Informácia zo zasadania Výboru a Dozornej rady SVLS/AVLS dňa 18.1.2019

Dňa 18.1.2019 sa uskutočnilo spoločné zasadanie Výboru a Dozornej rady SVLS/AVLS – prvé v novom roku 2019.

Obsahom rokovania vedenia SVLS/AVLS bolo vyhodnotenie aktivít SVLS a dynamický rozvoj AVLS, ktorá je súčasťou SVLS.

Všetci prítomní sa zhodli na tom, že vstupom SVLS/AVLS do rokovaní so zdravotnými poisťovňami došlo k zásadnej pozitívnej zmene v komunikácii všeobecných lekárov so zdravotných poisťovňami. Okrem profesionality a koncepčného vyjednávania sa výrazne posilnilo aj sebavedomie nás, všeobecných lekárov.

Dôsledkom profesionálnych rokovaní AVLS, ktoré sú vecné, bez emócií a so silnou právnou podporou, došlo aj ku skokovitému navýšeniu kapitačných platieb a úhrad za výkony v ambulanciách všeobecných lekárov.

Všeobecní lekári navyše veľmi pozitívne vnímajú právnu a ekonomickú konzultačnú činnosť SVLS/AVLS zameranú na ich praktické pracovné problémy a promptnú pomoc Sekretariátu SVLS/AVLS v ich každodennej činnosti.

 

Kongres SVLS 2019, Akadémie medicínskeho vzdelávania, Lekárske izby SVLS/AVLS a Campy

Ďalšou významnou témou zasadania bola príprava Kongresu SVLS 2019, ktorí sa bude konať v dňoch 15.-18.1.2019 v Šamoríne – Čilistove. Registrácia účastníkov a partnerov na Kongres SVLS 2019 prebieha mimoriadne rýchlo. Ubytovacie kapacity, ktoré boli pre veľký záujem už opakovane v januári 2019 rozšírené, sa opäť veľmi rýchlo plnia. Predsedníčky Organizačného a Vedeckého a programového výboru Kongresu SVLS 2019 referovali o príprave a organizácii kongresu a všetkých sprievodných podujatiach. Viaceré z nich budú pre účastníkov veľmi príjemným prekvapením a už sa na ne všetci tešia. Prvé informácie o odbornom programe a sprievodných podujatiach, ktoré Výbor SVLS prerokoval, sľubujú opäť vynikajúcu kvalitu. Registrácia na Kongres SVLS 2019 plynule prebieha na webovej stránke www.svls.sk .

Diskusia sa týkala aj plánovaných populárnych vzdelávacích podujatí SVLS/AVLS vrátane Lekárskych izieb SVLS/AVLS. Významná časť z nich sa pravidelne bude konať tak ako doteraz na Akadémiách medicínskeho vzdelávania v hoteli Chopok v Jasnej (6x ročne, sobota popoludní) www.akademialekarov.sk , Lekárska izba SVLS/AVLS bude na Kongrese SVLS 2019 (15.5.2019 popoludní) http://svls2019.cbservices.sk/vseobecne-informacie/ Už evidujeme požiadavky na Lekárske izby SVLS/AVLS v Piešťanoch, Bratislave, Žiline a Prievidzi. Miesta a termíny budú aktuálne upresnené v priebehu roka na www.svls.sk .

Už o niekoľko dní SVLS/AVLS oznámi termín prvého špeciálneho edukačného kreditovaného Campu – vzdelávania, ktoré je šité na mieru nám, všeobecným lekárom. Bude sa konať vo februári v Senci a jeho témou bude antikoagulačná terapia v ambulancii všeobecného lekára. O podrobnostiach budeme informovať na www.svls.sk

Rok 2019 sa naďalej bude v SVLS/AVLS niesť v duchu špičkového vzdelávania všeobecných lekárov a intenzívnej komunikácie so všeobecnými lekármi na Slovensku.

 

ŠDTP, rezidenti a ostatné aktivity SVLS/AVLS

Výbor tiež rokoval o 31 štandardných diagnostických a terapeutických postupoch (ŠDTP) zverejnených Ministerstvom zdravotníctva SR. Pripravujeme pre Vás materiál, ktorý s ich aplikáciou pomôže všeobecným lekárov v praxi. Bude tak ako doteraz reflektovať na otázky reálnej práce v našich ambulanciách vo vzťahu k jednotlivým štandardom.

