Rezort odmieta kritiku rezidentského programu zo strany NKÚ

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) považuje počet 182 doterajších absolventov rezidentského štúdia všeobecného lekárstva a pediatrie za primerané číslo.

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) hodnotil nastavenie a realizáciu rezidentského programu, ktorý dnes pod názvom rezidentské štúdium s finančnou podporou štátu pokračuje vo vzdelávaní lekárov v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, pediatria a ďalších 18 odboroch. Hodnotenie, ktoré je súčasťou stanoviska NKÚ k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020, je mimoriadne kritické.

Kontrolóri NKÚ pozitívne hodnotia len štart rezidentského programu so 72 lekármi v roku 2014. „Rozhodujúci podiel na počte zaradených rezidentov predstavovala Slovenská zdravotnícka univerzita. Jej počty v ďalších rokoch, s výnimkou roku 2016, klesali – zo 61 v roku 2014 na 18 rezidentov v roku 2018,“ konštatuje NKÚ. Na klesajúcom záujme lekárov o rezidentský program sa podľa nich podieľalo niekoľko faktorov – od právnej neistoty rezidentov v súvislosti s tromi zmenami zákona cez nezazmluvňovanie školiteľov v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, nevypisovanie riadnych termínov špecializačných skúšok až po zrušenie odmien pre školiteľov, čo má mať za následok ich nedostatok. NKÚ kritizuje, že od roku 2018 sa do rezidentského štúdia zaraďovali aj iné špecializácie napriek tomu, že legislatíva štátom finančne podporované štúdium v iných špecializačných odboroch neuvádza.

Poukazuje na riziko možného nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami štátu. „Lôžkové zdravotnícke zariadenia si vychovávajú lekárov špecialistov v rámci ich pracovných činností na materskom pracovisku. Pokiaľ zamestnávateľ umožní vzdelanie rezidenta a súčasne mu je uhrádzaná odmena za prácu vrátane odvodov, niet dôvodu, aby bola takáto činnosť uhrádzaná ešte aj z rozpočtovej kapitoly MZ SR,“ uvádza NKÚ.

Výhrady

Ministerstvo zdravotníctva považuje tieto formulácie za neodôvodnené a „veľmi silné“. Ako po kontrole NKÚ informovala prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD., riaditeľka odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR, minulý týždeň boli oboznámení so záverečným protokolom. „Pozorne som ho preštudovala a žiadna z takýchto výhrad sa tam nenachádza. Riziká, ako sú naformulované, tam neodzneli a nie sú tam uvedené,“ reagovala M. Jankechová.

Podľa jej slov Slovenská zdravotnícka univerzita vypisuje termín špecializačnej skúšky do dvoch týždňov od momentu, keď študent naplní kritériá špecializačného programu. „Školiteľ je platený kontinuálne od začiatku projektu. Nevnímame nedostatok školiteľov, dennodenne dostávame podnety na otváranie ďalších školiacich pracovísk,“ zdôraznila M. Jankechová. Nesúhlasí ani s označením finančnej podpory rezidentov zo strany štátu za nehospodárnu. „Rezidenti nie sú platení dvojzdrojovo, sú platení iba z rozpočtovej kapitoly MZ a z nášho hľadiska je to pre zamestnávateľa výhodné, pretože nemá žiadne mzdové náklady na rezidenta počas celého špecializačného štúdia.“

Tento rok je na rezidentské štúdium vyčlenených 10 miliónov, vyčerpá sa zhruba sedem. V rozpočte na budúci rok sa počíta s 5 miliónmi. V prípade potreby, ak nastúpi viac rezidentov, je podľa M. Jankechovej prísľub uvoľnenia financií z rezervnej položky.

K 1. 10. 2019 vstúpila do rezidentského štúdia aj Lekárska fakulta UK v Bratislave, kde je zatiaľ zapísaný jeden rezident v odbore ortopédia. Spolu bolo na všetkých štyroch lekárskych fakultách zaradených 93 nových rezidentov. Od roku 2014 máme 182 absolventov všeobecného lekárstva a pediatrie. „Z môjho pohľadu je to číslo primerané dĺžke štúdia aj turbulenciám programu. Nevidím to až tak kriticky,“ uzavrela M. Jankechová.

Zdroj: Zdravotnícke noviny

Foto: fotolia.com