SVLS: Národný krízový klinický tím a jeho aktivity deštruujú primárnu zdravotnú starostlivosť pre dospelých

Dňa 30.4.2020 bol zaslaný odborným spoločnostiam mail členiek Národného krízového klinického tímu za všeobecné lekárstvo MUDr. Adriany Šimkovej, PhD. a MUDr. Patrície Eftimovej, MPH. Žiadajú v ňom o menovanie jednej osoby, s ktorou by “komunikovali odborné témy a reflektovali aktuálne podnety z terénu, ktoré je potrebné rozdiskutovať a implementovať aj napr. do štandardov, resp. vzdelávania.”

Národný krízový klinický tím (NKriKT) prichádza s takouto žiadosťou neskoro  a v čase, keď pôsobí svojimi aktivitami na ambulantnú prax deštrukčne. Dôkazom je navrhovaná novela zákona o tzv. COVID-ambulanciách, ktorú NKriKT vytvoril a od začiatku koronakrízy hrubým nátlakom presadzuje napriek silnému odporu všeobecných lekárov pre dospelých aj pediatrov. V zákone sa tzv. COVID-ambulancie iba premenovali na epidemiologické ambulancie. NKriKT zároveň zahlcuje všeobecných lekárov množstvom nerealizovateľných, nekompetentných a v praxi zbytočných materiálov, ktoré vnášajú do zabehnutej praxe ambulancií chaos a sú medicínsky a právne rizikové.

Do 30.4.2020 nebol žiadny z materiálov NKriKT konzultovaný s odbornou verejnosťou, nebol ňou pripomienkovaný a jeho obsah bol odbornej verejnosti vždy iba elektronicky oznámený. SVLS sa im bude venovať osobitne. Oslovenie odbornej verejnosti až v čase rozvratu primárnej zdravotnej starostlivosti nekompetentnými zásahmi a “protokolmi” NKriKT vníma SVLS ako oneskorenú snahu o zbavenie sa zodpovednosti za chaos v primárnom kontakte spôsobený NKriKT.

Odpoveď SVLS uvádzame v plnom znení.

Žiadosť členiek Národného klinického krízového tímu za všeobecné lekárstvo zaslaná SVLS

Od: Adriana Šimková
Dátum: 30. apríla 2020, 20:16:53 SELČ
Pre::info@svls.sk
Cc: Patrícia Eftimová
Predmet: Prosba – odborné spoločnosti VL

Vážená pani prezidentka, vážený pán prezident, v mene zastúpenia všeobecných lekárov v Národnom krízovom klinickom tíme, si Vás dovoľujeme poprosiť o spoluprácu. Chceme Vás požiadať o menovanie jednej osoby , s ktorou by sme komunikovali odborné témy a reflektovali aktuálne podnety z terénu, ktoré je potrebné rozdiskutovať a implementovať aj napr. do štandardov, resp. vzdelávania.

Poprosím obratom o informáciu.

S vďakou a úctou ostávajú členky NKriKT MZSR,

MUDr. Šimková a MUDr. Eftimová

 

Odpoveď SVLS členkám Národného krízového klinického tímu pre všeobecné lekárstvo

Dobrý deň,

ďakujeme za zaslaný mail.

Vládou SR vyhlásený núdzový stav, v ktorom sa slovenské zdravotníctvo nachádza k 1.5.2020 kvôli pandémii COVID-19, znamená stav núdze, nie nekompetentnosť a vyvolávanie chaosu v systéme. Jeho jedinou úlohou je v čase krízy priniesť poriadok, jasné pravidlá a chrániť občanov Slovenska. Deje sa však presný opak. 

1/ Všeobecní lekári na Slovensku počas pandémie COVID-19 v mesiacoch marec a apríl 2020 dostávali prostredníctvom “webexov MZ SR” informácie od MUDr. A. Šimkovej, PhD.  a MUDr. P. Eftimovej, MPH o aktivitách Národného krízového klinického tímu (ďalej len NKriKT). Na “webex MZ SR” sa záujemcovia museli registrovať nie na webovej stránke MZ SR, ale cez súkromný mail educamp@educamp.sk  NKriKT bez predchádzajúcej konzultácie s odbornou verejnosťou produkoval rôzne materiály, “klinické postupy” a „štandardy“. Následne ich nepresné znenie “na webexoch MZ SR” všeobecným lekárom dodatočne vysvetľoval. Nie je jasné, prečo a za akým účelom  súkromný subjekt prostredníctvom “webexov MZ SR” týmto spôsobom využíva mailové kontakty prihlásených všeobecných lekárov a ako s nimi nakladá. Ďalšou otázkou je, či je vedenie MZ SR o uvedených aktivitách NKriKT v plnom rozsahu informované.

