Vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a “zdravotných preukazov” sa zmenilo!

Vážené kolegyne, kolegovia,

vzhľadom na súčasnú situáciu COVID-19 sa zmenili podmienky pri vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k práci. Národná rada SR schválila dňa 3.apríla 2020 zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v oblasti zdravotníctva v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia 6. apríla 2020.

V tejto súvislosti bol zmenený a doplnený zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007 Z. z.”). Zmeny, ktoré sa  týkajú výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, sú v § 30e bod 19-21.

Čo to znamená pre všeobecných lekárov?

V čase krízovej situácie sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu nevykonáva – lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa nevykonávajú u zamestnancov, u fyzických osôb – podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby, ani u fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie – teda periodické, ani vstupné lekárske prehliadky vo vzťahu k práci nerobíme.

Vstupná lekárska prehliadka vo vzťahu k práci sa nahrádza čestným vyhlásením – v prílohe č. 3ca k zákonu č. 355/2007 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2007/355/20200406_5231430-2.pdf

V čase krízovej situácie sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vykonáva len u zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v priamom ohrození života a zdravia v čase pandémie z dôvodu šírenia vysoko nebezpečnej nákazy.

Zdravotná spôsobilosť pri vykonávaní epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov („zdravotný  preukaz“) sa v čase krízovej situácii nevydáva. Nahrádza sa čestným vyhlásením fyzickej osoby.Vzor čestného vyhlásenia je v prílohe č.3cb k zákonu 355/2007 Z.z.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2007/355/20200406_5231434-2.pdf

ZÁVEROM:

  • Lekárske preventívne prehliadky (LPP) vo vzťahu k práci (periodické, vstupné, výstupné) sa nevykonávajú. Vstupné LPP vo vzťahu k práci sa nahrádzajú čestným vyhlásením fyzickej osoby u zamestnávateľa.
  • „Zdravotný preukaz“ sa nevydáva- nahrádza sa čestným vyhlásením fyzickej osoby u zamestnávateľa.

 

Autor: MUDr. Marta Ľuptáková, PhD., ambulancia pracovného lekárstva a všeobecného lekárstva, Martin

Foto: archív autorky