SVLS reprezentovala Slovensko na európskej konferencii EUROPREV “Priority v prevencii”

Prevencia je jednou zo základných činností všeobecných lekárov, o to dôležitejšia je jej zmysluplnosť, efektivita a správna odborná náplň. Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) ako najväčšia odborná spoločnosť na Slovensku reprezentuje Slovensko vo významnej európskej organizácii zameranej na prevenciu a preventívne aktivity EUROPREV. SVLS sa významnej európskej konferencie EUROPREV zúčastnila aktívne – formou medzinárodného workshopu.

V dňoch 17.-18. apríla 2023 sa konala výročná konferencia EUROPREV/the European Network for Prevention and Health Promotion in Family Medicine and General Practice/ v meste Porto v Portugalsku. Nosnou témou konferencie bola tento rok otázka priorít lekárov prvého kontaktu v prevencii , ale nie len to!

Určite so mnou súhlasíte, že preventívne prehliadky sú súčasťou dennej rutinnej práce všeobecného lekára na Slovensku, a je preto dôležité , aby sme mali dostupné informácie týkajúce sa nových trendov a poznatkov v prevencii v Európe. Na konferenciu som obdržala pozvanie ako národný delegát za Slovenskú republiku a som rada, že som mohla SVLS zastupovať aktívne. S kolegami zo Slovinska a Grécka sme pripravili workshop, ktorého sa zúčastnilo približne 100 účastníkov konferencie. Možno tomu bolo tak vďaka jeho téme, ktorá je, ako sa zdá byť, pálčivá nie len pre nás na Slovensku, ale aj pre iné krajiny EU. Téma workshopu znela: „Aké sú priority v prevencii v primárnej sfére v rôznych krajinách EU?“ Počas 90 minút trvania workshopu som bola svedkom veľmi živej diskusie , ktorá ma ale iba utvrdila v tom, že čo sa týka prevencie nie sme s väčšinou Európy zajedno ani v prioritách, ani v obsahu, ani vo financovaní ani v legislatíve.

Toto zistenie vo mne zanechalo nasledovné otázky: Majú preventívne prehliadky vo forme ako ich poznáme dnes na Slovensku význam? Je to, čo robíme v rámci prevencie, podložené vedeckými dôkazmi (EBM)?

Ďalšia myšlienka, ktorá vo mne utkvela, a s ktorou by som sa s Vami chcela podeliť sa netýka prevencie a pochádza z prezentácie Prof. Andrée Rochfort , ktorá je prezidentkou organizácie EQuiP – The European Society for Quality and Safety in Family Practice. Myslím si, že u nás na Slovensku sa iba málo hovorí o tom ako uhlíkovú stopu zanecháva zdravotníctvo alebo ako sa naša planéta znečisťuje aj vďaka výkonom v zdravotníctve. Je to možno preto, že musíme riešiť iné závažné problémy. Ale je táto téma z dlhodobého hľadiska naozaj menej závažná? Nie som ekológ ani člen hnutia Greenpeace, ale to, čo povedala prof. Rochfort na konferencii, mi dáva ako lekárovi zmysel: „Zdraví ľudia môžu žiť len na zdravej planéte.“ Všetko, čo jeme, pijeme, dýchame sa totiž odráža na našom zdraví. Preto je ekologické zmýšľanie dôležité u každého z nás, a to aj v medicíne. Aj preto je dôležité, aby sme sa zamysleli aj my, ako by sme mohli v našich ambulanciách prispieť čo i len malými zmenami k zlepšeniu zdravia našej planéty.

Ďalšou závažnou témou, ktorej sa Európa aktuálne venuje, je otázka tzv. kvartenérnej prevencie t.j. otázka naddiagnostiky a nadliečby, v zmysle “Primum non nocere“, ale aj v kontexte efektivity a udržateľnosti zdravotných systémov. Slovensko v tejto veľmi dôležitej časti medicínskych systémov žiadne aktivity nevyvíja. Jedinou cestou, ako je možné túto situáciu zmeniť, je kontinuálne pripravovať štandardné postupy, ktoré jasne vymedzia, čo, kto, kedy a ako má vykonať. Všeobecné, nič nehovoriace úvahy pacientom nepomôžu. Iba tak sa bude vykonávať racionálna diagnostika a liečba a iba tak bude zároveň zaistené, že pacient dostane všetko potrebné, aby sa vyliečil alebo aby sa mu aspoň zlepšila kvalita jeho zdravotného stavu, pokiaľ to dostupné medicínske poznatky umožňujú.

Záverom musím povedať, že tak ako vždy, keď mám možnosť sa stretnúť s našimi zahraničnými kolegami, som aj tentoraz a aj napriek tomu, že sme riešili „ťažké témy“ , z nádherného Porta odchádzala nabitá pozitívnou energiou.
Som vďačná , že vďaka SVLS a EUROPREV mám možnosť spoznávať množstvo nekonečne múdrych, dobrých a inšpirujúcich ľudí , ktorí sú príkladom toho, že všeobecné lekárstvo sa dá praktizovať aj v dnešných časoch bez vyhorenia, a tak, aby nám ostala naša láska k povolaniu všeobecného lekára, ako aj taká prirodzená životná spokojnosť, profesná satisfakcia a hrdosť.

MUDr. Xénia Wöstmann

národná delegátka za Slovenskú republiku v EUROPREV EUROPE

vedecká sekretárka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)