Repetitívny recept a inkontinečné pomôcky – usmernenie VšZP

Vážení poskytovatelia zdravotnej a lekárenskej starostlivosti,

vzhľadom k častým otázkam ohľadne predpisovaného/ uvádzaného množstva Zdravotníckych pomôcok na preskripčných a dispenzačných záznamoch, by sme Vás chceli informovať, že na preskripčnom aj dispenzačnom zázname je potrebné vždy uvádzať množstvo zdravotníckej pomôcky predpisované/ vydávané vyjadrené na počet základným merných jednotiek – MJD, ktoré sú uvedené v kategorizačnom zozname v stĺpci „I“. Nie vždy je uvedená v zozname základná merná jednotka v súlade s doplnkom názvu v stĺpci „F“ a preto sa môže stať, že aj pomôcky, ktoré majú v doplnku názvu uvedené X ks v balení, sa v konečnom dôsledku budú predpisovať a vydávať na počet ks a nie na celé balenie.

Najčastejšie chyby v predpisoch sa vyskytujú u pomôcok zo skupiny A, B, D a F. Dovoľujeme si zaslať Vám pomôcku na rýchle zorientovanie vypracovanú podľa kategorizačného zoznamu platného k 1.7.2019. V tabuľke inkontinenčných zdravotníckych pomôcok skupiny B je aj pomôcka na výpočet predpokladaného maximálneho mesačného limitného množstva pri predpise 1 druhu zdravotníckej pomôcky podľa maximálnych cien uvedených v kategorizačnom zozname pre jednotlivé stupne inkontinencie.

Legislatíva nedovoľuje lekárni pri výdaji liekov, pomôcok a dietetických potravín vydať väčšie množstvo, ako je množstvo uvedené v predpise a v prípade zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín ani iný  kód pomôcky/dietetickej potraviny. Môže vydať len toľko, koľko je predpísané alebo menej (po dohode s pacientom resp., ak predpísané množstvo prekračuje mesačný fin. limit). Preskripcia zdravotníckych pomôcok s uvedeným množstvom 0 alebo 1 (napríklad plienky B*), pokiaľ lekár požaduje výdaj „do limitu“, je  v rozpore s legislatívou a z tohto dôvodu bola v eRecepte zavedená kontrola, ktorá nedovoľuje vystaviť preskripčný záznam s nulovým alebo záporným množstvom.

Opakovaný predpis pre zdravotnícke pomôcky je v legislatíve zavedený od 1.1.2019, avšak pomôcky, ktoré môžu byť týmto spôsobom predpisované, má ustanoviť vyhláška MZ SR, ktorá zatiaľ nebola vydaná, preto oficiálne by takéto „opakované poukazy nemali vznikať“. Vieme, že ambulantné informačné systémy už umožňujú vznik opakovaných preskripcií aj na (inkontinenčné) zdravotnícke pomôcky a bude to z našej strany akceptované aj pred vydaním predmetnej vyhlášky za predpokladu, že sú tieto preskripčné záznamy vystavené správne. Jediné obmedzenie je, že k prvému výberu na opakovaný poukaz musí dôjsť do 7 dní (ako u liekov). Pokiaľ nedôjde k aktivácii opakovaného receptu, nie je možné realizovať naň ani ďalšie výbery po uplynutí nastavenej periódy.

Kategorizačný zoznam inkontinenčných ZP k 1.7.2019 s výpočtom max množstva

ZP skup. A predpisovanie na KS ktg 1_7_2019

ZP sk F ks_bal_ podľa 1_7_2019

ZP skup. A predpisovanie na BAL ktg 1_7_2019

Zároveň si dovoľujeme zaslať vám aj prehlaď doteraz nasadených online kontrol v eRecepte, pri vytváraní preskripčných a dispenzačných záznamov.

