ÚDZS vyhlási vo februári verejnú súťaž na organizátorov prehliadok mŕtvych tiel

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej „úrad“) v najbližších dňoch vyhlási vo vestníku publikačného úradu Európskej únie a vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie verejnú súťaž, predmetom ktorej je zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území jednotlivých samosprávnych krajov (ďalej „organizátor“).

Súťaž bude rozdelená na osem častí podľa samosprávnych krajov a vyhodnocovaná pre každý samosprávny kraj samostatne. Predpokladané ukončenie verejného obstarávania a následný podpis zmluvy je máj – jún 2018.

Úrad vyhlási verejnú súťaž na výber organizátora v súlade so zákonom č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň bude postupovať v súlade so zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Od 1. januára 2018 platia nové zákonné pravidlá pri zabezpečení organizácie a výkonu prehliadok mŕtvych tiel. Po novom úrad musí obstarať organizátora prehliadok mŕtvych tiel pre každý samosprávny kraj samostatne a zabezpečiť tak nepretržitú dostupnosť prehliadajúceho lekára.

Organizátori budú následne zodpovední za komplexné zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel prostredníctvom prehliadajúceho lekára na území všetkých samosprávnych krajov, čo bude zahŕňať samotný výkon prehliadky mŕtveho tela, ako aj prepravu lekárov na tento výkon a späť. Úrad v súlade so zmluvou následne uhradí organizátorovi za výkon prehliadky mŕtveho tela vrátane prepravy sumu vo výške 40 eur s DPH, ktorá vychádza z rozpočtu úradu plánovaného na rok 2018.

Zároveň platí, že v období do ukončenia verejného obstarávania a nadobudnutia účinnosti zmluvy s organizátorom, sa budú prehliadky mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti vykonávať na základe rozpisu úradu.

Úrad tak ako doteraz vyhotovuje rozpisy prehliadajúcich lekárov, aby zabezpečil nepretržité vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na celom území SR.

„Je v záujme úradu, aby aj v období do ukončenia verejného obstarávania na organizátora prehliadok,  boli prehliadky mŕtvych tiel zabezpečené komplexne.  Úrad robí všetko pre to, aby boli do ukončenia verejného obstarávania prehliadky mŕtvych tiel zabezpečované  prostredníctvom prehliadajúcich lekárov na dobrovoľnej báze,“ informuje predseda úradu MUDr. Tomáš Haško, MPH.

 Počet úmrtí v roku 2016:

 v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti: 31 097, mimo zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti: 20 809.

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Foto: fotolia.com