SVLS: Včasná diagnostika a liečba COVID-19 antivirotikami musí byť v súlade s medicínskymi, etickými a právnymi normami a reálnou situáciou v teréne

Diagnostika a liečba COVID-19 sa v každej civilizovanej krajine riadi schváleným SPC lieku, resp. schválenými indikáciami lieku, klinickým stavom pacienta a diagnostickými možnosťami v reálnej praxi. Podľa platnej legislatívy je za liečbu zodpovedný predpisujúci lekár, a teda ak liečbu indikoval, preberá za ňu medicínsky a právne zodpovednosť, preto ju aj riadi. “Vyšetrenia” z alibistických dôvodov, ktoré navyše v katastrofálnej finančnej situácii slovenského zdravotníctva máme platiť my všetci, sú nielen medicínsky nezmyselné, ale aj zahlcujú systém, sú plytvaním a hrubo dehonestujú odbornosť indikujúcich zdravotníkov. Hlavne pokiaľ ide o vysoko infekčné a potenciálne smrteľné ochorenie.

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) zaslala Odboru koordinácie testovania a vakcinácie, Sekcie koordinovania úloh zdravotníctva pri krízových situáciách Ministerstva zdravotníctva SR ako reakciu na generalizované obvinenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zo “zneužívania preskripcie” antivirotík a zmien v diagnostike a liečbe ochorenia COVID-19 túto odpoveď:

 

Dobrý deň,

po preštudovaní Vášho mailu a materiálov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré ste zaslali aj členom Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Vám zasielame nasledujúce stanovisko:

Žiadame, aby štát rešpektoval indikáciu na liečbu COVID-19 uvádzanú výrobcami antivirotík a zároveň nesťažoval lekárom v prvej línii včasnú diagnostiku a liečbu pacientov s COVID-19. Zároveň žiadame, aby v prípade, že štát má vedomosť o „zneužívaní preskripcie“ týchto liekov kýmkoľvek, konal v súlade s platnou legislatívou a negeneralizoval neprofesionálne konanie na všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Kladieme tiež otázku, ako má lekár postupovať, ak je u pacienta prítomný stredne ťažký priebeh ochorenia COVID-19 s potvrdeným pozitívnym antigénovým testom, avšak na RT-PCR test alebo LAMP sa nevie dostaviť – ak by predpisujúci lekár postupoval podľa štátom zverejnených odborných usmernení, nesmel by pacientovi podať kauzálny liek, pretože by ho napokon zaplatil sám zdravotník …

 

1/ Vo svojom maily uvádzate, že „nakoľko pri akceptácii diagnostiky ochorenia COVID 19 na základe AG testov prichádzalo k značnému zneužívaniu preskripcie“, bude „liečba antivirotikami  indikovaná u dospelých pacientov s miernym až stredne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 s potvrdeným ochorením COVID-19 metódou RT-PCR, LAMP testu“.

Pokiaľ máte vedomosť o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorí, ako uvádzate, „značne zneužívali“ preskripciu, ide o porušenie viacerých zákonných ustanovení, a teda tomu, kto zistil alebo má podozrenie, že došlo k nezákonnému konaniu, nič nebráni v tom, aby takéto konanie oznámil príslušnej zdravotnej poisťovni občana a zároveň ju požiadal o kontrolu správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zároveň je v kompetencii Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) skontrolovať správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Odmietame generalizovanie týkajúce sa „zneužívania preskripcie“ a byrokratizáciu starostlivosti o pacientov s ochorením COVID-19 namiesto jasnej identifikácie konkrétnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí mali nesprávne poskytovať zdravotnú starostlivosť. Dehonestuje to prácu a odbornosť ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku, ktorí už vyše dva roky bojujú s infekciou COVID-19 do úplného vyčerpania. Ak štát má dôkazy o zneužívaní preskripcie, má ju poskytnúť zdravotným poisťovniam a ÚDZS, ktoré môžu konať aj z vlastného podnetu, ak sa o takejto skutočnosti dozvedia.