Cieľom online kontrol je znižovanie chybovosti pri preskripcii a dispenzácii s prihliadnutím na platné právne predpisy. Takto vznikne menej lekárskych predpisov/lekárskych poukazov, ktoré budú nesprávne, neúplné alebo v rozpore s legislatívou, čím sa zníži počet odmietnutých riadkov pri zúčtovaní vykázanej poskytnutej lekárenskej starostlivosti do zdravotnej poisťovne.

Prehľad aktuálne nasadených kontrol v eRecepte k 1.7.2019:

ID Popis kontroly
1 Kontrola pre Magistra liter lieky na vstupe UlozPreskripcnyZaznam – APIUdajeIPL + KodProduktPZSVykaz in M01000, M01002, M01003, M01004, M01005
2 Zákaz preskripcie pre neatestovaných lekárov na vstupe UlozPreskripcnyZaznam -KodPredpisujuciLekar nemôže byť 801, 088. Zákaz preskripcie pre neatestovaných lekárov s kódom lekára Axxxxx801 a Axxxxx088.
3 Zákaz preskripcie pre lôžkové oddelenia na vstupe UlozPreskripcnyZaznam – KodNizsiaZlozkaPredpisujucehoLekara nesmie mať hodnotu spadajúcu pod výraz PxxxxxxxxYxx, kde P má hodnotu N,O,U a Y je 1,3. Výnimky: DovodUhradyPacienta=JASAM a tiež ak KodProduktPZSVykaz začína na I (I-čkové ZP).
4 Kontrola predpisovania vybraných pomôcok zdravotnými sestrami na vstupe UlozPreskripcnyZaznam
5 Kontrola na odbornosť predpisujúceho/odporúčajúceho lekára pre lieky s preskripčným obmedzením (PO) na vstupe UlozPreskripcnyZaznam – Výnimky: DovodUhradyPacienta=JASAM
6 Zákaz odporúčania, ak je predpisujúcim lekárom lekár mimo VAS na vstupe UlozPreskripcnyZaznam – Ak je predpisujúci lekár mimo VAS, tak nemôže predpisovať na odporúčanie iného lekára lieky, DP a ZP s preskripčným obmedzením (teda preskripčný záznam nesmie obsahovať atribúty KodOdporucajucaNZ a KodOdporucajuciLekar)
7 Kontrola na zmluvnosť a platnosť kódu NZ (KodNizsiaZlozkaPredpisujucehoLekara) predpisujúceho lekára na vstupe UlozPreskripcnyZaznam – Výnimky: DovodUhradyPacienta in (NEZML, JASAM). Aj opačná kontrola pre DovodUhradyPacienta=NEZML, teda nesmie byť uvedený atribút NEZML, ak ide o zmluvnú NZ. Pre DovodUhradyPacienta=JASAM sa nerozlišuje, či ide o zmluvnú alebo nezmluvnú NZ.
8 Kontrola na zmluvnosť kódu a platnosť odporúčajúcej NZ (KodOdporucajucaNZ) odporúčajúceho lekára na vstupe UlozPreskripcnyZaznam – Ak predpisuje lieky zmluvný predpisujúci lekár, tak musí byť aj odporúčajúca NZ zmluvná (k dátumu predpisu mínus užívateľský parameter). Výnimkou je, ak bude na vstupe atribút DovodUhradyPacienta in (NEZML, JASAM).
9 Kontrola vykazovania predpisu pre novorodenca na rodiča
10 Kontrola povinnosti generickej preskripcie na vstupe UlozPreskripcnyZaznam
11 Kontrola príznaku ProduktNaVynimku na vstupe UlozPreskripcnyZaznam – Pre definované produkty, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu ZP sa bude vyžadovať ProduktNaVynimku = TRUE
12 Kontrola existencie výnimky/návrhu a nedočerpaného množstva, ak ProduktNaVynimku = TRUE na vstupe UlozPreskripcnyZaznam – zatiaľ v príprave ešte nie je na produkcii
13 Kontrola diagnózy voči číselníku na vstupe UlozPreskripcnyZaznam
14 Kontrola povinnosti štruktúrovaného dávkovania pre vybrané ATC skupiny na vstupe UlozPreskripcnyZaznam
15 Kontrola pre I-čkové ZP na vstupe UlozPreskripcnyZaznam – Budú sa vyžadovať vyplnené polia Zdovodnenie a OpisPomockyNaMieru.
16 Kontrola nulovej úhrady pre JASAM (cez preskripčný záznam) na vstupe UlozDocasnuZS
17 Kontrola nulovej úhrady dlžníka, ak nejde o neodkladnú ZS na vstupe UlozDocasnuZS
18

