Predoperačné vyšetrenie a vykazovanie PN s diagnózou Z75.1

Ako sme už všeobecne známe, počas pandémie COVID-19 dočasne sa predoperačné vyšetrenia v ambulanciách všeobecných lekárov nevykonávajú.

Dňa 20. apríla 2020 bolo prijaté Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s operačnými a intervenčnými výkonmi vo vzťahu k možnému, pravdepodobnému alebo potvrdenému ochoreniu COVID-19č. OE/3446/89440/2020, na základe ktorého bolo určené, že pre prijatie do zdravotníckeho zariadenia a naplánovanie operačného /intervenčného zákroku pre stredne naliehavé stavy bude dôležité, aby pacient zostal 14 dní v domácej izolácii a denne monitoroval svoje zdravie.

Správny postup pri vystavovaní Dokladu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti (PN):

Ošetrujúci lekár vystaví PN štandardným spôsobom 14 dní pred plánovaným zákrokom. Na tlačive ako dôvod PN krížikom NEVYZNAČÍ „karanténa“, keďže v týchto prípadoch ide o plánované operačné zákroky nesúvisiace s ochorením COVID-19.

Uvedie poznámku „izolácia pred operáciou“ a ako diagnózu uvedie Z75.1 “Osoba čakajúca inde na prijatie do vhodného zariadenia”. Na tlačive PDPN uvedie aj diagnózu, ktorá súvisí s plánovaným operačným zákrokom. PN sa po ukončení izolácie neukončuje a pokračuje aj po prijatí do ústavného zdravotníckeho zariadenia.

Na doplnenie uvádzame aj verziu 3 štandarndného postupu týkajúceho sa prípravy na elektívny výkon:

https://standardnepostupy.sk/_files/200000473-4667a4667d/Klinický%20protokol%20o%20operačných%20a%20intervenčných%20výkonoch%20v%20období%20COVID-19%20v%20SR%20verzia3%2027.4.2020.pdf

 

Zostavila: MUDr. Iveta Maťašová, ambulancia všeobecného lekárstva, Svit

Foto: fotolia.com