Nová generácia budúcich všeobecných lekárov na Slovensku potrebuje nové prístupy vo vzdelávaní

Vzdelávanie vo všeobecnosti je proces celoživotný, platí v každom odbore, no špeciálne je mimoriadne dôležitý v medicíne. Neustále pribúdajú nové liečebné postupy, nové kvalitné dôkazy a štúdie. Tie nás nútia najskôr sa nad zmenou zamyslieť, kriticky ju vyhodnotiť, potom kvalitne naučiť, použiť správne metódy učenia a následne presvedčiť odbornú verejnosť o jej prospešnosti. A keď sa všeobecný lekár, ktorý roky vykonával prax inak, naučí a hlavne osvojí si nové medicínske postupy, ktoré sú v súlade s najnovšími štandardnými európskymi odporúčaniami a praxou, príde nekonečný boj a presviedčanie iných medicínskych špecializácií o prospešnosti zmien, ktoré boli už dávno potrebné. A pritom všetci kladú (najmä v tomto predvolebnom období, kedy je opäť raz otázka zdravotníctva dennou témou číslo jedna) do  centra pozornosti pacienta, dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Či nie je prioritou v zdravotníctve mať v prvom rade kvalitnú primárnu zdravotnú starostlivosť ?

Všeobecní lekári na Slovensku v minulosti liečili najmä virózy či iné infekcie, zbierali a zakladali správy zo špecializovaných ambulancií, nemocníc, liečebných pobytov, vykonávali administratívu, písali množstvo receptov za iných lekárov.

Zásadná zmena pre odbor sa udiala v roku 2014. Odvtedy všeobecní lekári okrem vyššie uvedeného vykonávajú denne predoperačné vyšetrenia, kvalitné preventívne prehliadky, starajú sa o pacientov s artériovou hypertenziou, dyslipidémiou či iné chronické ochorenia a ešte viac. Konečne robia medicínu, z ktorej majú prospech predovšetkým ich pacienti. A čo je dôležité, majú z toho aj radosť. Máme medzi sebou kolegov, ktorí si na sklonku svojej profesionálnej kariéry kupujú kvalitné EKG prístroje či prístroje na vyšetrovanie ciev (tepien), ktorými zlepšujú dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov by im mohli v dobrom závidieť aj iné špecializované ambulancie. Deje sa však pravý opak. Namiesto pokračovania v skutočnej reforme primárnej zdravotnej starostlivosti, pravidelne sa ozývajú emóciami nabité niektoré lekárske špecializácie, ktoré napríklad spochybňujú preventívne prehliadky (ktoré nikdy nevykonávali, nepoznajú ich skutočnú pridanú hodnotu pre pacienta a spoločnosť, nemajú odborné argumenty), snažia sa sťažiť prístup pacienta k liečbe vysokého cholesterolu vo všeobecnej ambulancii. Jedným z príkladov je aj nepochopiteľná snaha doslova „hodiť“ na plecia všeobecných lekárov špecialistami indikovanú preskripciu liekov a zdravotníckych pomôcok. Pritom nikde vo svete neexistuje situácia, že by si lekár bez ohľadu na špecializáciu ním indikovanú liečbu z dôvodu bezpečnosti pacienta nielenže nepredpisoval, ale aj nekontroloval. Stačí sa ísť pozrieť kdekoľvek za naše hranice.

Pre Slovensko je však podstatné, že sa odbor všeobecné lekárstvo neustále posúva vpred a už nikdy nebude taký ako pred rokom 2014. Už nie je priestor, aby všeobecní lekári písali lieky za iných lekárov, pretože ako špecialisti vo svojom odbore sa musia starať o chronické ochorenia komplexne, presne tak ako ich kolegovia v civilizovaných krajinách.

