Zmätok vyvolaný ŠDTP pre artériovú hypertenziu je neprijateľný pre pacientov aj lekárov

Milí  kolegovia,

možno ste postrehli , že od 1.4.2020 máme na svete štandardné postupy pre komplexný manažment dospelého pacienta s artériovou hypertenziou v ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ŠDTP).

Autorkami za všeobecné lekárstvo sú MUDr. Adriana Šimková, PhD. a MUDr. Patrícia Eftimová, MPH. Prispievateľmi a hodnotiteľmi tohto ŠDTP za všeobecné lekárstvo sú MUDr. Peter Pekarovič, MUDr. Ľudmila Resutíková, MUDr. Marián Šóth, MUDr. Jana Bendová, PhD., MUDr. Peter Makara, MPH, MUDr. Lucia Kukučková a MUDr. Ľubica Lukáčová. Ako sa ďalej v úvode uvádza, tvorba tohto ŠDTP bola podporená grantom z OP Ľudské zdroje MPSVR SR NFP s názvom: „Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe” (kód NFP312041J193).

Webinár venovaný ŠDTP pre artériovú hypertenziu bol veľmi rozpačitý

Najprv som  si ŠDTP prečítala na internetovej stránke. Keďže som zostala z jeho obsahu zmätená a rozmýšľala som, či mi funguje čítanie s porozumením, uvítala som možnosť webináru (s účasťou autoriek a hodnotiteľky ŠDTP), na ktorý nás s vysokou prioritou  pozýval dokonca aj Nitriansky samosprávny kraj, hoci šlo o aktivitu farmaceutickej spoločnosti Servier (spoločnosti týmto za ich podporu vzdelávania lekárov ďakujem).

Webinára sa zúčastnili MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo a prvá autorka ŠDTP AH, MUDr. Anna Vachulová, PhD., v poradí tretia autorka ŠDTP a MUDr. Jana Bendová, PhD., vedúca odbornej pracovnej skupiny za všeobecné lekárstvo pripravujúcej ŠDTP na MZ SR a jedna z prispievateľov a hodnotiteľov ŠDTP AH. Očakávala som jasné vysvetlenia a odpovede na otázky priamo od kompetentných, ktorých je k ŠDTP AH neúrekom. Nedočkala som sa. 

Samozrejme to, čo určila ESC/ESH v r. 2018, je v nich spísané zrozumiteľne, ale kompetencie v diagnostike a liečbe  artériovej hypertenzie (AH) na Slovensku sú prinajmenšom  nešťastné. Prinášajú zmätok, poškodia pacienta aj kompetentných (nielen všeobecných) lekárov.

Podľa nového ŠDTP môže diagnostikovať AH každý lekár (na webinári boli MUDr. Šimkovou spomínaní “šikovní” gynekológovia, traumatológovia …?). Ak nevie sám určiť  orgánové komplikácie a zhodnotiť rizikové faktory, môže pacienta odoslať k inému špecialistovi. Pacient takto bude blúdiť v ambulanciách a vôbec neobstojí vyhlásenie, že každý lekár sa v téme AH vyzná (!). Nechcem kolegov traumatológov podceňovať, ale robiť diagnostiku a liečbu AH lege artis je náročné aj pre všeobecné lekárstvo a internistické odbory. Takže namiesto súčasného správneho a praxou overeného postupu,  pri ktorom je pacient diagnostikovaný  a manažovaný v ambulancii všeobecného lekára a pri veľmi vysokom kardiovaskulárnom riziku je odoslaný internistovi, geriatrovi, kardiológovi, nový ŠDTP pre AH prináša do systému nepotrebný a nepochopiteľný odborný chaos …

Dve “vychytávky” k odbornému obsahu zverejneného ŠDTP AH

Všeobecný lekár je podľa ŠDTP AH kompetentný komplexne diagnostikovať a liečiť IBA “nekomplikovaného pacienta”. Ostatných iba vtedy, ak bude jeho kroky viesť iný kolega – lekár (!) … Čo je to za terminus technicus “nekomplikovaný pacient” ??? Doteraz to bol presne definovaný pacient s nízkym, stredným a vysokým kardiovaskulárnym rizikom. Pre mňa  je nekomplikovaný ten, kto sa so mnou neháda … Nechápem, ako môže byť v štátom publikovanom ŠDTP uverejnený výraz, ktorý si autori vymyslia. Navyše bez konkrétneho obsahu a bez medicíny dôkazov.

Druhá “vychytávka” je tiež zaujímavá. Týka sa liečby hypertonika. Keď do 3 mesiacov pri použití maximálne tolerovaných dávok ACE-inhibítora alebo ARB + Ca blokátora + diuretika nedosiahneme u pacienta s AH cieľové hodnoty TK,  všeobecný lekár má pacienta odoslať na konzultáciu internistovi. Prečo? Okrem jednej molekuly (prečo asi!) nemáme preskripčne obmedzené antihypertenzíva – každý všeobecný lekár (aj iný lekár internistických odborov) vie a môže pacientovi v ďalších krokoch nastavovať a titrovať liečbu.

Pacient má byť podľa nového ŠDTP AH nezmyselne preháňaný  po ambulanciách. Navyše takýto pacient, ktorý bude ošetrený aj u internistu a má sa o neho “starať” všeobecný lekár, nebude pre konflikt zaplatený zdravotnými poisťovňami ani jednému  lekárovi  (prečítajte si svoje zmluvy so zdravotnými poisťovňami). Ako sa “starať” – všeobecný lekár má byť opäť “pisárom” niekoho iného? Ako budú poisťovne zisťovať, kto je ošetrujúci lekár pacienta s AH??? Kto je za neho podľa nového ŠDTP medicínsky a právne zodpovedný??? Nezabúdajme, koľkí z nás dostali pokuty za predpis liekov, ktorý indikoval internista, kardiológ, sám ich odmietol predpísať a preskripciu “hodil” na všeobecného lekára … Zmätok, poškodzovanie záujmov pacientov aj dehonestácia práce všeobecných lekárov …

ŠDTP sú pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zákonná norma. Táto kríva na obe nohy. Neobstoja argumenty, ktoré zazneli na webinári – vraj sa “máme tešiť”, že nejaké vôbec  máme či to, že “konečne vidíme svetlo na konci tunela pre slovenského pacienta s AH”. Ja som ho videla doteraz, po prečítaní nového ŠDTP AH sa mi výrazne zhoršil zrak.

 

Autor: MUDr. Gabriela Juríková, ambulancia všeobecného lekárstva, Šaľa

Foto: archív