Záverečná správa – Imunologický prehľad 2018

Imunologický prehľad 2018 (ďalej len „IP 2018“) bol realizovaný z poverenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako spoločný projekt pracovníkov odborov/oddelení epidemiológie jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (ďalej len „RÚVZ“), všeobecných lekárov pre deti, dorast a dospelých, pracovníkov odboru lekárskej mikrobiológie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) a oddelenia lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len „RÚVZ Banská Bystrica“) pod vedením odboru epidemiológie ÚVZ SR. Efektívnou spoluprácou všetkých zainteresovaných zložiek sa podarilo v krátkom čase pripraviť „Metodické usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre realizáciu IP 2018“, zabezpečiť technické a materiálne vybavenie, samotný zber sérologických vzoriek, ich spracovanie a predbežnú analýzu za účasti epidemiológov a bioštatističky RÚVZ Banská Bystrica.
Poďakovanie patrí všetkým menovaným riešiteľom, ktorí sa aktívne podieľali na úspešnej realizácii IP 2018 ako aj členom Pracovnej skupiny pre imunologické prehľady za cenné pripomienky pri tvorbe metodického usmernenia vypracovaného na zabezpečenie IP 2018.

Kompletná záverečná správa Imunologický prehľad 2018 sa nachádza tu:

IP2018_ZaverecnaSprava_Final_27 5 2019

Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com