SVLS: Rokovanie s V. Lengvarským k financovaniu prevádzky ambulancií bolo vecné a pragmatické

V utorok 13.12.2022 sa na Ministerstve zdravotníctva SR (MZ SR) stretli na rokovaní s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským zástupcovia Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) a ďalších organizácií zastupujúcich ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Jedinou témou stretnutia bolo financovanie prevádzky ambulantného sektora a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v roku 2023.

Minister zdravotníctva V. Lengvarský pozval na rokovanie aj generálnych riaditeľov zdravotných poisťovní Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s. SVLS oceňuje aktivitu MZ SR na odbornú debatu so všetkými zainteresovanými stranami.

Diskusia bola konštruktívna a pragmatická. Kalkulované požiadavky ambulantného sektora vrátane výrazného zvýšenia cien energií, vysokej inflácie, cien vstupov a personálnej stabilizácie ambulancií MZ SR nerozporovalo. Všetky zúčastnené strany sa zhodli na tom, že navrhovaná kapitola určená v štátnom rozpočte na zdravotníctvo osobitne na prevádzku ambulantného sektora je nedostatočná a jej úprava je absolútne nevyhnutná.

Dôležitým faktom je skutočnosť, že aktuálne zmluvy pre ambulancie končia v zdravotných poisťovniach 31.1.2023. Pokiaľ by do tohto termínu nedošlo k dofinancovaniu, ambulantný sektor na Slovensku by bol úplne paralyzovaný.

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) predložila na diskusiu jednotlivé položky na fungovanie ambulancií na Slovensku, bez ktorých ich prevádzka nie je možná. Berúc do úvahy reálne možné alokovanie výdavkov štátneho rozpočtu na udržanie tohto segmentu poskytovania zdravotnej starostlivosti, celková suma, na ktorej došlo k rámcovej zhode zúčastnených, dosiahla vyše 300 miliónov EUR na rok 2023.

MZ SR bude na základe výsledkov rokovania žiadať Ministerstvo financií SR o dofinancovanie prevádzky ambulancií na základe kalkulácií ich reálnej nákladovosti.

Na konci stretnutia došlo k dohode, že v prípade rozpočtového provizória sa všetky zúčastnené subjekty opäť stretnú, aby dohodli ďalší postup.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)