Slovensko je už výrazne viditeľné na mape európskeho všeobecného lekárstva – zasadanie EURACT v Kodani

V máji 2022 sa uskutočnilo pravidelné zasadanie členov rady Európskej akadémie učiteľov vo všeobecnom lekárstve (EURACT; European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine). Z každej krajiny je spomedzi členov EURACT-u volený  na obdobie 4 rokov jeden národný reprezentant, všeobecný lekár pre dospelých, ktorý potom svoju krajinu reprezentuje na medzinárodnej úrovni.

Tento rok bol ako národný reprezentant za Slovensko zvolený všeobecný lekár doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH. M. Kučera je niekoľkoročným členom EURACT-u a tiež absolvoval predchádzajúce školenia lektorov/učiteľov vo všeobecnom lekárstve organizované EURACT-om v zahraničí (kurzy Leonardo). M. Kučera sa zúčastnil zasadania členov rady WONCA v Kodani, z ktorého pripravil krátku reportáž.

Čo je nové vo všeobecnom lekárstve v EURACT-e? Máj 2022, Kodaň

Predchádzajúce dva roky poznačené pandémiou COVID-19 neumožnili osobné stretnutie členov rady EURACT-u, ktoré museli byť organizované v online prostredí. O to vrúcnejšie a emocionálnejšie však bolo tohtoročné stretnutie predstaviteľov EURACT-u, ktorého som sa prvýkrát ako člen rady EURACT-u mohol v dňoch 05. – 07. máj 2022 v Kodani zúčastniť. Celkovo bolo prítomných za každú krajinu 25 účastníkov (Nemecko, Holandsko, Slovinsko, Malta, Belgicko, Švédsko, Slovensko, Turecko, Poľsko, Moldavsko, Dánsko, Portugalsko, Macedónsko, Švédsko, Fínsko, Kosovo, Grécko, Slovinsko, Izrael, Španielsko, Rakúsko, Estónsko, Litva, Veľká Británia, Česká republika).  Uvedené stretnutia sa organizujú vždy dvakrát v danom kalendárnom roku, a to v jeseni a na jar. Rada následne volí Výkonnú radu, ktorej súčasťou je prezident. Aktuálnym prezidentom EURACT-u je Dr. Nele Michels z Belgicka. Cieľom týchto stretnutí je aktívna práca a príprava odborných materiálov a postupov v procese vzdelávania všeobecných lekárov na úrovni pregraduálnej (lekárske fakulty), postgraduálnej (vzdelávacie ustanovizne), ale aj počas kontinuálneho medicínskeho vzdelávania už atestovaných všeobecných lekárov pre dospelých.

Prvý deň stretnutia bol venovaný spoznávaniu dánskeho modelu všeobecného lekárstva, keďže bolo práve Dánsko hostiteľskou krajinou. V sprievode vynikajúceho dánskeho všeobecného lekára a učiteľa z Dánska, Dr. Roar Maagaarda sme navštívili spoločnú združenú prax piatich všeobecných lekárov pre dospelých v Kodani. Pre Dánsko sú združené ambulancie 2 až 9 lekárov typické a častejšie ako jednotlivo ambulujúci všeobecní lekári. Súčasťou týchto ambulancií sú stážisti (rezidenti) a takmer pravidelne sú na čiastočný úväzok zamestnávaní aj študenti posledných ročníkov lekárskych fakúlt, ktorí vykonávajú administratívnu prácu. Veľkou výhodou však je, že medici majú počas štúdia na lekárskych fakultách aj takúto možnosť si k práci všeobecných lekárov bližšie „pričuchnúť“.  Bližšie informácie o fungovaní všeobecných lekárov pre dospelých v Dánsku odoznejú na kongrese SVLS 2022 v Šamoríne.

Európska akadémia učiteľov všeobecného lekárstva (EURACT) bola založená v roku 1992 s cieľom podporovať a udržiavať vysoké štandardy vo všeobecnom a rodinnom lekárstve prostredníctvom špičkového vzdelávania lektorov a učiteľov. Preto sme si na stretnutí práve tento rok pripomenuli a oslávili 30 rokov od jeho založenia. Symbolicky na diaľku v online prostredí sme sa stretli a pozdravili aj s neodmysliteľným členom rady z Ukrajiny, doktorom Pavlom Kolesnykom z Užgorodskej národnej univerzity. Jeho emocionálna prezentácia bola vyjadrením chýbajúcej zdravotnej starostlivosti a rozkladu medicínskeho vzdelávania vo vojnou zmietanej časti Ukrajiny na strane jednej, ale aj vyjadrením nádeje, odhodlania a veľkej vďaky všetkým okolitým pomáhajúcim krajinám na strane druhej. Preto bol aj jednou z nosných tém na tohtoročnom jarnom stretnutí EURACT-u projekt EUSIT (EURACT for Ukrainian Support in Training; vzdelávanie a podpora EURACT-u pre Ukrajinu). Cieľom projektu je realizácia online školení pre všeobecných lekárov, ale aj rezidentov vo všeobecnom lekárstve na Ukrajine. Momentálne prebieha prieskum záujmu školiteľov pre všeobecných lekárov. V dotazníku na webovej stránke (https://euract.woncaeurope.org/) je možné uviesť aký typ školenia a akú tému školenia vie daný záujemca ponúknuť.

