Základné zásady pri potvrdzovaní PN z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie po 30.11.2021

V prípade, ak pacientovi vznikne dočasná pracovná neschopnosť po 30. novembri 2021, Sociálna poisťovňa bude poskytovať len „klasické“ nemocenské bez ohľadu na skutočnosť, že pacient bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia/izolácie. Postup lekárov pri vystavovaní Potvrdenia PN z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia/izolácie však zostáva s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu zachovaný.

– Osobitné postupy pri potvrdzovaní PN sa týkajú len PN, ktoré boli uznané z dôvodu povinnej karantény/izolácie.  Bližšie  „Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti s vykazovaním ošetrovného a nemocenského v súvislosti s ochorením, kontaktom (izoláciou/karanténou) alebo špecifickou okolnosťou (zatvorenia definovaných zariadení) súvisiacou pri ochorení COVID-19 v Slovenskej republike“  alebo na : https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/e59a66ec82ee9dd0010548a399f1010b/200000868-39cda39cdc/SP-osetrovne-nemocenske-19112021.pdf?ph=f0abd53db6

– Ak je dôvod na uznanie PN povinná karanténa/izolácia, na tlačive PN sa vždy uvedie „karanténne opatrenie/izolácia“.

– Uvedené platí aj v prípade, ak by PN uznaná na diagnózu U07.1 bola zistená u pracovníka pracujúceho v zdravotníctve ako choroba z povolania na účely úrazového príplatku.

– Lekár zašle na začiatku karanténnej pracovnej neschopnosti III. diel potvrdenia PN Sociálnej poisťovni, I., II., IIa. a IV. diel ponechá v zdravotnej dokumentácii; po ukončení PN zašle Sociálnej poisťovni I. a IV. diel potvrdenia.

– Pri uplatnení nároku na nemocenské z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia/izolácie vyplní poistenec formulár zverejnený na   stránke  www.socpoist.sk.

– Ak PN bola uznaná na bežné (napr. respiračné) ochorenie (dôvod vzniku „choroba“) a v jej priebehu sa testovaním zistí, že ide o ochorenie COVID-19, PN sa určí ako karanténna od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom. Uvedená oprava sa vyznačí na tlačive PN, ak ešte nebolo odoslané Sociálnej poisťovni, alebo na tlačive Preukaz o trvaní PN.

– Každá zmena dôvodu trvania PN sa vyznačí na tlačive Preukaz o trvaní PN, nie na výmennom lístku (inak  nebude  uvedený úkon hradený ako zdravotný výkon na účely sociálneho poistenia).

– Obdobie karanténneho opatrenia/izolácie sa vyznačí na Preukaze o trvaní DPN (vyznačuje sa karanténne opatrenie/izolácie v období, na ktoré sa preukaz potvrdzuje) aj na IV. diele Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti

– Tieto postupy sa uplatňujú iba u tých pacientov, ktorí sú poistencami Sociálnej poisťovne, t. j. neplatia pre osoby ktoré sú:

  • evidované na úrade práce a potrebujú doklad pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
  • zamestnancami silových rezortov
  • poistené (vykonávajú zárobkovú činnosť) v inom štáte.

 

Autor: MUDr. Martina Jandzíková, členka Výboru Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Foto: fotolia.com