Príspevok pre ŤZP budú mať aj detskí onkopacienti

Okruh ľudí považovaných za osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) sa na účel poskytovania príspevku na opatrovanie rozšíri o detských onkologických pacientov. Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.

Ide o maloletých s onkologickým či hematoonkologickým ochorením alebo zaradených do transplantačného programu. Dĺžku odkázanosti na opatrovanie určí posudkový lekár v rozmedzí od mesiaca do roku od ukončenia aktívnej liečby. Tou je podávanie onkologickej alebo hematoonkologickej liečby. Uvedený lekár je viazaný odborným názorom ošetrujúceho lekára danej osoby.

“Cieľom právnej úpravy je zabezpečiť rodičom podporu po ukončení aktívnej onkologickej liečby ich detí počas doby najviac jedného roka,” vysvetlili poslanci v dôvodovej správe. Príspevok sa nevypláca, ak sa na pacienta poskytuje materské, rodičovské alebo príspevok na starostlivosť o dieťa.

Zvýši sa tiež maximálna hodnota majetku, ktorú môže vlastniť osoba s ŤZP žiadajúca o peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, na sumu 50.000 eur. Suma peňažného príspevku na úpravu bytu alebo rodinného domu sa zvýši z doterajších približne 6600 eur na necelých 13.300 eur. Takisto suma peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla narastie zo súčasných 6600 eur na necelých 13.300 eur pre autá s manuálnou prevodovkou a z 8300 eur na 16.600 eur pre vozidlá s automatickou prevodovkou.

Účinnosť sa tak schváleným pozmeňujúcim návrhom posunula na 1. júla 2024. Peňažný príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa sa za splnenia všetkých zákonných podmienok prizná od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o priznaní peňažného príspevku. Peňažný príspevok na opatrovanie tak môže byť priznaný aj za obdobie počnúc kalendárnym mesiacom, v ktorom sa konanie začalo do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, od ktorého je peňažný príspevok na základe právoplatného rozhodnutia priznaný.

Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com