Predpis liekov od 1.8.2023 v kocke – pre pacientov a zdravotníkov

Novela zákona č. 362/2011 Z.z. bola prijatá pred niekoľkými týždňami. Práva a povinnosti jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (nemocnice, ambulancie) a lekár definuje tak, že pacient vie, kde a za akých okolností mu bude vykonaný predpis liekov.

Upozorňujeme, že nikde na svete neexistuje žiadna krajina s “poverovanou” preskripciou. V každej civilizovanej krajine je prirodzené, že lekár, ktorý pacientovi indikuje lieky, mu ich aj predpíše a pokiaľ k nemu chodí pravidelne, tak to robí až do nasledujúcej kontroly. Preto každý lekár je zodpovedný za stanovenie diagnózy a predpis ním indikovanej liečby.

Novela zákona prináša minimum zmien. Trvá povinnosť indikujúceho lekára predpísať pacientovi lieky, ktoré pacientovi indikoval. Poverenie na predpis všeobecným lekárom je výlučne fakultatívne a nie je nárokovateľné. Na základe jej podrobnej právnej analýzy a po konzultácii s viacerými advokátskymi kanceláriami predkladáme manuál pre zdravotníkov aj pacientov.

 

Pacienti by mali trvať na tom, aby im ich lekári predpisovali lieky až do plánovaného kontrolného vyšetrenia. Pacienti NEMUSIA kvôli receptom cestovať za špecialistami. Každý lekár je POVINNÝ predpisovať ním určenú medikáciu elektronicky, pokiaľ tak neurobí, porušuje zákon platný už od roku 2018 a pacienti by porušenie zákona mali nahlasovať.

Za eReceptami od ktoréhokoľvek lekára teda netreba cestovať, recepty musia vždy prísť elektronicky za pacientom – bez čakania v čakárni a bez cestovania.

Navyše všetci lekári (nemocnice, centrálny príjem, urgent, ambulancie špecialistov, všeobecných lekárov) vidia v systéme ezdravie všetky lieky, ktoré boli pacientovi predpísané najmenej za posledných 6 mesiacov aj to, či boli pacientovi vydané v lekárni alebo nie. Nie je preto pravda, že lekári nevidia, aké lieky pacient aktuálne užíva.

1/ NEMOCNICA

a/ Lekár v nemocnici je povinný pacientovi vypísať všetky indikované lieky pri jeho prepustení na eRecept, iba vo výnimočných prípadoch na papierový recept. Následne však aj po vypísaní papierového receptu musí vyhotoviť eRecept. PACIENT musí VŽDY odísť z nemocnice s eReceptom, prípadne papierovým receptom. Výnimky zákon nepozná.

b/ Lieky musí v nemocnici, na urgentnom príjme alebo centrálnom príjme nemocnice predpísať lekár, a to aj lekár bez atestácie, za správnosť predpisu je zodpovedný odborný (atestovaný) lekár na príslušnom oddelení/klinike . Aj takýto recept musí byť zhotovený rovnako ako v bode 1/.

Nemocniciam zároveň zostala povinnosť vydať pacientovi lieky na tri dni. Nemocnica musí teda splniť obe povinnosti – vydať lieky na 3 dni aj napísať eRecept.

c/ Lekár pracujúci v nemocnici môže poveriť predpisom liekov viazaných na odbornosť lekára (lieky s preskripčným obmedzením) všeobecného lekára pre dospelých (VLD) alebo padiatra (VLDD), avšak najviac však na 3 mesiace. VLD alebo VLDD poverenie nemusí prijať, nie je možné ho za neprijatie poverenia nijakým spôsobom sankcionovať a neprijatie nemusí ani nijakým spôsobom zdôvodniť. Zodpovednosť za predpis liekov viazaných na odbornosť má odborný lekár v nemocnici, nie VLD alebo VLDD.

Poverenie špecialistu (ŠAS) neplatí na lieky bez viazanosti na odborného lekára (lieky bez preskripčného obmedzenia). Ich predpisom nie je možné VLD a VLDD poveriť. Ak by VLD alebo VLDD lieky bez viazania na odbornosť (lieky bez preskripčného obmedzenia) predpísal, preberá za ne plnú medicínsku a právnu zodpovednosť a idú z jeho finančného limitu. Zároveň ovplyvnia jeho hodnotiace parametre v zdravotných poisťovniach.

d/ Neexistuje žiadny právny nástroj, ktorý by VLD alebo VLDD ukladal povinnosť poverenie prijať.

e/ Prijatie poverenia nie je právne nárokovateľné.

 

2/ AMBULANCIE

1/ Lekár ŠAS je povinný pacientovi predpísať všetky ním indikované lieky, a to vždy po každom vyšetrení pacienta. Týka sa to liekov viazaných na odbornosť lekára (lieky s preskripčným obmedzením) aj liekov bez preskripčného obmedzenia. Lieky je povinný rovnako predpisovať aj stomatológ.

