Union zaslal 6. aktualizáciu opatrení na podporu všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Vážení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,

Union zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej aj ako „Union ZP“) aj s ohľadom na zhoršenie situácie spojenej so šírením nového koronavírusu pripomína a sumarizuje opatrenia prijaté na podporu Vás ako poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a v konečnom dôsledku aj na prospech našich poistencov.

Aj týmto chceme prejaviť vďačnosť za úsilie, ktoré vynakladáte pri starostlivosti o Vašich pacientov – našich poistencov. Zároveň sme sa rozhodli prijať ďalšie opatrenia v záujme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti mysliac pritom aj na prínosy pre poistencov Union ZP.

 1. Výkony telemedicíny
 • Výkon 1b – Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky
 • Výkon 1c – Krízová psychoterapeutická intervencia prostredníctvom elektronickej komunikácie
 • Výkon 11a – Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor)
 • Výkon 70 – Opätovné lekárske vystavenie receptov a (alebo) poukazov na základe požiadavky pacienta prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu
 • Detailné informácie k týmto výkonom nájdete v dokumente s názvom „Usmernenie k vykazovaniu výkonov telemedicíny“, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

 

 1. Telemedicína aj v pôrodnej asistencii
 • Aj počas koronakrízy je potrebné nezabúdať na podporu materstva a rodičovstva
 • V tejto spojitosti sme sa rozhodli akceptovať výkon 11a v prípade, keď zmluvná pôrodná asistentka poskytne prenatálnu a postnatálnu starostlivosť cez videohovor
 • Detaily sú uvedené v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu výkonu 11a v rámci pôrodnej asistencie“ zverejnenom na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

 

 1. Zvýhodnené podmienky pri vykazovanípríplatkového výkonu č. 64
 • Popri štandardných prípadoch uvedených v Katalógu zdravotných výkonov, bude Union ZP akceptovať vykázanie daného výkonu aj v prípadoch v súvisiacich s použitím osobitných ochranných pracovných prostriedkov v prípadoch určených v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu príplatkových výkonov v súvislosti s využívaním osobitných ochranných pracovných prostriedkov“, ktorý je zverejnený na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

 

 1. Zvýhodnené podmienky pri vykazovaní príplatkového výkonu č. 67
 • Popri štandardných prípadoch uvedených v Katalógu zdravotných výkonov, bude Union ZP akceptovať vykázanie daného výkonu  aj v prípadoch v súvisiacich s použitím osobitných ochranných pracovných prostriedkov v prípadoch určených
 • v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu príplatkových výkonov v súvislosti s využívaním osobitných ochranných pracovných prostriedkov“, ktorý je zverejnený
  na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

 

 1. Zvýhodnené podmienky pre vykazovanie výkonu 68a u gastroenterológov a pneumo-ftizeológov
 • Union ZP tiež uhrádza rizikový príplatkový výkon 68a  u gastroenterologických a pneumo-ftizeologických odborností
 • Detaily sú zverejnené v dokumentoch „Podmienky uhrádzania výkonu 68a u pneumologicko – ftizeologických odborností“ a „Podmienky uhrádzania výkonu 68a u gastroenterologických odborností“, ktoré sú zverejnené na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

 

 1. Bezlimitné prostredie aj pre zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
 • Zaznamenali sme, že mnohé zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (ďalej aj ako „JZS“) napriek situácii spojenej so šírením ochorenia COVID-19 aj naďalej zintenzívňujú
  poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (ďalej aj ako „JZS“) napríklad aj z titulu obmedzenia elektívnej operatívy v nemocniciach
 • Preto sme sa rozhodli ponechať bezlimitné prostredie aj pre zariadenia JZS mimo nemocníc do konca roka 2020
 • S výnimkou pár vybraných výkonov JZS uvedených v zmluve ani naďalej nie je pre potrebné
  pre realizáciu výkonu JZS potrebné žiadať o predchádzajúce schválenie zdravotnej poisťovne
 • Podrobnejšie informácie ohľadne zavedenia bezlimitného prostredia pre JZS sú uvedené
  vo verejnom prísľube, ktorý je zverejnený na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

 

 1. Automatické zakapitovanie poistenca vracajúceho sa zo zahraničia
 • V súčasnej situácii sa zvyšuje počet návratov Slovákov, ktorí predtým trvalo žili v zahraničí. Preto sme zaviedli systém automatického zakapitovania.
 • Poistenec, ktorý sa vrátil zo zahraničia a obnovil si poistný vzťah v Union zdravotnej poisťovni, a.s., je automaticky zaradený do kapitačného stavu u svojho posledného kapitujúceho lekára.

 

 1. V nevyhnutných prípadoch aj bez odporúčania všeobecného lekára
 • Union zdravotná poisťovňa, a. s. za obdobie od 13.10.2020 uhradí špecializovanú ambulantnú starostlivosť aj bez odporúčania všeobecného lekára podľa § 8 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. za nasledovných podmienok:
  • ako mimoriadne opatrenie sa lekárom-špecialistom umožňuje (avšak naprikazuje) prijatie pacienta do starostlivosti aj bez odporúčania všeobecného lekára podľa § 8 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z.,
  • pri vykázaní špecializovanej ambulantnej starostlivosti v tomto prípade lekár-špecialista uvedie ako kód odporúčajúceho lekára svoj kód.