SVLS upozorňuje, že tvorba štandardných diagnostických a terapeutických postupov (ďalej len ŠDTP) vrátane zloženia pracovných skupín ŠDTP má štatút schválený MZ SR a členov uvedených na stránke MZ SR. Preto nemôže byť akýkoľvek materiál vytvorený NKriKT, a to ani v dobrej viere, deklarovaný ako „štandard“ alebo „štandardný postup“. Rovnako záväznosť tzv. klinického protokolu vytvoreného NKriKT s uvedením alebo bez uvedenia autora je vecne aj právne pochybná. Mimochodom, SVLS napočítalo k 1.5.2020 existenciu minimálne piatich rôznych „krízových“ tímov a štábov, ktoré súvisia s činnosťou v zdravotníctve.

2/ Počas pandémie COVID-19 členky NKriKT, bývalá hlavná odborníčka a krajskí odborníci MZ SR pre všeobecné lekárstvo iniciatívne presadzovali a naďalej nátlakovo presadzujú zriadenie tzv. COVID ambulancií. Ich predchodcom bol hrubo pretláčaný nezmyselný nápad tzv. VLD rodín, ktorý terén jednoznačne odmietol. Následne bol MZ SR schválený legislatívny návrh tzv. epidemiologických ambulancií, čo sú stále COVID-ambulancie pre celú ambulantnú sféru kozmeticky uvedené pod iným názvom.

Legislatívny návrh nových epidemiologických ambulancií je pripravený vecne tak neodborne, že neobstojí ani argument, že sa tvoril počas pandémie COVID-19. Za šesť týždňov je možné pripraviť veľmi kvalitný legislatívny návrh, a nie paškvil, ktorý úplne rozvracia fungujúci systém poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti primárneho kontaktu aj špecialistov. Návrh umožňuje zriadenie epidemiologickej ambulancie (t.j. COVID ambulancie) cez VÚC prakticky kdekoľvek (!) bez akéhokoľvek logistického zázemia (RTG, laboratórium, USG a podobne) a núti pacientov aj zdravotníkov zbytočne sa túlať v systéme zdravotnej starostlivosti a vystavovať sa zbytočnému riziku infekcie. Jediným vhodným miestom na zriadenie epidemiologických ambulancií sú centrálne príjmy a urgentné príjmy tzv. červených alebo červeno-bielych nemocníc s dostatočným personálnym a technickým vybavením. V súčasnosti sú plne funkčné, profesionálne zabezpečené, vybavené osobnými ochrannými prostriedkami a bezpečné.  Zriadiť  tzv. epidemiologickú ambulanciu v pôsobnosti samosprávnych krajov kdekoľvek “pod hruškou” je nebezpečný amaterizmus s vysokým epidemiologickým rizikom pre pacientov, lekárov aj sestry. Návrh na platbu 12 EUR pre lekára a 6 EUR pre sestru na hodinu nakoniec už pôsobí iba ako krutý výsmech štátu práci zdravotníkov v prvej línii, ktorých potrebuje 3,5 milióna našich pacientov liečiacich sa aj na iné ochorenia v našich ambulanciách ako je COVID-19.

Zákon o zriadení  epidemiologických ambulancií (t.j. COVID ambulancií)  na základe návrhov NKriKT už MZ SR predložilo na rokovanie Vlády SR, ktorá ho dňa 28.4.2020 schválila a dňa 5.5.2020 bude o ňom v skrátenom legislatívnom konaní rokovať NR SR. Niet pochýb, že bude schválený. V epidemiologických ambulanciách majú pracovať bez rozdielu všeobecní lekári pre dospelých, všeobecní lekári pre deti a dorast aj špecialisti.

 

3/ SVLS nemá z oficiálnych materiálov MZ SR žiadnu informáciu o legitímnom fungovaní Národného klinického krízového tímu – nepozná jeho štatút alebo zriaďovateľskú listinu. Nevie, aké má odborné kompetencie. Nevie, kto sú jeho členovia, koho naozaj zastupujú, aké sú ich úlohy a kto a na základe čoho ich do NKriKT nominoval. NKriKT nemá webové sídlo, mailovú adresu (webex MZ SR používa súkromnú mailovú adresu educamp@educamp.sk), nie je známe, o čom rokuje.  MZ SR zatiaľ nedalo verejnosti k dispozícii žiadne informácie o zápisniciach z pracovných stretnutí, návrhoch a rozhodnutiach NKriKT.

