného záznamu, lekárskeho predpisu alebo na základe lekárskeho poukazu vydať náhradnú zdravotnícku pomôcku pre inkontinenciu alebo náhradnú bezlepkovú potravinu, ak o to poistenec požiada, a to podľa jeho vlastného výberu maximálne do množstva, ktoré je predpísané v preskripčnom zázname,  na lekárskom predpise alebo na lekárskom poukaze. Výdajom náhradnej zdravotníckej pomôcky pre inkontinenciu alebo náhradnej bezlepkovej potraviny nemôže byť prekročený množstvový ani finančný limit  uvedený v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo v zozname kategorizovaných dietetických potravín.

 Čo ak sa mi zmení moja chronická liečba, ktorú mám od môjho kardiológa na REPETATUR recepte? Musím ísť do ambulancie?Doteraz som si lieky vyzdvihovala raz za dva mesiace priamo v lekárni.

Naďalej nemusíte nikam chodiť.  Po vyšetrení a zmene liečby Vám Váš kardiológ zruší predchádzajúci recept a vystaví nový elektronický REPETATUR recept so zmenenou novou liečbou. Frekvenciu výberu liekov v lekárni si dohodnite pri nastavení receptu – môže to byť každý mesiac, raz za dva mesiace alebo raz za tri mesiace.

Ako dlho platí nastavenie elektronického REPETATUR receptu?

Maximálna dĺžka jeho platnosti je 12 mesiacov.

Ako je to s predpisom liekov a inkontinenčných pomôcok pre klientov domovov sociálnych služieb?

Je to rovnaké ako pri predpise pre iných pacientov. Lekár lieky na akútne ochorenie predpisuje tak ako je bežné a na chronickú medikáciu alebo plienky, vložky či podložky predpíše REPETATUR recept. Každý mesiac tak pacient pravidelne dostane všetko, čo potrebuje, priamo z lekárne.

 

Čo hovorí zákon?

 1. Kto je „predpisujúci“ lekár?
 2. Pacient je prepustený z nemocnice domov. Kto a ako mu po odchode zabezpečí predpis liekov, plienok, pomôcok?
 3. Pacient bol vyšetrený odborným lekárom (špecialistom), indikované lieky mu však nepredpísal. V rovnaký deň tak musel znovu zbytočne navštíviť ambulanciu všeobecného lekára iba kvôli predpisu receptu. Čo sa zmenilo od 1.1.2022?
 4. Kto je zodpovedný za bezpečný výber lieku pre pacienta a správnu formu predpisu receptu?
 5. Pacient je sledovaný odborným lekárom a užíva ním ordinovanú liečbu. Na kontroly dochádza raz za 6 mesiacov. Kto mu bude predpisovať lieky na chronické ochorenie?
 6. Zákon je účinný od 1.1.2022. Pacient bol vyšetrený odborným lekárom 1.12.2021, najbližšiu kontrolu má stanovenú na 1.12.2022 a má odporúčanie na predpis lieku všeobecným lekárom s dátumom 1.12.2021. Kto a ako mu bude predpisovať do kontroly lieky?
 7. Ako dlho je platný REPETATUR (opakujúci sa) recept a kto ho môže predpísať? Je možné ho pri zmene lieku zrušiť alebo pri zmene dávkovania upraviť?
 8. Kto kontroluje správny predpis lieku pacientovi?
 9. Čo ak v lekárni nie je dostupná zdravotnícka pomôcka na inkontinenciu alebo bezlepková potravina?
 10. Čo ak v lekárni nie je dostupný predpísaný liek?

Odpovede na týchto 10 otázok nájdete tu: SVLS AVLS Manuál zákon č. 3622021 Z.z. pdf

 

 

Autor: MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: SVLS/AVLS