2/ Lekár ŠAS môže poveriť VLD alebo VLDD výlučne predpisom liekov viazaných na odbornosť lekára (preskripčne obmedzené lieky), a to najviac na 6 mesiacov. VLD alebo VLDD poverenie nemusí prijať, nie je možné ho za neprijatie nijakým spôsobom sankcionovať a neprijatie nemusí nijakým spôsobom zdôvodniť. V takom prípade pokračuje v preskripcii indikujúci lekár.

Za výber lieku, formy, balenia, dávkovania a ostatných zákonom presne definovaných charakteristík lieku, na ktorý udeľuje poverenie, je zodpovedný lekár ŠAS. V prípade prijatia poverenia na predpis liekov viazaných na odbornosť musia byť lieky predpísané VLD alebo VLDD identické, ako ich uviedol lekár ŠAS v poverení vrátane balenia a dávkovania. Pozor – aj pri zmene balenia alebo zmene dávkovania lieku či zmene sily lieku už poverenie nie je platné!

Osobitne treba upozorniť na diagnózu viazanú na preskripciu – z minulosti sú známe prípady, kedy ŠAS nesprávne uviedol diagnózu na liek (napr. NOAK) a VLD, ktorý ho v dobrej viere predpísal, dostal vysokú finančnú pokutu. VLD diagnózu v súvislosti s preskripciou lieku predpísaného na základe poverenia nemôže meniť.

Každý lekár vrátane ŠAS je povinný predpísať pacientovi lieky VŽDY po ukončení vyšetrenia, a to aj vtedy, ak disponuje ešte zostatkovým množstvom liekov. Je tým zabezpečený komfort a bezpečnosť pacienta a po uplynutí krátkeho času nemusí kontaktovať ambulanciu pre opätovné vystavenie receptu.

Pokiaľ má pacient plánovanú ďalšiu kontrolu u lekára ŠAS o 9 mesiacov, pacient má právo dostať od lekára ŠAS eRecept chronickej medikácie na 3 mesiace a zároveň na ďalších 6 mesiacov elektronický REPETATUR receptu, a to v záujme komfortu a bezpečnosti pacienta. Pacient tak má k dispozícii do najbližšej kontroly. Zároveň stačí, aby si po nasledujúci výber liekov zašiel rovno do ktorejkoľvek lekárne na Slovensku bez návštevy a kontaktovania lekára ŠAS, VLD alebo VLDD. Elektronický REPETATUR recept možno vystaviť najviac na jeden rok, teda minimálne do nasledujúcej kontroly, preto je zrejmé, že poverenie je úplne zbytočným inštitútom.

3/ Lekár ŠAS nemôže poveriť predpisom liekov neviazaných na odbornosť (lieky bez preskripčného obmedzenia) lekára VLD ani VLDD, a teda ich predpisuje sám. Z uvedeného vyplýva, že udelenie poverenia je teda zbytočné. Zákon je jednoznačný – na lieky bez preskripčného obmedzenia nemožno poverenie udeliť.

4/ Pokiaľ by VLD alebo VLDD z vlastného rozhodnutia predpísal lieky, ktoré nie sú viazané na odbornosť lekára (sú bez preskripčného obmedzenia), avšak boli indikované iným lekárom ŠAS, VLD alebo VLDD by bol za ne plne medicínsky a právne zodpovedný, sú zahrnuté do nákladov jeho ambulancie a ovplyvňujú hodnotiace parametre jeho ambulancie v zdravotných poisťovniach.

5/ Lekár ŠAS rovnako ako VLD a VLDD musí na preskripciu využívať ezdravie a eRecept. Za porušenie zákonnej povinnosti je ŠÚKL oprávnený uložiť sankciu od 300 do 35 000 EUR a pri opakovanom porušení až dvojnásobok. Uvedená povinnosť je zákonom stanovená od 1.1.2018.

 

ZHRNUTIE

Zákon prináša upresnenie, sú jasné kompetencie všetkých zúčastnených a aj to, kto má zabezpečiť pacientovi predpis indikovaného lieku.

Za eReceptom netreba nikam cestovať a každý lekár je povinný recept na ním indikovaný liek vystaviť elektronicky. Pokiaľ lekár / poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nie je pripojený do systému ezdravie – platí pre lekárov v nemocniciach aj v ambulanciách, hrozí mu pokuta od 300 do 35 000 EUR. Povinnosť platí už od 1.1.2018.

Poverenie pre VLD a VLDD platí iba na vybranú skupinu liekov za zákonom stanovených podmienok, avšak prijatie poverenia u VLD a VLDD nie je nárokovateľné.

Pacientovi musí byť liek predpísaný pri prepustení z nemocnice a vždy aj pri každom inom vyšetrení v ambulanciách ŠAS, VLD a VLDD.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)