 

2/  Ak verejná lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok vydala liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu na základe preskripčného záznamu, lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, ktorého predpísaním predpisujúci lekár porušil povinnosť dodržiavať preskripčné a indikačné obmedzenia alebo povinnosť v súvislosti s poverením iného lekára preskripciou podľa § 119 ods. 11 zákona č. 362/2011 Z.z., zdravotná poisťovňa je povinná uhradiť zdravotnú starostlivosť poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti. Zdravotná poisťovňa má zároveň podľa § 121 odst. 6 zákona č. 362/2011 Z.z. právo na náhradu plnenia (refundáciou nákladov) voči predpisujúcemu lekárovi, ktorý ako fyzická osoba poskytujúca zdravotnú starostlivosť nesprávne vystavila preskripčný záznam alebo voči poskytovateľovi, v mene ktorého lekár konal.

Zdravotné poisťovne majú teda k dispozícii podľa legislatívy účinný nástroj na identifikovanie a refundáciu financií za nesprávne predpísaný liek poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Je absurdné, aby štát uplatňoval nezmyselný princíp „kolektívnej viny“ navyše spolu so zhoršením diagnostiky a včasnej liečby COVID-19 namiesto vyvodenia osobnej zodpovednosti.

 

3/ Antivirotiká na COVID-19 sú výrobcom určené na liečbu pri miernom až stredne ťažkom priebehu ochorenia COVID-19. Z uvedeného je zrejmé, že rozhoduje klinický zdravotný stav pacienta a pri rozvinutom klinickom obraze je z dôvodu rizika možných komplikácií dôležité nestrácať čas. Pokiaľ je antigénový test na prítomnosť vírusu SARS-CoV2 pozitívny, je medicínsky, eticky aj právne absurdné ešte žiadať od pacienta, aby cestoval infekčný, schvátený a v horúčkach desiatky kilometrov na ďalšie cestovanie, pričom bude infekciu šíriť v komunite. A samozrejme žiadať od lekára, aby žiadal z financií nás všetkých ďalší zbytočný drahý RT-PCR test napriek tomu, že už existuje pozitívny antigénový test. Ďalšia otázka sa týka zraniteľných skupín obyvateľstva – ako sa postarať o osamelých senioroch či občanov na vzdialenom vidieku, ktorí sa na ďalšie nezmyselné a medicínsky neodôvodnené testovanie možno nikdy nedostanú…

Antigénové testovanie je relatívne lacné a dostupné a RT-PCR testovanie je mnohonásobne drahšie a oveľa menej dostupné.  Pozitívny test na COVID-19 u pacienta pri miernom až stredne ťažkom priebehu ochorenia COVID-19 dokazovať cestovaním za ďalším testovaním je nezmysel a plytvanie finančnými prostriedkami z verejného zdravotného poistenia.

 

4/ Odborné usmernenia k diagnostike ochorenia COVID-19 a kauzálnej liečbe antivirotikami priamo negatívne ovplyvňujú dostupnosť rýchlej diagnostiky a kauzálnej liečby ochorenia COVID-19, bránia v práci indikujúcemu a predpisujúcemu lekárovi, ktorý je za preskripciu podľa § 119 zákona č. 362/2011 Z.z. zodpovedný a potenciálne zbytočne umožňujú šírenie ochorenia COVID-19.

 

Z uvedených dôvodov žiadame, aby Ministerstvom zdravotníctva SR vydané odborné usmernenia na diagnostiku a liečbu COVID-19 antivirotikami boli uvedené do súladu s medicínskymi, etickými a právnymi normami Slovenskej republiky a reálnou situáciou v teréne.

 

S pozdravom

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Prezidentka /President

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Society of General Practitioners of Slovakia

Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

Slovensko/Slovakia