Európska akadémia učiteľov vo všeobecnom lekárstve prichádza aj na Slovensko! The European Academy of Teachers in General Medicine is coming to Slovakia!

Súhrn: Všeobecné lekárstvo je na základe existujúcich dôkazov najefektívnejšou formou fungovania zdravotnej starostlivosti. Zvyšovanie počtu všeobecných lekárov je priamo úmerné kvantite a kvalite vzdelávacieho procesu, pričom národné a medzinárodné usmernenia môžu zvyšovať kvalitatívnu aj kvantitatívnu úroveň vzdelávania. EURACT (Európska Akadémia učiteľov všeobecného lekárstva/rodinného lekárstva) vypracoval medzinárodné európske odporúčania a pravidelne usporadúva školenia pre učiteľov, ktoré sa nazývajú Leonardo kurzy. EURACT je súčasťou svetovej organizácie vysokých škôl a združenia všeobecných a rodinných lekárov v Európe (WONCA Europe). Jeho cieľom je udržiavať a podporovať vysoký štandard vo všeobecnom lekárstve propagáciou tohto odboru a kvalitným vyučovaním lekárov a lektorov.

Kľúčové slová: učiteľ, Euract, všeobecné lekárstvo, pregraduálne, postgraduálne

Abstract: There is compelling evidence that general practice (GP) is the most effective form of healthcare. Recruitment to GP is proportional to the quantity and quality of undergraduate experience and national and transnational guidelines can improve undergraduate experiences by defining both the desired quantity and quality. EURACT (European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine) have therefore developed transnational guidelines covering the European region and regularly organizes training for teachers, called Leonardo courses. EURACT is a network organisation within World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians Region Europe (WONCA Europe). Its aim is to foster and maintain high standards of care in European general practice by promoting general practice as a discipline by learning and teaching.

Key words: teacher, Euract, general medicine, undergraduate, postgraduate

  

     Európska akadémia učiteľov vo všeobecnom lekárstve (EURACT; European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine; www.euract.eu) je rešpektovaná medzinárodná oragnizácia, ktorá je súčasťou európskej organizácie všeobecných a rodinných lekárov WONCA Europe. V roku 2022 Euract oslávil 30 rokov svojej existencie. Úlohou Euractu je vytvárať, aktualizovať a implementovať medzinárodné štandardy vo výučbe všeobecného lekárstva na úrovni pregraduálnej (BME – basic medical education), postgraduálnej (ST – specialty training) a celoživotnej (CME – continual medical education). Okrem toho Euract pravidelne organizuje výučbové konferencie pre všeobecných a rodinných lekárov a kurzy učiteľov vo všeobecnom lekárstve ( LEONARDO kurzy). V Rade Euractu má zastúpenie každý štát Európy, ktorý má záujem sa zapojiť do spoločnej práce na vývoji výučby vo všeobecnom lekárstve v Európe. Do roku 2022 reprezentovala Slovensko MUDr. Iveta Malíková, MPH a po voľbách v roku 2022 bol za národného reprezentanta v Rade Euractu za Slovensko zvolený doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH.

Euract je odborným garantom kurzov Leonardo, ktorých cieľom je dlhodobo a systematicky zlepšovať kvalitu výučby lekárov – školiteľov z celej Európy. Tieto kurzy sú rozdelené na tri odborné úrovne (level 1, 2, 3), ktoré na seba nadväzujú a vyučujú ich skúsení európski učitelia všeobecného lekárstva. Leonardo kurz level 1 je určený predovšetkým pre začínajúcich učiteľov (lektorov), ktorí vykonávajú praktickú výučbu študentov a rezidentov vo svojich ambulanciách.  Leonardo kurz level 2 je okrem lekárov vyučujúcich v ambulanciách, určený aj pre lekárov – asistentov vyučujúcich všeobecné lekárstvo na lekárskych fakultách. Leonardo kurz level 3 je určený predovšetkým pre lekárov vyučujúcich na lekárskych fakultách. Doposiaľ sa týchto kurzov zúčastnilo približne 2000 lekárov z celej Európy. Príležitosť absolvovať Leonardo kurzy mal aj doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH. Kurz má kapacitu 36 účastníkov a môže sa na neho prihlásiť každý lekár z Európy, teda aj zo Slovenska.