 

Kontrola dátumu predpisu voči preskripčnému záznamu na vstupe UlozDocasnuZS
19 Kontrola kódu produktu – či existuje v číselníku zdravotnej poisťovne a či sa jedná o jednu z možností liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu na vstupe UlozPreskripcnyZaznam  aj na vstupe UlozDocasnuZS.
20 Pre produkt bolo prekročené maximálne množstvo bal. na vstupe UlozPreskripcnyZaznam  aj na vstupe UlozDocasnuZS
21 Zákaz vykazovania nulového alebo záporného množstva na vstupe UlozPreskripcnyZaznam  aj na vstupe UlozDocasnuZS
22 Kontrola úväzku na pracovisku predpisujúceho lekára na vstupe UlozPreskripcnyZaznam  aj na vstupe UlozDocasnuZS
23 Kontrola úväzku na pracovisku odporúčajúceho lekára na vstupe UlozPreskripcnyZaznam  aj na vstupe UlozDocasnuZS
24 Kontrola zhodnej odbornosti predpisujúceho lekára s odbornosťou zastupovaného lekára na vstupe UlozPreskripcnyZaznam 
25 Kontrola spôsobu úhrady lieku, dietetickej potraviny a zdravotníckej pomôcky podľa kategorizácie. A/AS, nemôže byť hradený zdravotnou poisťovňou na predpis na vstupe UlozPreskripcnyZaznam aj na vstupe UlozDocasnuZS.
26 Kontrola na pohlavie na vstupe UlozPreskripcnyZaznam aj na vstupe UlozDocasnuZS (úhrada niektorých produktov je viazaná na pohlavie poistenca v zmysle charakteru produktu alebo indikačných obmedzení)
27 Kontrola na vek poistenca na vstupe UlozPreskripcnyZaznam.  Úhrada niektorých produktov je v zmysle indikačných obmedzení viazaná na vek poistenca. Výnimkou je, ak bude na vstupe atribút DovodUhradyPacienta in (NEZML, JASAM).
28 Kontrola na kombináciu produkt a diagnóza na vstupe UlozPreskripcnyZaznam.
29 Kontrola, či predpisujúci lekár odbornosť a typ pracoviska (NZ) môže predpisovať lieky/ zdravotnícke pomôcky na vstupe UlozPreskripcnyZaznam. Výnimkou je, ak bude na vstupe atribút DovodUhradyPacienta in (NEZML, JASAM)
30 Vykázaná cena je vyššia ako dohodnutá cena na vstupe UlozDocasnuZS, ak je cena pre kombináciu produkt, vek a diagnóza vyššia ako povolená cena nastavená v číselníku IS poisťovne.
31 Kontrola, či je uvedený doplatok poistenca na vstupe UlozDocasnuZS, ak by mal byť. Nekontroluje sa, ak je CenaVykazana = 0
32 Kontrola na maximálnu cenu lieku, dietetickej potraviny alebo zdravotníckej pomôcky na vstupe UlozDocasnuZS. Nekontroluje sa, ak je CenaVykazana = 0

 

Autor: MUDr. Beata Havelková, MPH, vedúca odboru zdravotného a revízneho, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Foto: SVLS/AVLS