SVLS: Dofinancovanie prevádzky ambulancií je prvý krok. Nasleduje garancia platieb za energie

Počas uplynulého týždňa minister zdravotníctva opakovane rokoval o krízovej situácii v ambulanciách so zástupcami ambulantného sektora. Dňa 27.1.2023 sa stretnutia zúčastnili aj zástupcovia všetkých zdravotných poisťovní. Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Aliancie všeobecných lekárov Slovenska (AVLS) zastupovala prezidentka Monika Palušková.

 

Výsledkom rokovania je dohoda všetkých zúčastnených na základných bodoch prevádzky ambulancií od 1.2.2023:

1/ Ministerstvo zdravotníctva SR alokuje na prevádzku ambulancií na rok 2023 celkovú 283 miliónov EUR. Suma bude rovnomerne rozdelená medzi prevádzkovateľov všeobecných a špecializovaných ambulancií. Ide o finančné prostriedky, ktoré pokrývajú iba esenciálnu prevádzku ambulancií, neumožňujú ich rozvoj, implementáciu nových technológií ani inovácií.

2/ Finančné prostriedky budú transferované prostredníctvom platieb za poistencov štátu všetkým zdravotným poisťovniam podľa vopred určeného kľúča, čo predpokladá dostupnosť siete ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zazmluvnenom rozsahu z verejného zdravotného poistenia.

3/ Návrh zmluvných podmienok všetkých zdravotných poisťovní bude v súlade s prerokovanými a dohodnutými výsledkami rokovania.

4/ Dňa 29.1.2023 sa uskutoční ďalšie rokovanie zástupcov ambulantného sektora za prítomnosti ministra hospodárstva a ministra zdravotníctva o mechanizme regulácie cien energií pre všetky typy ambulancií.

 

Budúci týždeň budeme všeobecných lekárov, členov SVLS/AVLS, informovať o postupe pri prevádzke ambulancií všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti od 1.2.2023.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)