Žiadosť 2 pre MZ SR: Všeobecní lekári sú pripravení opäť vykonávať predoperačné vyšetrenia. Ministerstvo ich zatiaľ povolilo iba nemocniciam

Dňa 13.5.2020 sa SVLS/AVLS opätovne obrátila na Odbor preventívnych štandardných diagnostických a terapeutických postupov (ďalej len “Odbor ŠPDTP”) Ministerstva zdravotníctva SR s otázkami súvisiacimi so znemožnením vykonávania predoperačných vyšetrení v ambulantnej praxi u pacientov pred plánovanými operačnými zákrokmi zverejnenom od 27.4.2020. Odpoveď, ktorú SVLS/AVLS obdržala dňa 11.5.2020 z Odboru ŠPDTP MZ SR, je uvedená nižšie (prvá žiadosť o zodpovedanie otázok bola odoslaná MZ SR už dňa 11.5.2020). 

 

Dobrý deň,

Tento týždeň začali nemocnice vykonávať plánované operácie a výkony jednodňovej chirurgie, preto v ambulanciách všeobecných lekárov na Slovensku sa rýchlo hromadia stovky žiadostí o predoperačné vyšetrenia a ich počet denne exponenciálne narastá.  Tzv. „klinické protokoly“ Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) naďalej neumožňujú vykonávať predoperačné vyšetrenia v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a internistov. Podľa nich ich môžu vykonávať iba nemocnice. V teréne to vyvoláva narastajúci chaos, dezorganizáciu a konflikty medzi pacientmi, ambulanciami a nemocnicami.

Ako sme už upozornili, ide o tzv. „klinické protokoly“  MZ SR Klinický protokol indikácií testovania SARS-CoV-2 verzia 7 a Klinický protokol Klinický protokol pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich operačný alebo intervenčný výkon v kontexte nepravdepodobného, pravdepodobného alebo potvrdeného ochorenia COVID-19, verzia 3 – sú stále zverejnené ako oficiálne dokumenty na webovom sídle MZ SR www.mzsr.sk

Z uvedených dôvodov Vám zasielame súbor naliehavých otázok od pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Vecne príslušným orgánom na poskytnutie odpovede je podľa webového sídla MZ SR Odbor ŠPDTP.

Dovoľujeme si opätovne požiadať Vás o promptnú odpoveď tak, aby sme vedeli poskytnúť zdravotnú starostlivosť našim pacientom právne správne. Vašu odpoveď budeme tlmočiť čakajúcim pacientom a kolegom v teréne.

 

1/ Ako má postupovať pacient, keď je objednaný na operačný zákrok, napr. o 7 dní a neabsolvoval 14-dňovú domácu izoláciu, ako je uvedené v tzv. „klinickom protokole“ MZ SR ?

2/ Ako má postupovať pacient, od ktorého nemocnica žiada COVID test, ale tzv. „klinický protokol“ MZ SR tento test pred operáciou neindikuje? Bez jeho absolvovania však nemocnica u pacienta operačný zákrok odmieta vykonať.

3/ Kto teda indikuje vykonanie COVID testu pred operačným zákrokom, ak nie je podľa tzv. „klinického protokolu“ MZ SR vôbec indikovaný?

4/ Ako má postupovať pacient, ktorý má byť podľa tzv. „klinického protokolu“ MZ SR 14 dní v domácej izolácii a súčasne má cestovať a absolvovať COVID test mimo svojho bydliska? Ide o porušenie domácej izolácie? 

5/ Pacienti doteraz predoperačné vyšetrenia absolvovali u svojich všeobecných lekárov pre dospelých, pediatrov a internistov. Tzv. „klinický protokol“ MZ SR núti pacientov kontaktovať nemocnice, ktoré na takého vyšetrenia nemajú kapacity. Pacient teda zbytočne blúdi v systéme a hľadá, kto mu predoperačné vyšetrenie urobí. Ako má pacient postupovať?

6/ Kedy budú môcť pacienti absolvovať predoperačné vyšetrenie u svojich ambulantných ošetrujúcich lekárov?

7/ Kto znáša právne následky a finančné náklady, ak sa z dôvodu nemožnosti vykonania predoperačného vyšetrenia operácia odloží, prípadne dôjde k poškodeniu zdravia pacienta?

 

Dovoľujeme si opakovane poukázať na naliehavosť situácie z pohľadu pacientov aj ambulantných poskytovateľov a nutnosť jej bezodkladného riešenia.