EURACT pracoval počas svojho zasadania vo svojich štyroch stálych Výboroch, ktoré s ním súvisia: základné pregraduálne lekárske vzdelávanie (BME), odborné postgraduálne vzdelávanie (ST), kontinuálne medicínske vzdelávanie (CME) a odborné spoločnosti. Členovia rady sa podľa svojich preferencií zaradia do jedného Výboru, v ktorom potom spolu pracujú na nových projektoch. Zúčastnil som sa pracovnej skupiny postgraduálneho medicínskeho vzdelávania, resp. špecializačného štúdia vo všeobecnom lekárstve. Cieľom bolo prehodnotiť odporúčania pre postgraduálne vzdelávanie. Výstupy budú prezentované na 3rd EURACT Education Conference, 05.-07.10. 2023. Vychádzali sme s konkrétnej situácie vo vzdelávaní všeobecných lekárov v jednotlivých krajinách.

Členov pracovnej skupiny som informoval o situácii v pregraduálnom aj postgraduálnom vzdelávaní všeobecného lekárstva na Slovensku. Na Slovensku plánujeme otvoriť na Lekárskej fakulte UK v Bratislave katedru všeobecného lekárstva, ktorá by mohla implementovať skúsenosti a poznatky európskej úrovne vzdelávania tak v postgraduálnej, ako aj v pregraduálnej výučbe medikov a rezidentov. Všetci členovia Výboru spolu s prezidentkou Dr. Nele Michels vyjadrili Slovensku podporu a pomoc pri zakladaní katedry všeobecného lekárstva na LF UK. Prvé výsledky a výstupy by Slovenskom mohli byť predstavené ostatným členom Rady Euractu už na tohtoročnom jesennom stretnutí Rady. Do ďalšieho stretnutia bude tiež potrebné vyhodnotiť základné podmienky a potreby zmien pre: lektorov, rezidentov, metódy hodnotenia pobytu vo všeobecnej ambulancii, kvalitu vzdelávacích ustanovizní. Výsledkom budú nové učebné osnovy pre školiteľov, vrátane kompetencií, moderných vyučovacích metód, nástrojov hodnotenia študentov, atď.

Z organizačných vecí bola diskutovaná otázka zmeny webovej stránky EURACT-u, k čomu sme sa všetci mohli vyjadriť. Výsledky konsenzu budú zapracované a nový dizajn prinesie prehľadnejšie informácie a možnosti stiahnuť si materiály potrebné pri vzdelávaní. V záverečnom zasadnutí členov rady boli stanovené aj termíny najbližších odborných podujatí EURACT-u:

  • 31st Janko Kersnik EURACT Bled Course, 14.09 – 17. 09. 2022, Slovinsko
  • 3rd EURACT Education Conference, 05.-07.10. 2023, Slovinsko
  • Leonardo Course Level 1, 30.03.2023 – 01.04.2023, miesto bude upresnené
  • Leonardo Course Level 2 bude vždy online, v pláne v roku 2024
  • Leonardo Course Level 3, koncom roka 2023, miesto aj termín budú upresnené
  • The Euract assessment Course, koncom roka 2025, miesto aj termín budú upresnené

Všetky aktivity EURACT EUROPE nájdete na webe SVLS s priamym preklikom na Welcome to EURACT | EURACT (woncaeurope.org)

Záverom vyjadrujem úprimnú vďaku všetkým členom EURACT-u za moju podporu a zvolenie za člena rady EURACT-u a v neposlednom rade Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) s unikátnym modelom vzdelávania všeobecných lekárov,  ktorej zásadnou víziou od jej založenia je moderné a fungujúce všeobecné lekárstvo na Slovensku a jej ambíciou pokračovať v špičkovom odbornom vzdelávaní, nielen na postgraduálnej úrovni.

Autor: doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH, národný reprezentant SR v EURACT EUROPE, člen Dozornej rady SVLS

Foto: archív autora a SVLS/AVLS