Na stránke ÚVZ už funguje elektronický formulár na splnenie si povinnosti zamestnávateľa hlásiť pracovníkov v kategórii 2

Vážení kolegovia,

ako nás už na stránke SVLS informovala naša kolegyňa a členka SVLS MUDr. Marta Ľuptáková, PhD., pribudla nám nová povinnosť v zmysle novely zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 289/2017 Z. z., ktorá je účinná od 01.12.2017. Ukladá sa nám ako zamestnávateľom hlásiť príslušnému RÚVZ-u (regionálnemu úradu verejného zdravotníctva) údaje o zamestnancoch (lekári, sestry aj iní), ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie (evidencia o pôsobiacich na zdravie škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia na zamestnancov).

Zamestnávateľ oznamuje každoročne k 31. decembru príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v elektronickej podobe, a to do 15.1. 2018 ( upravené v § 30,  odst. 1, písm. k) uvedeného zákona ) všetky zákonom stanovené údaje.

Pri vypĺňaní tohto formulára sa riaďme návodom, ktorý nám poskytla na stránke SVLS MUDr. Marta Ľuptáková, PhD.  vo svojich článkoch z 13. 12. 2018 a z 30.12.2018.

Podľa informácie, ktorú potvrdila MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH z Odboru preventívneho pracovného lekárstva Úrad verejného zdravotníctva SR  ( ÚVZ SR ) je uvedený elektronický formulár dostupný vo funkčnej podobe od začiatku tohto roku na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, v lište vľavo, v odseku Kategória práce 2, kde po rozkliknutí sa dostaneme v spodnej časti jednak k uvedenému elektronickému formuláru, jednak aj k usmerneniu na vyplnenie uvedeného elektronického formulára.

Funkčný webový link na uvedený formulár:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3667&Itemid=143

Elektronické hlásenie sa odošle priamo do centrálneho servera v ÚVZ SR. Z neho ho príslušní pracovníci budú posielať na príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva podľa trvalého bydliska fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídla právnickej spoločnosti. Odpadá nám tak akékoľvek vyhľadávanie konkrétneho RÚVZ, resp. oddelenia či adresy. Taktiež nám odpadá aj finančná záťaž, ktorú by sme inak mohli zaplatiť iným „sprostredkovateľom“ za vyplnenie uvedeného formulára. Tento formulár si skutočne vieme podľa návodu dostupného na stránke SVLS vyplniť bezplatne určite všetci.

 

Autor: MUDr. Peter Bakič, všeobecný lekár, Trnava

Foto: archív autora, fotolia.com