Kongresová zľava na zakúpenie odbornej publikácie trvá už len dva dni!

Nestorka a rešpektovaná osobnosť všeobecného lekárstva a pracovného lekárstva MUDr. Marta Ľuptáková, PhD. napísala pre všeobecných lekárov mimoriadne praktický manuál na vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Publikácia je určená všeobecným lekárom v praxi, poslucháčom lekárskych fakúlt, študentom v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a všetkým lekárom so záujmom o uvedenú problematiku.

Krst odbornej publikácie sa uskutočnil na Kongrese SVLS 2023 v Šamoríne, kde prebehla aj autogramiáda s autorkou. Sprevádzal ju mimoriadny záujem všeobecných lekárov, ktorí si knižku mohli priamo zakúpiť. V týchto dňoch sa objavuje aj v oficiálnom internetovom predaji s kongresovou zľavou do konca mája 2023. Využite príležitosť a zakúpte si ju ešte dnes! V ambulancii je nepostrádateľná. 

Kongresová zľava na zakúpenie odbornej publikácie trvá už len dva dni do 31.5.2023! 

Horúcu knižnú novinku si môžete objednať tu: LEKÁRSKE PREVENTÍVNE PREHLIADKY VO VZŤAHU K PRÁCI • A-knihy s.r.o.

Ako uviedla autorka v úvode publikácie:

“Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (ďalej len LPP vo vzťahu k práci) robí všeobecný lekár pre dospelých (VLD), alebo všeobecný lekár pre deti a dorast (VLDD) buď len pre svojich klientov, alebo je súčasťou „Pracovnej zdravotnej služby“, na základe platnej legislatívy.

Lekár vykonávajúci LPP vo vzťahu k práci musí mať dostatok poznatkov z pracovného lekárstva, ale hlavne musí úzko spolupracovať s odborníkmi preventívneho a klinického pracovného lekárstva a toxikológie.

Všeobecní lekári tiež musia poskytovať špecialistom v pracovnom lekárstve údaje o vplyve pracovného prostredia na zdravie svojich poistencov, pretože to odráža stav poškodenia zdravia z práce.

Myšlienka napísať publikáciu „Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci“ sa zrodila pred niekoľkými rokmi pri tvorení „Akadémií vzdelávania Spoločnosťou všeobecných lekárov Slovenska“ (SVLS), ktorých súčasťou je aj školenie na výkon lekárskych preventívnych prehliadok.

Touto príručkou by som chcela pomôcť všeobecným lekárom vykonávajúcim lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci zorientovať sa v tejto problematike.

Prvá všeobecná časť sa venuje legislatíve, ktorá sa týka výkonu LPP vo vzťahu k práci. Popisuje v skratke faktory práce a pracovného prostredia a práce podľa osobitných predpisov.

V praktickej časti sa publikácia venuje základnej štruktúre lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

V ďalšej časti sa podrobne venuje vyšetreniam pri jednotlivých faktoroch práce a pracovného prostredia a tiež prác podľa osobitných predpisov a upozorňuje na možné zdravotné kontraindikácie.

Publikácia má dve prílohy: Príloha 1 – zoznam chorôb z povolania (podľa prílohy 1 Zákona o sociálnej pomoci 461/2003 Z.z. v platnom znení) a Príloha 2 – algoritmus vyšetrení pri LPP vo vzťahu k práci.”

MUDr. Marta Ľuptáková, PhD.