Vzhľadom na uvedené si dovoľujeme požiadať o odpoveď tak, aby najneskôr dňa 17.5.2020 (piatok) bolo možné pacientom oznámiť stanovisko MZ SR k vykonávaniu predoperačných vyšetrení a dostupnosti absolvovania plánovaných operačných zákrokov.

 

S pozdravom

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Prezidentka /President

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Society of General Practitioners of Slovakia

Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

Slovensko/Slovakia

____________________________________________________________________________________________________________________________

From: Kuráňová Zuzana
Sent: Monday, May 11, 2020 7:15 PM
To: Monika Palušková
Cc: Šuvada Jozef
Subject: RE: Žiadosť o zmenu odporúčaného postupu pri vykonávaní tzv. predoperačných vyšetrení

 

Vážená pani doktorka,

ďakujeme za Váš podnet a email.

Národný klinický krízový tím ako súčasť odboru ŠPDTP sa aktuálne zaoberá všetkými Vašimi nižšie spomenutými požiadavkami a pracuje na aktualizácii klinických protokolov, ktoré budú zverejnené čoskoro.

 

s úctou

Kuráňová

____________________________________________________________________________________________________________________________

From: SVLS/AVLS
Sent: Monday, May 11, 2020 5:42 AM
To: Kuráňová Zuzana
Subject: Žiadosť o zmenu odporúčaného postupu pri vykonávaní tzv. predoperačných vyšetrení

 

Dobrý deň,

všeobecní lekári sú od 11.5.2020 opäť pripravení vykonávať predoperačné vyšetrenia, aby umožnili svojim pacientom čo najskôr absolvovať naplánované operačné výkony. Pacienti ich už o ne žiadajú. V súčasnosti však predoperačné vyšetrenia môžu stále vykonávať iba nemocnice na základe tzv. klinických protokolov MZ SR. Navyše predoperačnému vyšetreniu v nemocnici musí podľa nich predchádzať 14 dní trvajúca domáca izolácia. Ďalší klinický protokol MZ SR tiež zrušil indikáciu na testovanie na COVID-19 u pacientov pred plánovanými operáciami, avšak nemocnice takéto vyšetrenie žiadajú. Vzhľadom na uvedené prekážky zasielame Odboru preventívnych, štandardných, diagnostických a terapeutických postupov (ŠPDTP) MZ SR, pod gesciou ktorého sú vydávané príslušné klinické protokoly v súvislosti s ochorením COVID-19, žiadosť o urýchlenú zmenu postupu v súvislosti s vykonávaním plánovaných operačných /intervenčných zákrokov s potrebou tzv. predoperačného vyšetrenia.

Všeobecní lekári sú pripravení pacientom opäť vykonávať predoperačné vyšetrenia. Ministerstvo zdravotníctva SR ich povolilo zatiaľ iba nemocniciam.

Od 11.5.2020 (pondelok) sa plánujú a vykonávajú operačné/intervenčné zákroky. Pacienti však predoperačné vyšetrenia nemôžu absolvovať kvôli tzv. klinickým protokolom u svojich ambulantných ošetrujúcich lekárov (všeobecní lekári pre dospelých, pediatri, internisti). Podľa klinického protokolu Klinický protokol pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich operačný alebo intervenčný výkon v kontexte nepravdepodobného, pravdepodobného alebo potvrdeného ochorenia COVID-19, verzia 3 (ďalej len „klinický protokol 1 MZ SR“) týkajúceho sa operačných zákrokov nie je možné vykonať predoperačné vyšetrenie ambulantným ošetrujúcim lekárom pacienta. Na základe klinického protokolu 1 MZ SR je možné ho vykonať výlučne v nemocnici počas hospitalizácie, čomu predchádza 14-dňová domáca izolácia vrátane čestného vyhlásenia pacienta, že ju absolvoval.

https://standardnepostupy.sk/_files/200000473-4667a4667d/Klinický%20protokol%20o%20operačných%20a%20intervenčných%20výkonoch%20v%20období%20COVID-19%20v%20SR%20verzia3%2027.4.2020.pdf

 

Pacienti sa potrebujú od 11.5.2020 dostať na plánovaný operačný zákrok bez zbytočného zdržania a kompletne ošetrení. Všeobecní lekári sú okamžite plne pripravení predoperačné vyšetrenia opäť vykonávať v súčinnosti s nemocnicami pre našich spoločných pacientov. Potrebujeme však spriechodniť cestu pacienta k plánovaným operačným zákrokom.