Výbor SVLS/AVLS tiež rozhodol o podpore účasti rezidentov v odbore všeobecné lekárstvo na Akadémiách medicínskeho vzdelávania, Campoch aj Kongrese SVLS 2019 v tradičnom Time for Residents. Vytvoril grant a partnerstvo s organizátorom týchto podujatí tak, aby SVLS/AVLS umožnilo účasť na každom z týchto podujatí niekoľkým našim budúcim kolegom. Sledujte www.svls.sk a facebook Rezidenti GP, na ktorých Vás budeme informovať.

V marci 2018 sa pre nich uskutočnilo vzdelávacie podujatie špeciálne pre rezidentov pod garanciou SVLS/AVLS, ktoré bolo mimoriadne pozitívne prijaté. V komplexnej starostlivosti o rezidentov bude SVLS/AVLS ako doteraz naďalej pokračovať.

Výbor SVLS/AVLS tiež schválil podporu odbornej publikačnej činnosti, ktorá je zameraná na konkrétne požiadavky všeobecných lekárov v praxi. Nepotrebujeme nepraktické “učebnice”, ktoré sa všeobecným lekárom vnucovali posledné roky. Sú v našej práci nepoužiteľné s množstvom balastných informácií. Členovia SVLS/AVLS majú výborné znalosti a zručnosti pri písaní a tvorbe vzdelávacích materiálov a smart pomôcok, ktoré sa už teraz široko využívajú v našich ambulanciách na celom Slovensku (aj v zahraničí). Sú nielen odborne na vysokej úrovni, ale sú aj mimoriadne praktické a zábavné. Tento overený skvelý potenciál plne využijeme.

Výbor SVLS/AVLS odsúhlasil účasť SVLS/AVLS na stretnutí zástupcov všeobecných lekárov dňa 15.3.2019 zvolanom hlavnou odborníčkou pre všeobecné lekárstvo. Obsahom rokovania bude materiál Svetovej banky k návrhu kompetencií všeobecných lekárov. Výbor SVLS/AVLS tiež odsúhlasil mandát pre rokovací tím na hľadanie spoločných prienikov so Združením všeobecných lekárov pre dospelých.

 

Upozornenie SVLS/AVLS – projekty organizované tretími stranami musia byť v súlade s platnou legislatívou

Členovia Výboru aj Dozornej rady SVLS/AVLS sa zhodli, že všetky projekty, ktoré sú organizované a podporované  tretími stranami (farmaceutické firmy, odborné spoločnosti špecialistov, pacientske organizácie, ale aj výkony v zmluvách so zdravotnými poisťovňami hradené nad rámec kapitácie a podobne) musia disponovať štandardizáciou, odbornou relevanciou a právnou bezpečnosťou. Výbor SVLS upozorňuje všetkých kolegov, aby si pri vstupe do každého projektu a podpise zmluvy s treťou stranou overili jeho súlad s platnou legislatívou Slovenskej republiky a kriticky vyhodnotili dizajn projektu. Časy, keď všeobecní lekári vykonávali “pseudoprojekty”, ktoré nemali pridanú odbornú hodnotu alebo boli právne rizikové, sú už našťastie dávno preč. Naše príjmy v ambulanciách stúpajú, a preto sa zúčastňujme iba projektov, ktoré sú pre všeobecné lekárstvo odborne prínosné a pre účastníkov právne bezpečné. V prípade nejasností o svojej účasti v projektoch môžu všetci všeobecní lekári na Slovensku konzultovať info@svls.sk 

 

Členovia Výboru a Dozornej rady SVLS si následne rozdelili úlohy, ktoré súvisia s poradenstvom a podporou všeobecných lekárov pri manažmente našich ambulancií. Stanovili si termíny plnenia, podrobne rozdiskutovali obsah konkrétnych úloh. O tom, ako sa budú plniť a čo prinesú všeobecným lekárom na Slovensku, Vás pravidelne informujeme a budeme v tom pokračovať.

Na záver – ako vidno, na zasadaní Výboru a Dozornej rady SVLS/AVLS bola veľmi príjemná a konštruktívna pracovná atmosféra. 🙂

 

Za Výbor SVLS/AVLS: Monika Palušková, Iveta Malíková, Eva Jurgová, Jana Striško Senčáková, Patrícia Eftimová, Martina Jandzíková, Miriam Holendová a za Dozornú radu SVLS/AVLS: Eva Béresová, Marek Kučera, Henrich Hazucha. Za Sekretariát SVLS/AVLS: Ružena Šoková

Foto: Členovia Výboru a Dozornej rady SVLS/AVLS