V novembri 2022 získala akreditáciou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky právo postgraduálne vzdelávať všeobecných lekárov aj najstaršia a najväčšia lekárska fakulta na Slovensku, Lekárska fakulta UK v Bratislave. Na LFUK zároveň prebieha výučba všeobecného lekárstva aj pregraduálne (študenti medicíny). Súčasťou lektorského zboru sú uznávaní odborníci z radov všeobecných lekárov po celom Slovensku, ktorí sa už niekoľko rokov aktívne venujú vzdelávaniu svojich kolegov v teréne v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami, tak aby sa tieto vedomosti postupne implementovali do bežnej praxe všeobecných lekárov a prispeli k modernizácii a komplexnému poskytovaniu primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Vzdelávanie všeobecných lekárov je úplne odlišné od vzdelávania iných špecializácií, predovšetkým preto, že prebieha nielen na klinikách, oddeleniach, ale významnú časť tvorí výučba na ambulanciách alebo v prirodzenom prostredí pacienta, či v domovoch sociálnych služieb. Je komplexné, má multidisciplinárny charakter, vyžaduje znalosť súvisiacich právnych predpisov, manažérskych a komunikačných zručností. Práve preto je práca všeobecného lekára zaujímavá a veľmi pestrá. S cieľom neustále zvyšovať európsku kvalitu vzdelávania, prinášame mimoriadne obľúbené a vysoko odborne hodnotené kurzy Leonardo aj na Slovensko.

Prvý národný slovensko-český Leonardo kurz Level 1 organizuje Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) a Lekárska fakulta Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave v dňoch 11. 05. – 13. 05. 2023 v Bratislave.  Kurzu sa zúčastní 32 účastníkov zo Slovenska aj Českej republiky, výučba bude v anglickom jazyku a vyučovať budú uznávaní lektori z Portugalska. Všetci prihlásení účastníci zo Slovenska sú zároveň súčasťou lektorského zboru formujúceho sa pregraduálneho aj postgraduálneho vzdelávania vo všeobecnom lekárstve na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.

Na stretnutiach v Rade Euractu sa dvakrát ročne zúčastňujú národní reprezentanti z jednotlivých štátov Európy (vrátane slovenského) na zasadnutiach pracovnej skupiny pregraduálneho aj postgraduálneho medicínskeho vzdelávania, resp. špecializačného štúdia vo všeobecnom lekárstve. Cieľom je prehodnotiť, vytvoriť a implementovať odporúčania pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie vo všeobecnom lekárstve v jednotlivých členských štátoch, vrátane Slovenska. Výstupy budú najbližšie prezentované na 3rd EURACT Education Conference, 05.10 – 07.10. 2023 v Slovinsku. Vychádza sa z konkrétnej situácie vo vzdelávaní všeobecných lekárov v jednotlivých krajinách. Členovia pracovnej skupiny Euractu boli informovaní o situácii v pregraduálnom aj postgraduálnom vzdelávaní na Slovensku. Na Slovensku vzniká na Lekárskej fakulte UK v Bratislave Ústav všeobecného lekárstva, ktorý bude implementovať skúsenosti a poznatky európskej úrovne vzdelávania tak v postgraduálnej, ako aj v pregraduálnej výučbe medikov. Všetci členovia Výboru spolu s prezidentkou Dr. Nele Michels vyjadrili Slovensku podporu a pomoc pri zakladaní Ústavu všeobecného lekárstva na LF UK. Prvé výsledky a výstupy by Slovenskom mohli byť predstavené ostatným členom Rady Euractu už na tohtoročnom jesennom stretnutí Rady. Do ďalšieho stretnutia bude tiež potrebné vyhodnotiť základné podmienky a potreby zmien pre lektorov, rezidentov, metódy hodnotenia pobytu vo všeobecnej ambulancii, kvalitu vzdelávacích ustanovizní. Výsledkom budú nové učebné osnovy pre školiteľov, vrátane kompetencií, moderných vyučovacích metód, nástrojov hodnotenia študentov, atď.

Je potrebné spomenúť, že v Európe musí mať učiteľ (lektor) všeobecného lekárstva nielen odborné medicínske znalosti, ale aj potrebné pedagogické zručnosti. Jednou z možností je absolvovanie kurzov Leonardo. Všeobecné lekárstvo je moderný a perspektívny medicínsky odbor, ktorého rozvoju pomáhajú špičkovo vyškolení lektori a vzdelaní všeobecní lekári. Všeobecné lekárstvo môže byť teda vyjadrením série vzájomne prepojených princípov, ktoré sú v úzkom súvise s ostatnými časťami zdravotnej starostlivosti, následne zlepšujú fungovanie špecializovanej a ústavnej zdravotnej starostlivosti, čoho výsledkom je správne fungovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov.

 

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH                                                                               

Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (LFUK)

Odborný garant pre špecializačné štúdium vo všeobecnom lekárstve na LFUK

Viceprezident, Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)