 

Prišiel čas posunúť medicínsky správne informácie o odbore všeobecné lekárstvo aj na akademickú pôdu…

Kvalitné a moderné vzdelávanie je kľúčom k úspechu a je esenciálne pre rozvoj akéhokoľvek medicínskeho odboru. Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) od svojho vzniku neustále vkladala a vkladá všetko úsilie a enormné množstvo času do rozvoja moderného všeobecného lekárstva na Slovensku najmä prostredníctvom kvalitného a európskeho štýlu vzdelávania. To neustále formuje a pevne zakotvuje odbor všeobecné lekárstvo do systému zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Vzdelali sa takto už stovky všeobecných lekárov na Slovensku.

Profesionálne vyškolení lektori, špecialisti v odbore všeobecné lekárstvo, absolventi viacerých lektorských školiacich aktivít, mnohí z nich konzultanti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou či súdni znalci a odborníci na medicínske právo prichádzajú už tento akademický rok 2023/2024 učiť predmet všeobecné lekárstvo na najstaršiu a najväčšiu Lekársku fakultu Univerzity Komenského na Slovensku v Bratislave. Je to ďalší historický krok v rozvoji všeobecného lekárstva na Slovensku.

Prvýkrát sa medici na lekárskej fakulte stretnú so špecializačným odborom všeobecné lekárstvo v 5. roku štúdia, oboznámia sa s princípmi fungovania primárnej zdravotnej starostlivosti, s možnosťami odbornej starostlivosti o pacientov, absolvujú prax v moderných všeobecných ambulanciách pod vedením skúsených odborníkov v danom odbore, a tak dostanú reálny obraz o súčasných všeobecných lekároch na Slovensku. Je to dôležitá a v súčasnej dobe už esenciálna súčasť štúdia medicíny, ktorá kopíruje už dávno zabehnutú teoretickú a praktickú výučbu všeobecného lekárstva na všetkých prestížnych európskych lekárskych fakultách, na ktorých majú oddelenia/ústavy všeobecného lekárstva svoje pevné miesto, históriu a tradíciu. Rešpektujúc kruciálny význam primárnej zdravotnej starostlivosti vo svete preto nie je prekvapením, že sa výučba všeobecného lekárstva posunula už do nižších ročníkov lekárskych fakúlt, rozšírila sa teoretická aj praktická výučba. Aj na základe európskych skúseností a odporúčaní uznávaných popredných európskych odborníkov EURACT-u (EURACT – Európska akadémia učiteľov vo všeobecnom lekárstve) je pre budúce rozhodovanie povolania zásadné posunúť a zvýšiť kontakt medikov so všeobecným lekárstvom už do nižších ročníkov. Ak sa medikom včas podajú správne a kvalitné informácie, je väčší predpoklad, že sa po ukončení štúdia medicíny rozhodnú stať všeobecnými lekármi. A tí, čo sa rozhodnú špecializovať v iných špecializačných odboroch spoznajú primárnu zdravotnú starostlivosť, budú si ju vážiť, nebudú hádzať kolegom všeobecným lekárom „polená pod nohy“, ale naopak sa zabezpečí väčšia kolegialita, medziodborová odborná spolupráca a profesionálna zdravotná starostlivosť v prospech pacientov.

Ak je dôsledný kontakt so všeobecným lekárstvom pregraduálne, potom môžeme kvalitnejšie učiť budúcich všeobecných lekárov pre dospelých aj postgraduálne. Lekárska fakulta Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave vzdeláva aj budúcich všeobecných lekárov, zapája sa aktívne aj do rezidentského štúdia. Už čoskoro budú atestovať na LF UK prví všeobecní lekári, pripravujeme vzdelávacie aktivity, kontrolné dni a kurzy pre záujemcov o tento veľmi perspektívny špecializačný odbor na Slovensku. Tešíme sa veľkému záujmu o špecializačné štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a ešte viac na naše spoločné stretnutia pri hravom vzdelávaní už túto jeseň. Všetky potrebné informácie budú mať medici aj lekári zaradení v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo zverejňované priebežne na webových stránkach LFUK.

 

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH

Zodpovedný za výučbu predmetu všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UK v Bratislave

Garant pre postgraduálne špecializačné štúdium vo všeobecnom lekárstve na Lekárskej fakulte UK v Bratislave

Viceprezident Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)