SVLS požiadala MZ SR o urgentné stanovisko k ambulantnej liečbe ivermektínom

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) sa intenzívne snaží získať oficiálne informácie k bezpečnej liečbe ivermektínom. V súčasnosti totiž NEEXISTUJE od štátnej autority na Slovensku SPC lieku, zoznam indikácií, kontraindikácií ani odporúčané dávkovanie či zoznam nežiaducich účinkov lieku ivermektín (nielen) v liečbe COVID-19 v ambulantnej praxi.

Bez uvedených informácií lekár nemôže bezpečne pacientovi indikovať liek či ho predpísať na recept. Ivermektín nie je určený na liečbu COVID-19, išlo by teda o tzv. off-label indikáciu. Ak ju schváli Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) alebo Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR), predpisujúci lekári postupujú v súlade s týmito odporúčaniami aj v prípade tzv. off-label liečby v záujme bezpečnosti pacienta aj indikujúceho lekára.

Stanovisko ŠÚKL-u je jednoznačné – MZ SR ho nezapojilo do posudzovania a schvaľovania lieku

Stanovisko k liečbe ivermektínom na Slovensku poskytla SVLS dňa 21.2.2021 riaditeľka a generálna tajomníčka ŠÚKL-u Zuzana Baťová:

“Štátny ústav pre kontrolu liečiv nebol nijakým spôsobom zapojený do posudzovania a schvaľovania použitia ivermektínu. Povolenie vydalo Ministerstvo zdravotníctva a je teda dôvodný predpoklad, že všetky potrebné dokumenty má k dispozícii MZ SR, prípadne hlavný odborník, ktorý o povolenie žiadal. Keďže nedisponujeme potrebnými informáciami, nemáme Vašej žiadosti ako vyhovieť,uviedla PharmDr. Zuzana Baťová, PhD., riaditeľka a generálna tajomníčka/Executive Director

Žiadosť týkajúca sa liečby ivermektínom v ambulantnej praxi zaslaná SVLS na MZ SR

Obratom sme teda kontaktovali MZ SR dňa 21.2.2021 so žiadosťou o oficiálne stanovisko MZ SR k indikácii a liečbe ivermektínom pri ochorení COVID-19 v ambulantnej praxi. Text mailu uvádzame nižšie:

Dobrý deň,

opätovne adresujeme Ministerstvu zdravotníctva SR urgentnú žiadosť o zaslanie oficiálnej informácie ohľadne indikácií, kontraindikácií a spôsobu podávania (dávkovania) ivermektínu na území Slovenskej republiky od 22.2.2021, kedy je avizovaná dodávka tohto lieku do verejných lekární.

K bezpečnej preskripcii v súčasnosti chýbajú základné medicínske informácie, bez ktorých nie je možné liek pacientom predpísať. Podľa platnej legislatívy je za indikáciu a predpis lieku zodpovedný preskribujúci lekár. Lekár musí tiež pacientovi poskytnúť informácie týkajúce sa indikácií, kontraindikácií, dávkovania lieku a súčasne ho musí aj upozorniť na nežiadúce účinky lieku. Žiadnu z uvedených informácií zdravotnícki pracovníci na Slovensku zatiaľ nemajú od Ministerstva zdravotníctva SR k dispozícii.

Keďže povolenie na dovoz lieku vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR, z dôvodu medicínskej bezpečnosti pacientov a právnej istoty poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je jedinou štátnou autoritou na poskytnutie uvedených informácií výhradne Ministerstvo zdravotníctva SR.

Z dôvodu bezpečnosti pacienta aj poskytovateľa zdravotnej starostlivosti musí byť postup na indikovanie terapie off-label a na preskripciu aj užívanie lieku ivermektín na liečbu COVID-19 v ambulantnej praxi jednoznačne stanovený povoľujúcim subjektom. Veríme, že Ministerstvo zdravotníctva SR poskytne ambulantným (nielen všeobecným) lekárom uvedené nevyhnutné oficiálne informácie v najbližších hodinách.

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) bude plne súčinná pri urýchlenej distribúcii oficiálnej informácie týkajúcej sa bezpečnej preskripcie ivermektínu na liečbu COVID-19 zaslanej Ministerstvom zdravotníctva SR –  zverejníme ju, zašleme ambulantným lekárom bez odkladu a oboznámime s ňou aj pacientov.  

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)