Význam stanovenia kardiovaskulárneho rizika v ambulancii všeobecného lekára

Nedávno ma českí kolegovia oslovili, aby som za slovenské všeobecné lekárstvo pripravila odborný článok týkajúci sa prínosov stanovovania kardiovaskulárneho rizika v našich ambulanciách pre časopis Medical Tribune. Pri jeho písaní mi napadli dve zásadné premisy, ktoré pri tomto výkone charakterizujú ambulantnú prácu všeobecného lekára.

Prvá – dobre fungujúca všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť je kľúčovým miestom v komplexnom manažmente pacientov potenciálne ohrozených odvrátiteľnými úmrtiami. Ide predovšetkým o pacientov s artériovou hypertenziou, dyslipoproteinémiami a ich komplikáciami alebo pridruženými ochoreniami.

Druhá – stanovenie kardiovaskulárneho rizika v ambulancii všeobecného lekárstva je u vyšetrovaného pacienta rýchlym, objektívnym, štandardizovaným a moderným nástrojom na zmapovanie jeho aktuálneho statusu z pohľadu primárnej i sekundárnej prevencie, správnej diagnostiky a individualizovanej liečby.

Celý článok nájdete otvorený tu:

https://www.tribune.cz/archiv/stanovenie-kardiovaskularneho-rizika-v-ambulancii-vseobecneho-lekara-nastroj-na-vcasnu-prevenciu-rychlu-diagnostiku-a-bezpecnu-liecbu/?articleNavigation=1&titleVolumeContent=1

MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)