Nemocnice navyše nie sú informované, že pacientov nie je možné v súčasnosti ambulantne pripraviť na operačný zákrok, a tak ich žiadajú od ošetrujúcich ambulantných lekárov ako doteraz. Navyše nemocnice vyžadujú aj vykonanie PCR testu na vylúčenie pozitivity COVID 19, hoci v ďalšom klinickom protokole MZ SR Klinický protokol indikácií testovania SARS-CoV-2 verzia 7 na indikáciu pre odber vzoriek výterom z orofaryngu a nazofaryngu za účelom PCR diagnostiky na COVID-19 zo dňa 27.4.2020 (ďalej len „klinický protokol 2 MZ SR“) sú pacienti pred elektívnym výkonom z indikácie na test na COVID-19 vylúčení. Tento klinický protokol 2 MZ SR je uvedený tu (vylúčenie je označené žltou farbou): https://korona.gov.sk/pokyny-pre-zdravotnickych-pracovnikov/

Nemocnice podmieňujú vykonanie operačného zákroku výhradne doložením výsledku negativity testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Podľa klinického protokolu 1 MZ SR je ďalšou podmienkou na prijatie pacienta na plánovaný operačný výkon aj 14-dňová domáca izolácia. Ak by mal byť pacient hospitalizovaný výlučne z dôvodu predoperačného vyšetrenia a vykonania vyšetrenia na vylúčenie COVID-19 a čakať na ne v nemocnici, vystaví sa zvýšenému riziku minimálnej nozokomiálnej  infekcie (nie iba COVID-19), bude zbytočne blokovať lôžko v nemocnici a hospitalizácia sa tým výrazne predĺži a predraží.

Súbor nariadení oboch klinických protokolov 1 a 2 MZ SR je v praxi nevykonateľný. Žiadame urýchlenú zmenu odporúčaného postupu MZ SR

Zmena postupu na vykonávanie predoperačných vyšetrení v ambulantnej praxi od 11.5.2020 závisí od zodpovedania nasledujúcich otázok Odborom ŠPDTP MZ SR:

 

1/ Odkedy budú môcť všeobecní lekári pre dospelých opäť vykonávať predoperačné vyšetrenia u svojich pacientov v súlade s aktualizovanými odporúčaniami MZ SR? Paradoxne, ak by v súčasnosti predoperačné vyšetrenie uskutočnili, vystavujú sa postihu minimálne zo strany ÚDZS, pretože platný klinický protokol 1 MZ SR im to neumožňuje.

 

2/ Odkedy budú môcť všeobecní lekári pre dospelých postupovať podľa doteraz platných a praxou overených Odborných usmernení Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „OU MZ SR“): OU MZ SR o vykonávaní ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti zo dňa 10.6. 2014 číslo: 12 826/2014-SZ (tzv. predoperačné vyšetrenia) a OU MZ SR o postupe objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení zo dňa 10. 6. 2014 číslo: 02032/2014-SZ (tzv. delegované odbery)?

 

3/ Ako odporúča MZ SR postupovať v prípade, keď klinický protokol 2 MZ SR zrušil testovanie pacienta na COVID-19 a nemocnica napriek tomu žiada, aby s ním už prišiel na hospitalizáciu a výsledok nemá byť starší ako 72 hodín?

 

4/ Ako odporúča MZ SR postupovať v prípade, že pacient má operačný zákrok plánovaný o menej ako 14 dní a klinický protokol 1 MZ SR uvádza ako podmienku absolvovania plánovaného operačného zákroku domácu izoláciu minimálne 14 dní?

 

5/ Cestovaním pacienta na vyšetrenie COVID-19 je preukázateľne porušená domáca izolácia trvajúca 14 dní uvádzaná klinickým protokolom 1 MZ SR. Bez absolvovania tohto vyšetrenia však nemocnica operačný zákrok nevykoná. Aký postup odporúča MZ SR?

 

6/ Dokedy bude v platnosti povinná domáca izolácia pred operačným zákrokom v trvaní 14 dní uvádzaná v klinickom protokole 1 MZ SR?

 

7/ Dokedy budú v platnosti klinický protokol 1 a klinický protokol 2 MZ SR?

Na zmenu urýchlenú odporúčaného postupu MZ SR na vykonávanie predoperačných vyšetrení čakajú desaťtisíce našich pacientov pripravujúcich sa na plánované operačné zákroky aj ich ošetrujúci všeobecní lekári.

 

Výbor a Dozorná rada SVLS/AVLS

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Society of General Practitioners of Slovakia

Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

Slovensko/Slovakia

www.svls.sk