Palušková: Pacientom treba jasne vysvetliť, že menej peňazí v zdravotníctve znamená menej starostlivosti. Je to hazard a nezodpovednosť voči všetkým

Medializovaný návrh Ministerstva financií SR na zníženie platieb za poistencov štátu vo výške vyše štvrť miliardy EUR je v čase nastupujúcej 3. vlny infekcie COVID-19 na Slovensku nepochopiteľný a nemá žiadnu odbornú, manažérsku ani finančnú oporu. Ide o medicínsky aj politicky nebezpečný návrh, ktorý nebol konzultovaný s odborníkmi. Zároveň má potenciál rozvrátiť existujúci mimoriadne krehký systém poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku a fatálne zhoršiť jej dostupnosť pre všetkých obyvateľov Slovenska. Poistencami štátu sú deti, dôchodcovia, invalidní občania aj nezamestnaní, teda najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Financie však budú chýbať všetkým pacientom bez ohľadu na ich sociálne postavenie. Pacientom treba jasne vysvetliť, že menej peňazí v zdravotníctve znamená menej starostlivosti. Jednoduchá rovnica. Je to hazard a nezodpovednosť voči nám všetkým. Už dve desaťročia odborná verejnosť žiada o zvýšenie platieb za poistencov štátu tak, aby systém zdravotnej starostlivosti odrážal reálne náklady na jej kvalitné poskytovanie a súčasne neskolaboval. Dnes sme konfrontovaní s presným opakom.

Je nepochopiteľné, ak v čase, keď desiatky vyčerpaných zdravotníkov kontinuálne odchádzajú do dôchodku alebo do zahraničia, ambulancie kolabujú pod množstvom pacientov a gigantickej byrokracie a zadĺžené nemocnice sa plnia pacientmi s COVID-19, štát verejne a absolútne nepochopiteľne personálne aj finančne podvyživenému zdravotníctvu berie významnú časť príjmov na jeho stabilizáciu a bezpečné fungovanie pre pacientov.

SVLS zásadne nesúhlasí so znížením platieb za poistencov štátu, práve naopak – prostredníctvom plnenia  štátneho rozpočtu schváleného NR SR je nevyhnutné situáciu v odbornej aj laickej verejnosti upokojiť a medicínsky, personálne aj finančne stabilizovať celý rezort.

 

SVLS svoje stanovisko odôvodňuje nasledovne:

1/ Štátny rozpočet bol schválený v roku 2020 Národnou radou SR a neexistuje žiadny vecne relevantný dôvod kapitolu venovanú zdravotníctvu deformovať. Argumentácia Ministerstva financií SR na zdôvodnenie tohto kroku svedčí o úplnej neznalosti problematiky.

2/ V čase nastupujúcej 3.vlny šírenia infekcie COVID-19 je zníženie zdrojov venovaných na zdravotnú starostlivosť nepochopiteľné a medicínsky neakceptovateľné. Zdravotníctvo je verejnosťou oprávnene vnímané ako jedna z najdôležitejších súčastí jej života a jeho decimácia spôsobí eskaláciu napätia.

3/ Nezhoduje sa so skutočnosťou, že by znížením odvodov za poistencov štátu nedošlo k ohrozeniu zdravotnej starostlivosti – je logické, že pri nižších zdrojoch si zdravotné poisťovne nebudú môcť nakontrahovať a zaplatiť výkony pre svojich poistencov napr. v nemocniciach, ambulanciách, laboratóriách či agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Dostaví sa dominový efekt vedúci k rozvratu systému.

4/ Nezhoduje sa so skutočnosťou, že sa poskytovanie tzv. „bielej“ zdravotnej starostlivosti v rokoch 2020 a 2021 znížilo tak, ako deklaruje Ministerstvo financií SR, a preto je možné finančné prostriedky na zdravotníctvo krátiť, resp. ich nezodpovedne presúvať. Existujúce dáta svedčia o inej situácii. Toto konštatovanie je možné verifikovať analýzou verejne dostupných dát.

5/ Nezhoduje sa so skutočnosťou, že ide o krátenie platieb vo výške výlučne vyše 230 miliónov EUR. K tejto sume treba pripočítať existujúci deficit ďalších zhruba 200 miliónov EUR, ktoré systém prenáša z minulého obdobia. Celková chýbajúca suma sa tak blíži takmer k pol miliarde EUR, ktorá vyvolá paralýzu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

6/ Všetky subjekty pôsobiace v zdravotníctve v súčasnosti plánujú svoju prevádzku a rozvoj aj na rok 2022, preto je nepochopiteľné zneisťovať situáciu neodôvodneným medziročným presúvaním financií. Ide o krátenie finančných prostriedkov v IV. štvrťroku 2021, preto zdravotná starostlivosť, ktorú nebude možné pre chýbajúce financie realizovať, sa presunie do ďalšieho roka. Samozrejme, iba v prípade, že sa jej pacient dočká a že snehová guľa insolventnosti poisťovní nerozkrúti špirálu ďalšieho zadlžovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, predovšetkým nemocníc. Zároveň zdravotné poisťovne začínajú rokovať o kontraktoch so svojimi partnermi a o zmluvných vzťahoch na rok 2022. Pokiaľ obe strany nevedia, s akými finančnými prostriedkami budú môcť pracovať, zmluvné vzťahy budú neisté a ich udržateľnosť vysoko riziková.

7/ Dôsledkom neistoty bude finančná nestabilita vo všetkých zdravotných poisťovniach a reálne je možné predpokladať riziko ich fungovania v tzv. ozdravnom pláne ako súčasť krízového manažmentu. Bude nasledovať drakonická redukcia výdavkov vrátane úhrady inovatívnych liekov, finančne náročnej zdravotnej starostlivosti a napokon aj zhoršenie dostupnosti a kvality ambulantnej a nemocničnej zdravotnej starostlivosti.

8/ Ambulantný sektor, ktorý je personálne najsilnejšie poznačený pandémiou a odchodom zdravotníkov, ako aj ich vysokým vekom, by navrhované nedofinancovanie určite neprežil s existujúcim počtom ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Dôjde k ich redukcii. Presuny pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami spomalia efektívnu diagnostiku a liečbu, čo bude vyžadovať ďalšie finančné prostriedky na riešenie zhoršeného zdravotného stavu občanov spôsobených omeškaním ich poskytnutia.

SVLS je presvedčená, že je potrebné odborne ozrejmiť mienkotvorným osobnostiam a inštitúciám dôvody, prečo je návrh Ministerstva financií SR v rozpore s reálnym udržaním funkčného slovenského zdravotníctva a požiadať ich o jeho odmietnutie. SVLS sa už na ne obrátila a očakáva ich reakciu chrániacu záujmy občanov Slovenska.

Slovensko je na prahu 3. vlny šírenia kovidovej infekcie. Namiesto jej riešenia a sanovania personálneho kolapsu v zdravotníctve odborníci musia mrhať silami na diskusiu o niečom, čo je svojou podstatou nehodné diskusie – o tom, ako rezort, ktorý zachraňuje životy vlastných občanov, ich zdravie a chod krajiny, ubrániť pred jeho reálnou likvidáciou a kolapsom.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)