Prezidentka odobrila zmeny v uznávaní dokladov o vzdelaní mimo Európy

Proces uznávania dokladov o vzdelaní mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania sa zjednoduší. Vyplýva to z novely zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorú v stredu podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.

“Zároveň sa odstraňuje požiadavka na predkladanie tzv. potvrdenia o akreditácii v konaní o uznaní dokladu o vzdelaní s tým, že sa navrhuje nevyžadovať ho v tomto konaní. Vzhľadom na uvedené sa navrhovanými zmenami zjednoduší režim uznávania dokladov o vzdelaní zo zahraničia,”
 doplnili autori v dôvodovej správe k novele.

Odstráni sa napríklad predkladanie potvrdení o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať vysokoškolské vzdelanie v treťom štáte v záujme znižovania administratívnej záťaže. Autori argumentovali aj tým, že vzhľadom na medzinárodné dokumenty si strany vzájomne poskytujú informácie o vzdelávacích inštitúciách.

Zmeny majú reflektovať aj na plán obnovy a odolnosti napríklad v oblasti lákania a udržania talentov z dôvodu zvýšeného počtu žiadateľov o uznanie dokladov o vzdelaní z tretích štátov, ktorí majú záujem len o uznanie dosiahnutého stupňa vysokoškolského vzdelania bez porovnávania obsahu a rozsahu.

“Vzhľadom na to, že právna úprava pri týchto dokladoch o vzdelaní umožňovala uznanie len v príslušných študijných odboroch na vysokých školách v SR, absentuje zjednodušený systém uznávania len stupňa vysokoškolského vzdelania. Preto sa navrhuje rozšírenie pôsobností ministerstva na uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania, ktorým sa zabezpečí uznanie dokladov o vzdelaní – vysokoškolských diplomov z celého sveta,” píše sa v predkladacej správe.

Vzhľadom na aktuálny hromadný prílev cudzincov na územie SR sa novelou precizuje pojem “žiadateľ s medzinárodnou ochranou” aj o osoby, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko tak, “aby bolo nepochybné, že odídenec môže požiadať o overenie dosiahnutého vzdelania, ak nemôže predložiť doklad o vzdelaní potvrdzujúci, že absolvoval vzdelávanie v štáte pôvodu“.

V rámci novej legislatívy sa upravil aj zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a tiež školský zákon. Upravuje v ňom novú zriaďovateľskú pôsobnosť regionálnych úradov školskej správy vo vzťahu k zriaďovaniu materských škôl. Odôvodnili to prípadnou potrebou nahrádzania povinnosti obce v súvislosti so zabezpečovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, ak plnenie tejto povinnosti obec nezabezpečí alebo ak nie je možné určiť spádovú materskú školu.

Ide podľa autorov o obdobu zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov školskej správy vo vzťahu k základným školám a stredným školám. Zároveň sa upravuje legislatíva vo vzťahu k deťom, ktoré sa prijímajú na základné vzdelávanie pred dovŕšením šiesteho roku veku (tzv. talentované deti), vzhľadom na to, že v kontexte účelu povinného predprimárneho vzdelávania nie je opodstatnené vyžadovať od nich absolvovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

Novela by mala byť účinná od 1. júna. Ráta aj s prechodnými ustanoveniami. Relevantné konania začaté a neskončené pred jej účinnosťou by sa mohli dokončiť podľa doterajších predpisov.

 

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com