Preventívne prehliadky: Novela zákona je nevykonateľná a pravdepodobne je v rozpore s ústavou

Novelu zákona týkajúcu sa preventívnych prehliadok dospelých občanov, ktorú predložila cez pozmeňujúci návrh bez odbornej diskusie poslankyňa Petra Krištúfková (Sme rodina), schválil parlament pred niekoľkými hodinami. Je obrazom úplného odborného diletantizmu. Je v rozpore s viacerými platnými zákonmi, je v praxi nevykonateľná a pravdepodobne je súčasne aj v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky.

Každý dospelý občan mohol doteraz absolvovať preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára 1x za dva roky. Výnimkou boli darcovia krvi mohli absolvovať preventívnu prehliadku 1x za rok, čo bolo medicínsky odôvodnené, odborne nespochybniteľné a žiaduce.

V novele prílohy 2 zákona č. 577/2004 Z.z. sa zrazu objavil text, kde sa periodicita preventívnych prehliadok u pacientov uvádza “raz za dva roky, v prípade darcov krvi a pacientov po absolvovanej onkologickej liečbe, odporúčaných na ďalšie sledovanie u lekára so špecializáciou v špecializačnom všeobecné lekárstvo raz za rok”. Ustanovenie zákona je v rozpore s viacerými platnými zákonmi a vyhláškami, je vecne nevykonateľné, medicínsky nezmyselné a pravdepodobne je v rozpore s Ústavou SR. 

Schválené znenie novely nájdete na Dokumenty : Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy : Pozmeňujúci a doplňujúci návrh – Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk)

 

Diletantstvo,  neefektivita  a žiadna medicína dôkazov v novele zákona

Nie je jasné, čo v novele zákona znamená “po absolvovanej onkologickej liečbe”  (?) – kedy mala byť uskutočnená, o aký typ malo ísť, stačila jedna intervencia či viacero cyklov? Napr. ak pacient absolvoval nešpecifikovanú “onkologickú liečbu” pred 40 rokmi, uzdravil sa a napriek tomu, že je už dávno zdravý, bude chodiť každý rok na vyšetrenie hladiny cholesterolu či EKG? Prečo? Ako to súvisí s jeho dávnou a už neaktuálnou diagnózou? Aký význam to pre pacienta má? Akú súvislosť má vyšetrenie hladiny cukru pri preventívnej prehliadke napr. u pacientky po “absolvovanej onkologickej liečbe”, ktorú mala pred 10 rokmi a úplne sa vyliečila?

Takéto nezmysly nemajú žiadny význam pre pacienta ani pre spoločnosť, nie sú opreté o žiadnu medicínu dôkazov, sú mrhaním finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia, a preto neexistujú nikde na svete. Je evidentné, že ten, kto takto pokrivil roky starostlivo budovaný systém preventívnych prehliadok, ich zmysel, význam a náplň, je úplný medicínsky aj právny diletant. Takýto postup je navyše v zásadnom rozpore s medzinárodnými odporúčaniami, ktoré varujú pred “overdiagnosis”, teda zbytočnou, pacienta zaťažujúcou a finančne neefektívnou ” prílišnou diagnostikou”. Potrebujeme finančné prostriedky na efektívne preventívne programy, správnu diagnostiku a liečbu našich pacientov, efektívne onkologické programy, a nie na preukázateľné mrhanie nielen financiami, ale aj kapacitami zdravotníckych pracovníkov.

 

Rozpor s existujúcou legislatívou a nevykonateľnosť novely

Formulácia “pacientov po absolvovanej onkologickej liečbe, odporúčaných na ďalšie sledovanie u lekára so špecializáciou v špecializačnom všeobecné lekárstvo raz za rok”  je v rozpore s platnou legislatívou – takíto pacienti u všeobecných lekárov a onkológov neexistujú a v súčasnosti ani existovať nemôžu. Žiadny onkologický pacient nemôže byť  “sledovaný” všeobecným lekárom, pretože mu to neumožňujú súvisiace zákony ani vyhlášky. Nie je medicínsky a právne stanovený postup, a teda nie je možné čokoľvek, čo je V ROZPORE s platnou legislatívou a je nevykonateľné implementovať do zákona ako novelizáciu.

 

Rozpor s Ústavou Slovenskej republiky

Je preukázateľné, že podľa Článku 12 Ústavy SR si musia byť všetci občania rovní, a to aj v prístupe k zdravotnej starostlivosti. Nikoho nemožno uprednostňovať alebo poškodzovať. Je zrejmé, že ostatní občania, ktorí boli alebo sú liečení na iné ochorenia, by boli preukázateľne a neodôvodnene diskriminovaní k prístupu k preventívnym prehliadkam nielen v ich frekvencii, ale aj vzhľadom na svoj zdravotný stav. Takýto postup je neprípustný a neakceptovateľný.

 

Ďalšie medicínsky nezmyselné ustanovenia novely zákona

Vyšetrenie na vyhľadávanie rakoviny hrubého čreva zostalo stanovené u pacientov starších ako 50 rokov (!) napriek tomu, že sme najhoršou krajinou sveta vo výskyte a úmrtnosti na rakovinu hrubého čreva. Zdravotné poisťovne sú osvietenejšie ako štát, preto vyšetrenie na rakovinu hrubého čreva všetky zdravotné poisťovne uhrádzajú pre svojich poistencov už od 40 roku života.

Obrazom úplnej neznalosti medicínskej praxe a cestou k nezmyselnému obmedzovaniu zdravotnej starostlivosti je zmena v znení zákona, ktoré v novele znie:  “Ak sa v kalendárnom roku majú vykonať dve preventívne prehliadky (preventívna starostlivosť o dorast a dospelých, preventívna gynekologická prehliadka, preventívna urologická prehliadka), laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú len raz. Lekár, ktorý vykonal preventívnu prehliadku ako prvý, má povinnosť poskytnúť výsledky laboratórnych vyšetrení ďalšiemu lekárovi.” Z novely vyplýva, že zdravotné poisťovne budú všetky vyšetrenia v súvislosti s preventívnymi prehliadkami, kde sa ich obsah prekrýva, škrtať ako neopodstatnené. Ak vyškrtá z nich čo i len jeden parameter, pretože už bol vykonaný niekde inde a lekár o tom nemá ako vedieť, ambulancii škrtnú CELÚ preventívnu prehliadku – pacientovi ju neuznajú a poskytovateľovi ju neuhradia. Navyše, ak pacient absolvuje v príslušnom roku napr. tri preventívne prehliadky v rôznych typoch ambulancií a poskytovatelia nebudú so sebou komunikovať a ani vkladať údaje do eZdravia a poslední dvaja poskytovatelia laboratórne vyšetrenia vykonali, a teda konali v rozpore so zákonom, môžu byť obvinení z porušenia zákona. Navyše, samozrejme, nebudú mať výkony uhradené a pacienti tak nebudú mať absolvovanie preventívnych prehliadok uznané na čerpanie benefitov vo svojej zdravotnej poisťovni.

Je načase skončiť s úplne nekompetentným schvaľovaním zákonov. V tomto prípade je nevyhnutné BEZ ODKLADU uviesť znenie novely do súladu s platnou legislatívou aj reálnou a bezpečnou medicínskou praxou. Keďže parlament znenie novely schválil, obrátime sa na Kanceláriu prezidentky republiky, aby uvedeným ustanoveniam venovala osobitnú pozornosť pred podpisom novely predmetného zákona.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)