 

 1. Vyhodnocovanie ukazovateľa „preventívne prehliadky“  
 • V Union zdravotnej poisťovni, a.s. hodnotíme plnenie toho ukazovateľa spätne za predchádzajúci kalendárny rok. To znamená, že vykonávanie preventívnych prehliadok v roku 2020 sa bude hodnotiť v roku 2021.
 • Chápeme, že mnohí z Vás počas úvodných fáz „koronakrízy“ pristúpili k obmedzovaniu vykonávania preventívnych prehliadok, čo bude mať vplyv na ukazovateľ „preventívne prehliadky“. Túto skutočnosť, ktorá je dôsledkom vzniknutej situácie, budeme mať na zreteli pri vyhodnocovaní toho ukazovateľa v nasledujúcom roku tak, aby sa Vás to negatívne nedotklo pri priznávaní bonusu za tento ukazovateľ.

 

 1. Lekárske poukazy na individuálne zhotovované zdravotnícke pomôcky
 • Interný systém máme nastavený tak, že poistenci majú na vybratie individuálne zhotovovaných zdravotníckych pomôcok až 180 dní od vystavenia lekárskeho poukazu.

 

 1. eRecept
 • Aj naďalej ponechávame posilnenú podporu pre službu eRecept.
 • Odporúčame Vám, aby ste obzvlášť v tejto dobe využívali elektronický recept.
 • Ak máte otázky ohľadne služby eRecept alebo potrebujete našu asistenciu napíšte nám cez erecept@union.sk alebo nám zavolajte na telefónne číslo 02 208 11 325
 • Ak sa nás obraciate mailom, je pre rýchlosť vybavenia Vašej požiadavky dôležité, aby ste nám v maile napísali svoje kontaktné údaje (najmä tel. kontakt, IČO) a popis Vašej požiadavky týkajúcej sa eReceptu.

 

 1. Pripomíname možnosť využitia opakovaného eReceptu „REPETATUR“
 • Opakovaný eRecept prispieva k zníženiu počtu návštev v ambulanciách a ušetrí čas lekárom aj sestričkám. Pokiaľ ste s opakovaným receptom ešte nepracovali odporúčame si vyžiadať návod od dodávateľa Vášho ambulantného informačného systému.
 • Základné parametre opakovaného receptu:
  • Maximálna platnosť receptu 365 dní.
  • Určenie periódy opakovania výberu (najviac 3 mesiace)
  • Určenie počtu možných výberov

 

 1. Obnovenie mimoriadneho režimu pre OPL recepty
 • Na základe súhlasných stanovísk MZ SR, ŠUKL, SLEK, jednotlivých VÚC a zdravotných poisťovní Vás informujeme o alternatívnom postupe predpisu liekov na lekársky predpis so šikmým modrým pruhom v čase mimoriadnej situácie súvisiacej s epidémiou COVID-19, kedy je potrebné minimalizovať trasovanie ťažko chorých pacientov.
 • Detaily sú uvedené v dokumente s názvom „Obnovenie mimoriadneho režimu pre OPL recepty – druhá vlna pandémie“, ktorý je zverejnený na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

 

 1. Starostlivosť poskytovaná agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Union ZP si veľmi váži nasadenie mnohých sestier, pracujúcich v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), ktoré aj počas pandémie súvisiacej so šírením ochorenia Covid – 19 neustali vo svojom nasadení pri ošetrovaní pacientov v ich domácom prostredí, preto v záujme podpory domácej starostlivosti:

 • Union ZP neuplatní finančné objemy pre poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti, teda vytvorila od 01.07.2020 do 31.12.2020 pre ADOS bezlimitné prostredie.
 • Počas obdobia, v ktorom je vládou Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu ohrozenia verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID – 19 Union ZP súhlasí s vykázaním výkonu 3441 (návšteva pacienta v rizikových skupinách populácie) namiesto výkonov 3439 (návšteva v pracovnom čase) a 3440 (Návšteva mimo pracovného času).
 • Union ZP od 15.10.2020 akceptuje a uhrádza zmluvným poskytovateľom domácej ošetrovateľskej starostlivosti výkony telemedicíny 1b alebo 11a; Detaily sú uvedené v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu výkonov telemedicíny“ zverejnenom na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy;
 • Na základe zákona č. 581/2004 Z.z. §86zc, ods. 4. písm. e) a v súlade so štandardnými postupmi pre zdravotníkov ku COVID-19 uverejnenými na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Union ZP uhradí výkon 16x Vyhodnotenie rýchleho kazetového testu na dôkaz IgM/IgG na ochorenie  COVID-19 za podmienok uvedených na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy v dokumente pod názvom „Usmernenie k vykazovaniu výkonu 16x“.

 

 1. Vykazovanie prepravy súvisiacej s aktuálnou epidemiologickou situáciou

Na základe zákona č. 581/2004 Z.z. §86zc, ods. 4. Union ZP uhradí za výkony prepravy zdravotníckeho pracovníka za účelom odberu biologického materiálu na zistenie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, prepravy osoby na miesto určené operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby alebo prepravy formou výjazdovej služby mobilného odberového miesta za podmienok uvedených na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy v dokumente pod názvom „Usmernenie k vykazovaniu prepravy“.

Opatrenia v tomto stanovisku platia za obdobie od 13.03.2020 do 31.12.2020, ak nie je ustanovené inak v tomto dokumente alebo v dokumentoch, na ktoré tento dokument odkazuje. Union zdravotná poisťovňa, a. s. si vyhradzuje právo aktualizovať obsah tohto stanoviska.
V Bratislave, dňa 15.10.2020

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Na snímke: Ing. Elena Májeková, členka predstavenstva, Union zdravotná poisťovňa, a.s.