 

4/ SVLS považuje za neospravedlniteľné zlyhanie NKriKT v príprave vykonateľného usmernenia klinickej starostlivosti o ústavy a domovy sociálnych služieb (DSS) počas pandémie COVID-19, hoci je už niekoľko mesiacov všeobecne známe, že najohrozenejšou skupinou sú obyvatelia starší ako 65 rokov a sústredení v DSS. Napriek tomu sa NKRiKT tejto téme vôbec nevenoval. Stalo sa tak až po úmrtiach seniorov v DSS v Pezinku a Martine. NKriKT miesto toho pripravoval koncepciu tzv. COVID ambulancií a nezmyselného presúvania pacientov s minimálnymi klinickými príznakmi a lekárov v rámci okresov a krajov. Najzraniteľnejší občania zostali mimo jeho záujmu. Odborná verejnosť neakceptuje ani nátlak na vykonávanie rovnako nezmyselných “vizít” v DSS počas pandémie COVID-19 – ide o absolútne nepochopenie fungovania DSS a práce všeobecného lekára. SVLS odporučí svojim členom vykonávať starostlivosť o klientov DSS výhradne epidemiologicky bezpečným spôsobom.

 

5/ SVLS dostalo dňa 30.4.2020 o 20:16 hod. od MUDr. A. Šimkovej a MUDr. P. Eftimovej ako členiek NKriKT žiadosť na „menovanie jednej osoby“, s ktorou by boli komunikované „odborné témy“. Súčasťou žiadosti je oznámenie o potrebe „reflektovať na aktuálne potreby z terénu, ktoré je potrebné rozdiskutovať a implementovať aj napr. do štandardov, resp. vzdelávania“.

a/ NKriKT nemá kompetenciu tvoriť štandardné diagnostické a terapeutické postupy, takúto kompetenciu má iba pracovná skupina ŠDTP MZ SR v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. Snahe o tvorbu „štandardov“ cez NKriKT preto SVLS nerozumie. Nie je pre ňu akceptovateľná, a to ani počas núdzového stavu.

b/ Dokumenty, ktoré boli vytvorené členmi NKriKT pre všeobecných lekárov a zverejnené na stránke MZ SR k 1.5.2020, sú pripravené neodborne, zmätočne a vniesli do práce všeobecných lekárov chaos a neistotu. Tieto materiály neboli nikdy predložené na pripomienkovanie odbornej verejnosti. Na webexoch MZ SR členky NKriKT oficiálne deklarovali, že sú ich autorkami, na jedinom materiály sú uvedené aj ich mená.

c/ NKriKT zrejme (štatút NKriKT stále nepoznáme) vznikol a funguje výlučne počas pandémie COVID-19, a teda jeho činnosť sa týka výhradne času počas pandémie COVID-19. SVLS preto nerozumie, ako a prečo sa chce NKriKT venovať „vzdelávaniu“ .

d/ Trvanie núdzového stavu je zákonom presne vymedzené. Odoznením pandémie COVID-19 sa opodstatnenosť existencie NKRiKT skončí. Preto je dôležité zadefinovať si, čo je ešte potrebné urobiť v súvislosti s pandémiou COVID-19 do jej vyhasnutia. Všeobecných lekárov už netreba denne zahlcovať a traumatizovať nepotrebnými „klinickými postupmi“. SVLS bude trvať na tom, aby sa po ukončení núdzového stavu dokumenty záväzné pre činnosť všeobecného lekárstva v SR pripravovali v štandardnom režime bez chaosu a zmätkov.

 

6/ SVLS má záujem o odbornú a pre obe strany prínosnú diskusiu a spoluprácu s MZ SR. SVLS disponuje erudovanými expertmi vo všeobecnom lekárstve, a to v tvorbe legislatívy, vo vzdelávaní aj kreovaní koncepčných návrhov.  Jej členovia sa podieľali  na vytvorení úspešných legislatívnych zmien, ktoré priniesli skutočnú reformu všeobecného lekárstva na Slovensku a skokovitú pozitívnu zmenu vo financovaní ambulancií všeobecných lekárov od roku 2014.

 

7/ SVLS víta, že členky NKriKT prejavili záujem o komunikáciu. Výbor SVLS si preštuduje materiály pripravené a zaslané NKriKT a bude ich objektívne odborne pripomienkovať. Ponuka na spoluprácu prichádza však neskoro v čase už existujúceho neodborného narušenia činnosti všeobecného lekárstva na Slovensku aj s prispením NKriKT.

Napriek tomu SVLS bude súčinná v diskusii a k materiálom pripravenými členkami NKriKT zašle pripomienky jednotne a oficiálne. Výbor a Dozorná rada SVLS budú ako vždy pracovať kolektívne. 

Materiály prosíme zaslať k pripomienkovaniu na mailovú adresu president@svls.sk . Pripomienky SVLS budú k materiálom zaslané NKriKT najneskôr do 72 hodín od ich obdržania.

 

Výbor SVLS verí, že sa ukončí éra „produkovania“ obrovského množstva takmer denne sa meniacich a často vecne si odporujúcich a neodborne pripravených dokumentov pod hlavičkou NKriKT.

 

Výbor a Dozorná rada Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

V Bratislave, 2.5.2020